Thajsko je Detroitom Ázie. Výroba automobilov tu dosahuje ohromné výsledky

Richard Vitkovský / 12. júla 2018 / Auto

  • Thaj­sko je ra­jom pre vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov. Lacná pra­covná sila a dobrá kva­lita uro­bili z tejto kra­jiny druhý Det­roit
  • Tak­mer každý au­to­mo­bil pre­daný v ju­ho­vý­chod­nej Ázii či v Aus­trá­lii bol vy­ro­bený práve tu
  • Ako sa však Thaj­sko do­stalo me­dzi tých naj­lep­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov?
zdroj: flickr
  • Thaj­sko je ra­jom pre vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov. Lacná pra­covná sila a dobrá kva­lita uro­bili z tejto kra­jiny druhý Det­roit
  • Tak­mer každý au­to­mo­bil pre­daný v ju­ho­vý­chod­nej Ázii či v Aus­trá­lii bol vy­ro­bený práve tu
  • Ako sa však Thaj­sko do­stalo me­dzi tých naj­lep­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov?

Thaj­sko sa zvykne po­sledné de­siatky ro­kov na­zý­vať Det­ro­itom Ázie. K tejto po­zí­cii sa však mu­sela kra­jina pre­pra­co­vať po­stup­nými krokmi. V sú­čas­nosti si v Thaj­sku ne­chá­vajú vy­rá­bať svoje vo­zidlá značky ako BMW, Mer­ce­des, Ford či Ge­ne­ral Mo­tors. Thaj­skú kva­litu však už od roku 1960 po­znali značky ako To­y­ota alebo Mit­su­bishi. Au­to­mo­bily s ná­lep­kou Made in Thai­land sú ur­čené pre­važne pre ázij­sko-pa­ci­fický re­gión a Af­riku.

Thaj­ská vláda láka na be­ne­fity

Po­sledné tri de­sať­ro­čia sa v Thaj­sku platí clo vo výške 80% na do­ve­zené vo­zidlá a 60%-né clo na mo­to­cykle. Dô­vod je jed­no­du­chý: udr­ža­nie vý­roby v kra­jine. Ok­rem toho pod­po­ruje vláda v ma­xi­mál­nej mož­nej miere za­hra­nič­ných in­ves­to­rov. Po­núka im práva na vlast­ne­nie po­zem­kov. Sa­moz­rej­mos­ťou sú aj da­ňové úľavy. Nor­mou sa stalo oslo­bo­de­nie od dane na osem ro­kov pre spo­loč­nosti, ktoré chcú vy­bu­do­vať svoje sídla práve v Thaj­sku.

Thaj­sko má ok­rem týchto be­ne­fi­tov aj vý­hodu vy­ni­ka­jú­cej geo­gra­fic­kej po­lohy. Je tu mnoho le­tísk a prí­sta­vov. Export je tak po­merne jed­no­du­chou zá­le­ži­tos­ťou. Do­dá­va­te­lia majú svoje vý­robné haly priamo v Thaj­sku, a tak diely do au­to­mo­bi­lov ne­treba do­vá­žať zo za­hra­ni­čia. Na území Thaj­ska pô­sobí okolo 1 500 do­dá­va­te­ľov.

Cena práce je naj­lac­nej­šia v po­rov­naní s vy­spe­lými kra­ji­nami a Čí­nou, av­šak nie je lac­nej­šia v po­rov­naní s inými kra­ji­nami ju­ho­vý­chod­nej Ázie, čo sa môže na prvý po­hľad zdať ako kon­ku­renčná ne­vý­hoda, av­šak nízka cena nie je vždy pre in­ves­to­rov pri­oritná. Dô­le­žitá je to­tiž skú­se­nosť a kva­lita. V tejto ob­lasti Thaj­sko kon­ku­ren­ciu po­ráža. Od roku 2000 do roku 2017 tu vzrá­stla vý­roba au­to­mo­bi­lov o re­kord­ných 383%. Si­tu­ácia sa bude ešte zlep­šo­vať. Zlep­še­nie sa oča­káva aj na do­má­com trhu.

Oby­va­te­lia si môžu do­vo­liť viac. Iba 18% z nich ne­vlastní žia­den au­to­mo­bil. Po­čet vy­ro­be­ných vo­zi­diel tak prav­de­po­dobne po­ras­tie. Vláda však ne­spí na vav­rí­noch. Blíži sa nová éra, éra elek­triny. Bude po­trebné vzbu­diť zá­u­jem o vý­robu elek­tric­kých vo­zi­diel. Na tento účel vláda vy­čle­nila 45 mi­liárd do­lá­rov. Sa­moz­rej­mos­ťou budú da­ňové úľavy, rýchle víza a pre­ná­jom po­zem­kov na dobu 99 ro­kov. Kon­ku­ren­cia v po­dobe Viet­namu a In­do­né­zie ne­spí, ale Thaj­sku za­tiaľ nič ne­hrozí.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)