Tesla vstu­puje do krízy!

Martin Bohunický / 16. augusta 2015 / Tools a produktivita

Tesla ozná­mila, že predá akcie za 500 mili­ó­nov dolá­rov, aby zís­kala peniaze na vybu­do­va­nie obrov­skej továrne v Nevade. Práve tu má naplá­no­vanú výrobu baté­rií na roz­ší­re­nie siete nabí­ja­cích sta­níc. Následne však Tesla prišla s ďal­šou sprá­vou. Do pre­daja nepôjdu akcie za 500, ale až za 640 mili­ó­nov a sám Elon kúpi 20 mili­ó­nov.

Tento krok neprek­va­pil nikoho, kto pozná krivku Tesly na akci­ových trhoch za posled­ných 12 mesia­cov. No samotná kríza prišla predsa len skôr, než sa oča­ká­valo. Od roku 2003 sa tak jedná už o 4 krízu, kto­rej bude Tesla čeliť.

Tesla pre­žila pre­došlé krízy bez väč­ších prob­lé­mov a nie je dôvod oča­ká­vať, že by sa aj teraz nemala vrá­tiť na vrchol a vystre­liť znova vyš­šie. No predsa, kríza je kríza a netreba ju pod­ce­ňo­vať.

Tesla Cri­sis 4.0

Tesla teda pri­chá­dza do krízy číslo štyri — vlastne prvej, ak sa na Teslu pozrieme ako na výrobcu áut, nie ako na star­tup zo Sili­con Val­ley. Model S je na trhu už roky a Tesla pra­cuje na ďal­ších mode­loch. Model X, prvé SUV príde na trh v sep­tem­bri. Svet však už stihla zasiah­nuť správa, že tento model má obrov­ský prob­lém, podržte sa, s umiest­ne­ním zadných seda­diel. To spô­so­bilo pokles záujmu.

Tvrdí sa, že Tesla Cri­sis 4.0 vôbec nie je niečo, čoho by sa mala firma obá­vať. Elon Musk nie je žiadny začí­na­júci CEO a navyše firma nebo­juje o pre­ži­tie ako v pre­chá­dza­jú­cich troch krí­zach.

No aj napriek tomu je to naj­väč­šia kríza v his­tó­rií. Pre­tože je to kríza iden­tity. Všetky dote­raj­šie krízy boli exis­ten­ci­onálne, no vždy to bolo len o sta­bi­li­zá­cií Tesly ako star­tupu na trhu. Toto je iný prí­beh. Tesla sa potre­buje iden­ti­fi­ko­vať ako výrobca áut.

Sen sa stre­tol s rea­li­tou

Na začiatku bola Tesla sen. Potom star­tup zo Sili­con Val­ley. A od roku 2013 je to prí­beh o akciách na trhu, kde sa ana­ly­tici neve­dia v jej prí­pade zhod­núť abso­lútne v ničom.

Teraz je Tesla výrobca áut (áno, je tu ešte ener­ge­tický biz­nis, ale zatiaľ sú autá alfou a ome­gou). Prav­dou však je, že nikto o Tesle nepre­mýšľa ako o výrob­covi áut. Byť v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle nie je žiadna sranda. Masová pro­duk­cia pre nestá­lych spot­re­bi­te­ľov a úve­rové toky, tu sa nič neod­púšťa.

Ak má Tesla pre­žiť túto krízu, musí jed­no­du­cho začať pre­dá­vať vo veľ­kom. Ak môže pre­dať 500.000 vozi­diel ročne, potre­buje to uro­biť.

Ak sa Tesla nemýli a dopyt po elek­tric­kých autách tam vonku exis­tuje, všetko čo potre­buje, je pro­du­ko­vať a pre­dá­vať. Kapa­city na to teore­ticky má. Je klišé tvr­diť, že každá kríza je záro­veň prí­le­ži­tos­ťou. No pre Teslu je toto prí­le­ži­tosť uká­zať, čo za spo­loč­nosť vlastne je. A že dokáže zme­niť svet.

Teraz už chá­pem Elona Muska, prečo vylie­zol na krídla dvoj­ploš­níka a užil si tro­chu adre­na­lí­no­vého relaxu. Exis­tuje lepší spô­sob, ako si pre­čis­tiť hlavu pred takouto výzvou?

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)