Thank you very much, dear Porn­Hub…

Lujza Bubánová / 23. máj 2014 / Tools a produktivita

…za toľko zábavy, ite­rá­cií a prí­le­ži­tostí v rámci tohto gigan­tic­kého online fieldu.

Nie že by som sa sna­žila o entry do tohto prie­myslu, ale nedávne akti­vity tých čo tam už sú ma veľmi poba­vili a oce­ňu­jem smart komu­ni­ká­ciu porno-mar­ke­té­rov. Post kre­a­tív­neho ria­di­teľa pre Porn­Hub je voľný…stačí cez Tum­blr navr­hnúť svoju ver­ziu kam­pane na tento por­tál. Možno nabu­dúce by mohol Porn­Hub pou­žiť slo­ven­ské InHiro, any­ways na linku je pre­hliadka fina­lis­tov a stoja za pozre­tie.

http://pornhubcampaign.tumblr.com/tagged/finalist#finalists

Ale toto nie je všetko s čím Porn­Hub vyšiel, teda pre upres­ne­nie podľa môjho rese­ar­chu nie je cel­kom jasné, či sa pod novú krypto menu naozaj pod­pí­sal Porn­Hub alebo nie­kto len pekne využil momen­tálny buzz okolo nich.

Vlna krypto-mien sa len nedávno dostala do širo­kej pub­li­city. Bit­co­iny si užili slávu typu “Love it, or Hate it” a aj keď som nič nevy­mi­no­vala ostá­vam fanú­ši­kom (napriek neis­tej budúc­nosti). Proste sa mi to zdá sexy a keď som pri tom, nová mena prišla na trh: TIT­CO­INS.

Na základe Tit­co­inov má vznik­núť naj­väčši user gene­ra­ted archív ama­tér­skych zábe­rov, ktoré sú zákla­dom pre­men­nej pre Tit­co­iny. Ešte stále neviem nájsť par­tne­rov alebo pod­niky, ktoré by nie­kde vo svete ponú­kali túto formu platby, dokonca ani Tit­coin wal­let ešte nie je prí­stupná, čiže stále sa nedá s urči­tos­ťou pove­dať ako real toto celé bude. Mys­lím, že základná idea je geniálna, mar­ke­tin­gový ťah ešte lepší, uvi­díme či to nezlyhá celé na user­kách, keďže práve len slečny budú mať mož­nosť tejto platby. Celé je to veľmi zábavné a video stojí zato. Pekný víkend

Zdroj: pornhub.com, vimeo.com

Pridať komentár (0)