Tie naj­dô­le­ži­tej­šie roz­diely medzi mana­žé­rom a líd­rom

Michal Sorkovský / 24. augusta 2015 / Tools a produktivita

Vo svo­jom živote sa nepo­chybne každý z nás stretne s mno­hými mana­žérmi, avšak iba s obme­dze­ným počtom líd­rov. To že sa nie­kto dostane na vedúcu pozí­ciu, z neho totiž ešte vôbec nerobí sku­toč­ného vodcu.

Vod­cov­stvo sa nedá naučiť ani kúpiť, ale musí byť ťažko vybo­jo­vané. Presne preto tiež nie je pre kaž­dého, ale len pre tých, ktorí roz­umejú tomu, že byť líd­rom nezna­mená dávať roz­kazy, ale byť prí­kla­dom a viesť. Každý z nás už zrejme nie­kedy roz­mýš­ľal o tom, v čomu sú roz­diely medzi bež­nými mana­žérmi a sku­toč­nými líd­rami. Tu náj­dete nie­koľko naj­dô­le­ži­tej­ších roz­die­lov, zhro­maž­de­ných ľuďmi, ktorí sa roz­hodli tejto téme veno­vať tro­chu viac.

1.Manažéri sa spo­lie­hajú na svoju moc, lídri si zís­ka­vajú dôveru

Tie naj­dô­le­ži­tej­šie roz­diely medzi mana­žérmi a líd­rami spo­čí­vajú v ich roz­mýš­ľaní, ktoré potom tak veľmi ovplyv­ňuje aj ich kona­nie. Zatiaľ čo sa taký mana­žér správa ako šéf, ktorý svoju moc využíva na ovlá­da­nie ostat­ných a zadá­va­nie prí­ka­zov, líder ľudí okolo seba vedie, inšpi­ruje a pomáha im zlep­šo­vať sa.

Lídri sa spo­lie­hajú na dôveru, ktorú si k nim vybu­do­vali čle­no­via tímov, ktoré vedú. Túto dôveru potom vyží­vajú ako silný nástroj, ktorý im pomáha ostat­ných moti­vo­vať a udr­žia­vať vysokú pro­duk­ti­vitu svojho tímu. Sku­točný líder dokáže kom­pletne zme­niť atmo­sféru v akej­koľ­vek sku­pine ľudí a presne preto sa dá aj tak ľahko rozo­znať, ktoré pra­covné tímy majú svo­jich líd­rov a ktoré iba mana­žé­rov.

2. Mana­žéri sa sta­rajú o orga­ni­zo­vané fun­go­va­nie, lídri budujú spo­ločnú víziu.

V prvom rade treba pove­dať, že by žiad­nemu líd­rovi nemala chý­bať schop­nosť vedieť veci zma­na­žo­vať. Aká­koľ­vek orga­ni­zá­cia potre­buje nie­koho, kto sa za každú cenu postará o to, že sa úspešne dokon­čia pro­jekty, sta­no­via sa nové ciele atď. Toto všetko dokážu mana­žéri spl­niť, avšak praví lídri vždy robia aj niečo viac. Svoju pozor­nosť neve­nujú len čís­lam a cie­ľom, ale aj snahe moti­vo­vať, inšpi­ro­vať svoj tím a tiež aj vybu­do­vať spo­ločnú víziu, pre ktorú budú ľudia svoju prácu robiť.

Mana­žéri sa zau­jí­majú skôr o zoznam vecí, ktoré treba spra­viť a o to, či celý sys­tém dobre fun­guje, zatiaľ čo lídri robia oveľa viac. Sústre­dia sa na cel­kové výsledky, no neza­bú­dajú na žiadne detaily na ceste za ich dosia­hnu­tím. Lídri sa tak­tiež od mana­žé­rov odli­šujú v tom, že sa viac zame­ria­vajú na zmeny ktoré pri­ne­sie budúc­nosť.

Dá sa pove­dať, že tí, kto­rých Apple nazýva the “Crazy Ones” sú tí praví lídri.

3. Mana­žéri mana­žujú prácu a lídri inšpi­rujú ľudí

Celé je to o tom, ako sa na veci poze­ráte. Je vedúca pozí­cia len o povin­nosti posta­rať sa, nech sa dosiahnu potrebné ciele, alebo aj o tom viesť ľudí, ktorí sú nástro­jom na dosia­hnu­tie týchto cie­ľov? Čo je dôle­ži­tej­šie, úlohy, ktoré treba spl­niť, alebo ľudia, ktorí ich budú plniť?

Všetci pro­fe­si­onáli chcú a zaslú­žia si nájsť vo svo­jom odbore prácu, kde sa k nim nebudú sprá­vať ako ku stro­jom. Títo ľudia chcú spo­lu­pra­co­vať, pri­ná­šať ino­vá­cie a nie sa len cítiť, ako nie­kto, kto musí plniť prí­kazy nie­koho iného. Preto aj posledná gene­rá­cia ľudí vyhľa­dáva joby, ktoré im umož­ňujú niečo viac, než len plniť úlohy, kto­rých významu sami nemu­sia roz­umieť. Dob­rými prí­kladmi sú spo­loč­nosti ako Google a Mic­ro­soft, ktoré sú známe, ako ino­va­tívne a posky­tujú svo­jim ľuďom množ­stvo prí­le­ži­tostí na roz­voj. Zame­ria­vajú sa totiž aj na ľudí a ich nápady, nie len na zoznam toho, čo treba spra­viť.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)