The Mega­Bots Lea­gue — oko za oko, zub za zub

Lukáš Gašparík jr. / 20. novembra 2014 / Tools a produktivita

Cez víkend sa na nič netu­šia­cich náv­štev­ní­kov veľ­ko­le­pého eventu New York Comic Con vyrú­tilo skoro 5 met­rové a 7 ton vážiace mon­štrum z ocele. Jed­nalo sa o prvého Mega­Bota svojho druhu.

Dvaja inži­nieri sa z ničoho nič začali špl­hať na oce­ľovú kon­štruk­ciu mede­nej farby, keď zrazu jeden z nich otvo­ril poklop a vlie­zol do vnútra. Mega­bot sa za pár oka­mi­hov za veľ­kého rachotu pre­bral k životu a ľudia boli v tej chvíli vo vytr­žení. Ide o vôbec prvého Mega­Bota tohto druhu. Jeho tvor­co­via sú traja mla­díci Andrew Stroup, Gui Caval­canti a Matt Oehr­lein a ich víziou je v budúc­nosti vytvo­riť ligu mega­bo­tov, ktorý by vysie­lali aj tele­ví­zie.

Tento prí­beh sa začal písať v roku 2012, keď sa v jed­nej relá­cii na Dis­co­very Chan­nel stretli vtedy ešte ako kon­ku­renti Stroup s Caval­ca­tim. Ich vzá­jomná záľuba k robo­tike ich nako­niec spo­jila a začali pra­co­vať na ich spo­loč­nej vízii. “Nápad na takúto ligu sa vyvi­nul z posad­nu­tosti robo­ti­kou a video­hier, pre­tože sme obaja vyrástli jed­nou nohou v rea­lite a dru­hou v hrách ako boli Mech­War­rior a StarC­raft”, pre­zra­dil Caval­cati.

Finančné pros­triedky na ich pro­jekt zís­kali od jed­ného nezná­meho angel inves­tor, kto­rému sa veľmi zapá­čila ich myš­lienka, pre­tože veril v ambí­cie pro­jektu. Každý so spo­lu­za­kla­da­te­ľov pris­pieva uni­kát­nym súbo­rom zruč­ností. Caval­canti využíva svoje vedo­mosti z oblasti fyziky a inži­nier­stva, Stroup sa stará o samotnú kon­štruk­ciu robota a Oehr­lein to celé zastre­šuje po soft­wa­ro­vej stránke, takže sa má na sta­rosti “mozog robota”.

Tím dúfa, že tak ako dnes ľudia fan­dia jazd­com v pre­te­koch NASCAR alebo boxery vypre­dá­vajú celé haly, tak jed­ného dňa bude mini­málne tak úspešná aj Liga Mega­Bo­tov. V budúc­nosti majú dokonca plány zobrať robo­tov na akúsi tour po štá­toch, aby všetci mohli vidieť a na vlast­nej koži zažiť túto epickú bitku.

Cena jed­ného Mega­Bota sa pohy­buje okolo 15.000 libier a je vyba­vený nie­koľ­kými 6 pal­co­vými kanónmi, ktoré dokážu napá­chať pro­tiv­ní­kovi roz­siahle škody. Pra­vidlá ligy však neboli ešte sta­no­vené, tak uvi­díme ako to celé skončí. Tento pro­jekt sa obja­vil aj na Kicks­tar­tery, kde až taký úspech nezo­žal. Zo zada­ného cieľa $1.800.000 sa im poda­rilo dopo­siaľ vyzbie­rať iba $54.260.

V kaž­dom prí­pade je to sa jedná o cool myš­lienku a možno raz budeme pla­tiť za to, ako jeden robot zmláti dru­hého :)

zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)