Tesla začala stavať prvý zahraničný automobilový závod v Číne

Richard Vítkovský / 9. januára 2019 / Auto

  • Tesla ozná­mila, že v za­čína sta­vať vlastný zá­vod v Číne
  • Stane sa tak pr­vou za­hra­nič­nou au­to­mo­bi­lo­vou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa po­da­ril tento hu­sár­sky kú­sok
zdroj: reuters
  • Tesla ozná­mila, že v za­čína sta­vať vlastný zá­vod v Číne
  • Stane sa tak pr­vou za­hra­nič­nou au­to­mo­bi­lo­vou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa po­da­ril tento hu­sár­sky kú­sok

Tesla ozná­mila vý­stavbu svo­jej to­várne mimo úze­mia Ame­riky. Na po­kle­paní zá­klad­ného ka­meňa v Šan­ghaji sa zú­čast­nil aj sa­motný Elon Musk. Bude sa jed­nať o vô­bec prvú au­to­mo­bi­lovú to­vá­reň na území Číny, ktorá bude pat­riť do rúk za­hra­nič­ného vlast­níka.

Vý­roba v zá­vode by sa mala na­plno roz­be­hnúť ešte pred kon­com tohto roka. Čína je veľmi luk­ra­tív­nym mies­tom pre vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov. Pred­sta­vuje to­tiž naj­väčší trh pre elek­tro­mo­bily. Keďže au­to­mo­bily budú vy­rá­bané priamo na území Číny, Tesla sa tiež vyhne do­voz­ným clám na svoje vo­zidlá.

Toto je ob­rov­ská vý­hoda oproti kon­ku­ren­cii. Tesla plá­no­vala vý­stavbu ďal­šieho zá­vodu už dl­h­šiu dobu. V júli mi­nu­lého roka Elon ozná­mil, že plá­nuje vý­stavbu zá­vodu Gi­ga­fac­tory 3. Chys­taný zá­vod bude stáť na po­zemku o roz­lohe 84 hek­tá­rov a mal by mať ka­pa­citu na vý­robu pol mi­li­óna vo­zi­diel ročne. Vy­rá­bať by sa tu mal veľmi ob­ľú­bený Mo­del 3 a chys­taný Mo­del Y, ale iba v zá­klad­ných ver­ziách. Tie naj­vyš­šie ver­zie by sa mali stále vy­rá­bať na území USA.

Naj­väč­šia za­hra­ničná in­ves­tí­cia

Prečo si Tesla vy­brala Šan­ghaj? Toto mesto je to­tiž Det­ro­itom Číny. Aké množ­stvo pe­ňazí Tesla v Číne pre­in­ves­tuje, nie je ešte ofi­ciálne známe. Au­to­mo­bilka to­tiž za­tiaľ mlčí. Do všet­kého však vnieslo tro­chu svetla ve­de­nie mesta. To tvrdí, že sa bude jed­nať o naj­väč­šiu za­hra­ničnú in­ves­tí­ciu na území Číny.

Podľa zdro­jov by sa mohlo jed­nať o in­ves­tí­ciu vo výške dve mi­liardy do­lá­rov. Tesla však chystá v bu­dúc­nosti vy­bu­do­vať ešte ďalší zá­vod, ktorý by mal byť umiest­nený na území Európy. Po­dobne ako v Číne, aj tu by sa mali vy­rá­bať len tie naj­lac­nej­šie ver­zie au­to­mo­bi­lov. Za­tiaľ čo množ­stvo ľudí vý­stavbe zá­vodu v Číne fandí, ame­ricky pre­zi­dent Do­nald Trump sa prav­de­po­dobne ne­teší. Vždy to­tiž tvr­dil, že ame­rické spo­loč­nosti by mali ope­ro­vať len na území USA.

zdroj: an­dro­id­pit.com

Pridať komentár (0)