Tesla sa musí popo­náh­ľať a vytvo­riť Model Y

Rudolf Nečas / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tesla sa blíži svojmu koneč­nému cieľu — vyrá­bať svoj prvý elek­trický auto­mo­bil pre masový trh — Model 3. Ale je tu jeden do očí bijúci prob­lém: Ľudia nebudú kupo­vať sedany. Chcú cros­so­very a SUV.

Podľa spo­loč­nosti Auto­data pre­daj osob­ných auto­mo­bi­lov na ame­ric­kom trhu v Auguste kle­sol o viac ako 12%, zatiaľ čo tržby zo sek­toru SUV vzrástli o 2%. Ale to nie je žiadna novinka, pre­daje osob­ných auto­mo­bi­lov kle­sajú už nejakú tú chviľu..

Tesla-Model-Y-

foto: ecomento.com

Významné auto­mo­bilky to vzali na vedo­mie a do znač­nej miery sa odklá­ňajú od seda­nov a silno inves­tujú do do sek­toru cros­so­ve­rov a SUV. Tento krok dáva zmy­sel, vzhľa­dom k tomu, že spot­re­bi­te­lia chcú tieto väč­šie vozidlá, ktoré záro­veň auto­mo­bil­kám pri­ná­šajú väčší zisk než men­šie osobné auto­mo­bily.

Tesla už ponúka svoje SUV Model X, ale je to drahé auto, ktoré si väč­šina ľudí nemôže dovo­liť. Avšak CEO Elon Musk v júli ozná­mil, že Tesla má v pláne ponúk­nuť cenovo dostupné kom­paktné SUV s náz­vom Model Y a ešte aj pic­kup. Najprv ale musia dostať na trh Model 3 a aj to ešte nejaký čas potrvá.

model3_quarter_mod2-1

foto: cleantechnica.com

Výrobca elek­tro­mo­bi­lov má asi 370 000 objed­ná­vok na model 3, ktorý sa bude pre­dá­vať za 35 000 dolá­rov pred daňo­vými úľa­vami, a má za cieľ začať výrobu vozi­diel do konca roka 2017. Ale Musk naz­na­čil, že pre­važná časť objed­ná­vok Model 3 nebude doru­čená do roku 2018. A čo viac, Tesla dote­raz nesta­no­vila dátum, kedy môžme oča­ká­vať Model Y alebo pic­kup.

Ale jedna vec je istá - v čase, keď Tesla príde na trh s elek­tric­kým SUV alebo cros­so­ve­rom, bude musieť čeliť sil­nej kon­ku­ren­cii.

Gene­ral Motors plá­nuje do konca tohto roka pred­sta­viť svoj plne elek­trický Chev­ro­let Bolt cros­so­ver, ktorý sa bude pre­dá­vať za asi 37 500 dolá­rov pred daňo­vými úľa­vami. Audi a Hyun­dai tiež plá­nujú vyrá­bať elek­trické SUV do roku 2018.

2017-Tesla-Model-X-Exterior-View

foto: truckszilla.com

Volvo si kla­die za cieľ ponúk­nuť aspoň dva elek­tro­mo­bily do roku 2019, z kto­rých jeden by mal byť cros­so­ver alebo SUV. Volk­swa­gen plá­nuje ponúk­nuť päť elek­tric­kých vozi­diel do roku 2020 a je prav­de­po­dobné, že viac ako jedno z nich bude cros­so­ver alebo SUV. A podľa správy z Elect­rek sa oča­káva, že Mer­ce­des na toh­to­roč­nom paríž­skom auto­sa­lóne pred­staví elek­trické SUV, ktoré by sa malo dostať do výroby do roku 2019.

Napriek kon­ku­ren­cii by sila brandu Tesly mohla udr­žať jej zákaz­ní­kov lojál­nych, kým spo­loč­nosť uve­die na trh svoje cenovo dostupné SUV. Do tej doby je Tesla zame­raná na pro­duk­ciu Model 3 a mala by sa popo­náh­ľať nech môže dostať na trh sku­točné terno — Model Y.

elon-musk-supercharger

foto: teslacentral.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: motortrend.com

Pridať komentár (0)