Tes­la pred­sta­vi­la úžas­nú solár­nu stre­chu. Vyze­rá naozaj nesku­toč­ne

Richard Vitkovský / 15. mája 2017 / Eko

zdroj: tesla.com

Fir­ma Tes­la roz­ši­ru­je pole pôsob­nos­ti. Ten­to­krát vyšla na trh s reál­nym pro­duk­tom, kto­rý sľu­bu­je ušet­riť množ­stvo elek­tric­kej ener­gie. Solár­ne pane­ly síce nie sú nič nové a čas­to ich vidíš na mno­hých budo­vách a stre­chách domov, avšak plno­hod­not­ná stre­cha zo solár­ne­ho pane­lu, kto­rá je na nero­zoz­na­nie od kla­sic­kých striech tu urči­te ešte nebo­la. Dopl­ne­ná o aku­mu­lá­tor Pover­wall 2 od Pana­so­ni­cu pred­sta­vu­je kom­plet­ný solár­ny sys­tém. Ale nie je to lac­ný špás.

Cena elek­tri­ny stú­pa kaž­dým rokom a na kúre­nie je abso­lút­ne nevý­hod­ná. Mno­ho ľudí a firiem sa pre­to uchy­ľu­je ku kúpe solár­nych kolek­to­rov, kto­ré si inšta­lu­jú na domy a budo­vy. Zele­ná elek­tric­ká ener­gia je momen­tál­ne ešte v plien­kach a to aj vďa­ka cenám, kto­ré sú stá­le pomer­ne vyso­ké, prí­pad­ne solár­ne pane­ly nema­jú kam umiest­niť ale­bo sa im nepá­či ich vzhľad.

tesla

zdroj foto­gra­fie: tesla.com

Kto však raz vyskú­ša solár­ny sys­tém pocho­pí, že pri­pla­tiť sa nie­ke­dy opla­tí. Ešte done­dáv­na strikt­ne auto­mo­bi­lo­vá fir­ma Tes­la roz­ší­ri­la svo­je port­fó­lio pro­duk­tov o kom­plet­né solár­ne stre­chy. Všet­ky pro­duk­ty pred­sta­vil pria­mo Elon Musk. Tak sa na ne pek­ne pozrie­me, pre­to­že takú solár­nu stre­chu, kto­rá vyze­rá ako kla­sic­ká šind­ľo­vá, si ešte urči­te nikde nevi­del.

Elon Musk začal so záchra­nou pla­né­ty

Jed­ným zo zatiaľ nespl­ne­ných žela­ní Elo­na Mus­ka je pris­pieť k záchra­ne našej pla­né­ty, a to pre­važ­ne využí­va­ním zele­nej elek­tric­kej ener­gie a obme­dze­ním výfu­ko­vých ply­nov. S auta­mi je to beh na dlhú trať, ale v prí­pa­de solár­nych pane­lov je šan­ca úspe­chu omno­ho vyš­šia.

Pred­sta­ve­né solár­ne stre­chy vyze­ra­jú úpl­ne ako šind­ľo­vé ale­bo škrid­lo­vé, kto­ré bež­ne vidíš na domoch. Na roz­diel od nich však v kom­bi­ná­cii s vyso­ko kapa­cit­ný­mi aku­mu­lá­tor­mi Pover­wall 2 doká­žu záso­biť ener­gi­ou celý dom

tesla

zdroj foto­gra­fie: tesla.com

Stre­chy budu vyro­be­né z dvoch typov skiel – hlad­ké­ho a skla s tex­tú­rou. Pri dru­hom meno­va­nom nedo­ká­žeš vidieť žiad­ny solár­ny panel. Pri prvej hlad­kej ver­zii z urči­tých uhlov áno. K tomu nevy­ze­rá tak cool. Sám Elon vlast­ní tex­tú­ro­va­nú ver­ziu fran­cúz­ske­ho štý­lu.

Ten­to typ však nekú­piš skôr ako v roku 2018. Fir­ma prav­de­po­dob­ne prí­de na trh s via­ce­rý­mi typ­mi šind­ľov, aby všet­ko pek­ne ladi­lo s rôz­ny­mi doma­mi. Pri výro­be ver­zie so vzo­rom sa pou­ží­va špe­ciál­ny spô­sob výro­by, kto­rý zaru­čí, že ani jeden šin­deľ nebu­de vyze­rať úpl­ne rov­na­ko.

elektricka energia

zdroj foto­gra­fie: tesla.com

Urči­te ti pre­beh­lo hla­vou, že taký­to typ stre­chy, kto­rá tu v tej­to podo­be ešte nebo­la, nebu­de lac­ný špás. Stre­cha na dom s roz­lo­hou 278 met­rov štvor­co­vých bude stáť nece­lých 60 000 EUR, čo pre­kro­či­lo pôvod­né odha­dy samot­né­ho Elo­na, kto­rý pôvod­ne sľu­bo­val cenu niž­šiu ako má kla­sic­ká stre­cha. Ale za WOW efekt sa opla­tí pri­pla­tiť, hlav­ne, ak je dopl­ne­ný doži­vot­nou záru­kou na streš­né šind­le zo špe­ciál­ne­ho skla.

Pover­wall dru­hej gene­rá­cie maxi­mál­na kapa­ci­ta a výkon

Čo by to bol za solár­ny panel, keby nebo­lo kde ukla­dať obrov­ské množ­stvo zís­ka­nej ener­gie. Fir­ma Tes­la odpo­rú­ča, samoz­rej­me, rie­še­nie z vlast­nej diel­ne. Jeho názov je Pover­wall 2 – líti­ová baté­ria, kto­rú je mož­né umiest­niť nie­len na ste­nu, ako napo­ve­dá samot­ný názov, ale aj na dláž­ku. Fir­ma však vyrá­ba iba jej oba­lo­vú časť a vnú­tor­nú elek­tro­ni­ku.

O samot­né aku­mu­lá­to­ry sa posta­ral Pana­so­nic, kto­rý pat­rí v tej­to oblas­ti medzi špič­ku a dodá­va baté­rie aj pre auto­mo­bi­ly Tes­la. Baté­riu je mož­né nabí­jať pria­mo zo slneč­nej ener­gie, ale je do nej mož­né ulo­žiť ener­giu pria­mo zo sie­te pre prí­pad núdze. Kapa­ci­ta baté­rie je 14 kilo­watt­ho­dín. Celok dopĺňa mobil­ná apli­ká­cia, kto­rá ti pre­zra­dí, koľ­ko ener­gie ti ešte ostá­va a vystrí­ha ťa aj pred prí­cho­dom zlé­ho poča­sia. A cena? Tá by sa mala pohy­bo­vať nie­kde oko­lo 5 670 EUR.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)