Tes­la sa musí popo­náh­ľať a vytvo­riť Model Y

Rudolf Nečas / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tes­la sa blí­ži svoj­mu koneč­né­mu cie­ľu — vyrá­bať svoj prvý elek­tric­ký auto­mo­bil pre maso­vý trh — Model 3. Ale je tu jeden do očí bijú­ci prob­lém: Ľudia nebu­dú kupo­vať seda­ny. Chcú cros­so­ve­ry a SUV.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti Auto­da­ta pre­daj osob­ných auto­mo­bi­lov na ame­ric­kom trhu v Augus­te kle­sol o viac ako 12%, zatiaľ čo trž­by zo sek­to­ru SUV vzrást­li o 2%. Ale to nie je žiad­na novin­ka, pre­da­je osob­ných auto­mo­bi­lov kle­sa­jú už neja­kú tú chvi­ľu..

Tesla-Model-Y-

foto: ecomento.com

Význam­né auto­mo­bil­ky to vza­li na vedo­mie a do znač­nej mie­ry sa odklá­ňa­jú od seda­nov a sil­no inves­tu­jú do do sek­to­ru cros­so­ve­rov a SUV. Ten­to krok dáva zmy­sel, vzhľa­dom k tomu, že spot­re­bi­te­lia chcú tie­to väč­šie vozid­lá, kto­ré záro­veň auto­mo­bil­kám pri­ná­ša­jú väč­ší zisk než men­šie osob­né auto­mo­bi­ly.

Tes­la už ponú­ka svo­je SUV Model X, ale je to dra­hé auto, kto­ré si väč­ši­na ľudí nemô­že dovo­liť. Avšak CEO Elon Musk v júli ozná­mil, že Tes­la má v plá­ne ponúk­nuť ceno­vo dostup­né kom­pakt­né SUV s náz­vom Model Y a ešte aj pic­kup. Najprv ale musia dostať na trh Model 3 a aj to ešte neja­ký čas potr­vá.

model3_quarter_mod2-1

foto: cleantechnica.com

Výrob­ca elek­tro­mo­bi­lov má asi 370 000 objed­ná­vok na model 3, kto­rý sa bude pre­dá­vať za 35 000 dolá­rov pred daňo­vý­mi úľa­va­mi, a má za cieľ začať výro­bu vozi­diel do kon­ca roka 2017. Ale Musk naz­na­čil, že pre­važ­ná časť objed­ná­vok Model 3 nebu­de doru­če­ná do roku 2018. A čo viac, Tes­la dote­raz nesta­no­vi­la dátum, kedy môž­me oča­ká­vať Model Y ale­bo pic­kup.

Ale jed­na vec je istá - v čase, keď Tes­la prí­de na trh s elek­tric­kým SUV ale­bo cros­so­ve­rom, bude musieť čeliť sil­nej kon­ku­ren­cii.

Gene­ral Motors plá­nu­je do kon­ca toh­to roka pred­sta­viť svoj plne elek­tric­ký Chev­ro­let Bolt cros­so­ver, kto­rý sa bude pre­dá­vať za asi 37 500 dolá­rov pred daňo­vý­mi úľa­va­mi. Audi a Hyun­dai tiež plá­nu­jú vyrá­bať elek­tric­ké SUV do roku 2018.

2017-Tesla-Model-X-Exterior-View

foto: truckszilla.com

Vol­vo si kla­die za cieľ ponúk­nuť aspoň dva elek­tro­mo­bi­ly do roku 2019, z kto­rých jeden by mal byť cros­so­ver ale­bo SUV. Volk­swa­gen plá­nu­je ponúk­nuť päť elek­tric­kých vozi­diel do roku 2020 a je prav­de­po­dob­né, že viac ako jed­no z nich bude cros­so­ver ale­bo SUV. A pod­ľa sprá­vy z Elect­rek sa oča­ká­va, že Mer­ce­des na toh­to­roč­nom paríž­skom auto­sa­ló­ne pred­sta­ví elek­tric­ké SUV, kto­ré by sa malo dostať do výro­by do roku 2019.

Napriek kon­ku­ren­cii by sila bran­du Tes­ly moh­la udr­žať jej zákaz­ní­kov lojál­nych, kým spo­loč­nosť uve­die na trh svo­je ceno­vo dostup­né SUV. Do tej doby je Tes­la zame­ra­ná na pro­duk­ciu Model 3 a mala by sa popo­náh­ľať nech môže dostať na trh sku­toč­né ter­no — Model Y.

elon-musk-supercharger

foto: teslacentral.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: motortrend.com

Pridať komentár (0)