Tesle sa darí ako nikdy predtým. V poslednom štvrťroku minulého roka dodala zákazníkom 90 700 vozidiel

Richard Vítkovský / 3. januára 2019 / Auto

  • Tesla sa v sú­čas­nosti na­chá­dza na po­my­sel­nom vr­chole. Pa­ra­do­xom je, že za­čiat­kom mi­nu­lého roka bola tak­mer na dne
  • Ne­ko­nečné nad­časy a práca všet­kých za­mest­nan­cov sa však pre­ja­vili na vý­sledku
  • Tesla sa preto s ra­dos­ťou po­chvá­lila naj­nov­šími čís­lami. Po­sledný štvrť­rok bol ex­trémne úspešný. K zá­kaz­ní­kom pu­to­valo 90 700 no­vých vo­zi­diel
zdroj: flickr
  • Tesla sa v sú­čas­nosti na­chá­dza na po­my­sel­nom vr­chole. Pa­ra­do­xom je, že za­čiat­kom mi­nu­lého roka bola tak­mer na dne
  • Ne­ko­nečné nad­časy a práca všet­kých za­mest­nan­cov sa však pre­ja­vili na vý­sledku
  • Tesla sa preto s ra­dos­ťou po­chvá­lila naj­nov­šími čís­lami. Po­sledný štvrť­rok bol ex­trémne úspešný. K zá­kaz­ní­kom pu­to­valo 90 700 no­vých vo­zi­diel

Au­to­mo­bi­lová spo­loč­nosť Tesla sa ešte za­čiat­kom mi­nu­lého roka zmie­tala v po­riad­nej šla­mas­tike. Pro­duk­cia chys­ta­ného Mo­delu 3, ktorý mal au­to­mo­bilku vy­niesť k vý­ši­nám, to­tiž stag­no­vala. Exis­to­vali len dve mož­nosti, buď sa Tesla vzchopí alebo bude mať exis­tenčné prob­lémy. Obavy in­ves­to­rov boli preto na­ozaj na mieste.

Šéf Tesly Elon Musk sa preto pus­til do okam­ži­tej ná­pravy, po­čas kto­rej bol nú­tený v práci trá­viť až 120 ho­dín týž­denne. Po­dobnú ak­ti­vitu však oča­ká­val od všet­kých za­mest­nan­cov. Snaha sa aj na­priek po­čia­toč­nému od­poru na­ozaj vy­pla­tila a vý­sle­dok sa do­sta­vil. Ti­síce no­vu­čič­kých Mo­de­lov 3 sa ocitlo v ru­kách ne­doč­ka­vých zá­kaz­ní­kov. Zá­u­jem bol to­tiž ob­rov­ský. Mo­del 3 sa stal do­konca najp­re­dá­va­nej­ším au­to­mo­bi­lom Ame­riky. Vý­sledky boli vy­ni­ka­júce hlavne v po­sled­nom štvrť­roku 2018.

Bu­dúc­nosť je ru­žová

Za po­sledné 3 me­siace mi­nu­lého roka pu­to­valo k ne­doč­ka­vým zá­kaz­ní­kom 90 700 no­vých vo­zi­diel. Z cel­ko­vého množ­stva bolo 63 150 Mo­de­lov 3, 13 500 Mo­de­lov S a 14 050 Mo­de­lov X. V po­rov­naní s tre­tím štvrť­ro­kom mi­nu­lého roka sa jed­nalo o 8-per­centný ná­rast. Ak sa po­zrieme na celý rok, tak zis­tíme, že Tesla do­dala zá­kaz­ní­kom cel­kovo 235 240 vo­zi­diel. Z toho 145 846 Mo­de­lov 3 a 99 394 Mo­de­lov S a X. V prie­behu jed­ného roka tak do­dali tak­mer také isté množ­stvo vo­zi­diel ako za všetky roky pred­tým.

Spo­loč­nosť tak­tiež zní­žila cenu všet­kých svo­jich mo­de­lov o 2 000 do­lá­rov. Dô­vo­dom je chys­tané ru­še­nie da­ňo­vých úľav na ná­kup elek­tro­mo­bi­lov. Hlav­ným cie­ľom Tesly je udr­žať sú­časnú si­tu­áciu pod kon­tro­lou a zvý­šiť pre­daje Mo­delu 3. Práve preto sa plá­nuje prie­nik na me­dzi­ná­rodné trhy. V sú­čas­nosti sa to­tiž Tesla pre­dáva vo veľ­kom je­dine v Ame­rike.

Hlav­ným cie­ľom je ob­sa­diť úze­mie Európy a Číny. Práve na tieto miesta by mali už vo feb­ru­ári pu­to­vať prvé várky vo­zi­diel. V pláne je do­konca vý­roba va­rian­tov s vo­lan­tom vpravo, čomu sa po­te­šia oby­va­te­lia Bri­tá­nie. To, čo do­ká­zala Tesla v tomto roku je naj­vyšší rast v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle. „Chceme po­ďa­ko­vať zá­kaz­ní­kom, do­dá­va­te­ľom, in­ves­to­rom a špe­ciálne na­šim za­mest­nan­com, ktorí pra­co­vali veľmi tvrdo,“ píše sa vo vy­hlá­sení spo­loč­nosti.

zdroj: elect­rek.co

Pridať komentár (0)