Tie najk­raj­šie note­bo­oky roku 2016

Timotej Vančo / 4. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ak ťa zau­jíma okrem výkonu aj dizajn note­bo­oku, čítaj ďalej.

Všetky smart­fóny v dneš­nej dobe sú nie­kedy dizaj­no­vým skvos­tom, tak prečo by ním nemali byť aj naše note­bo­oky? Kedysi boli note­bo­oky oby­čajné šedé alebo čierne „kra­bice“ s disp­le­jom a klá­ves­ni­cou, táto doba už pre­šla a dnes sú naše ultra­bo­oky ľahké, tenké a hlavne dizaj­novo krásne. Poďme sa pozrieť na top 10 najk­raj­ších note­bo­okov, ktoré si dnes môžeš kúpiť.

Asus Zen­Book

the-asus-zenbooks-brushed-metal-exterior-is-pretty-darn-nice

Foto: businessinsider.com

Krásny hneď na prvý pohľad. Asus Zen­Book je vytvo­rený z lesk­lého hli­ní­ko­vého povr­chu, ktorý pohy­bom mení lesk, odraz svetla a akoby vytvá­ral kruhy okolo nápisu „Asus“.

Dell XPS 13 a XPS 15

dells-xps-13-and-xps-15-is-conservative-but-still-an-eye-catcher

Foto: businessinsider.com

Pro­fe­si­onálne vyze­ra­júce note­bo­oky z rady Dell XPS s 13 a 15 pal­co­vými disp­lejmi nemajú okolo nich skoro žiadny kryt. Popri výkonu je aj dizajn na veľmi vyso­kej úrovni, o čom hovorí aj kar­bó­nový povrch note­bo­oku okolo klá­ves­nice.

Razer Blade Ste­alth

the-razer-blade-stealth-is-an-unexpected-beauty

Foto: businessinsider.com

Note­bo­oky od Razeru sú zvy­čajne tie herné a ozna­čujú sa za veľmi kva­litné v svo­jom odvetví. Tento note­book je, ale tro­chu iný. Výkon nie je jeho silná stránka o čom svedčí aj to, že neob­sa­huje gra­fickú kartu. Ak si hráč a chceš mať pekný note­book s výko­nom, budeš si musieť dokú­piť externú gra­fickú kartu, ktorú jed­no­du­cho k nemu pri­po­jíš.

LG Gram

the-lg-gram-looks-better-than-the-macbook-air

Foto: businessinsider.com

Tento kovový, jemný note­book, môže z časti vyze­rať ako Mac­Book Air od Apple. Lenže tenší až skoro nevi­di­teľný rám okolo disp­leja z neho robí moder­nej­šie vyze­ra­júci note­book, než Mac­Book Air.

Mac­Book Pro

the-macbook-pros-metal-and-black-glass-design-is-still-gorgeous

Foto: businessinsider.com

Už 8 rokov rov­naký dizajn a stále sa drží medzi top note­bo­okmi vo výkone alebo dizajne. Krásne čierne rámy okolo disp­leja s kom­bi­ná­ciou šedého hli­ní­ko­vého povr­chu z neho robí už roky trend­set­tera.

Sam­sung Ativ Book 9 Pro

the-samsung-ativ-book-9-pro-has-beautiful-lines

Foto: businessinsider.com

Sam­sung sa snaží držať kon­ku­ren­cie v obore ultra­bo­okov. Sam­sung Ativ Book 9 Pro so zaob­le­nými hra­nami vyzerá, ako by sa vzná­šal ponad povrch, na kto­rom je polo­žený.

Acer Aspire S7

the-acer-aspire-s7-has-a-gorgeous-white-glass-exterior

Foto: businessinsider.com

Aces Aspire S7 je síce už rok starý, ale krásny skle­nený povrch, kto­rým je pokrytý tak ľahko nie­kde nenáj­deš. Biela farba z neho robí čistý a moderne vyze­ra­júci note­book.

Yoga Pro 900

the-yoga-pro-900-is-as-pretty-as-it-is-flexible

Foto: businessinsider.com

Tento krásny note­book od Lenova na mno­hých z nás pôsobí ako okrasný šperk oproti iným note­bo­okom. Popri pré­mi­ovom dizajne ti tak­tiež umož­ňuje až 360 stup­ňové pooto­če­nie disp­leja. Ak sa ti nepáči oran­žová farba, ktorú výrobca nazýva „cle­men­tine orange“ môžeš si vybrať aj zo zla­tej alebo strie­bor­nej.

HP Spectre

the-hp-spectre-is-an-opulent-laptop

Foto: businessinsider.com

HP Spectre je pravý opak note­bo­oku LG Gram. Spectre je naj­tenší note­book na svete a tak­tiež sa radí ku note­bo­okom s výzo­rom šperku. Spectre zatiaľ nebol pred­sta­vený, ale v najb­liž­ších dňoch sa oča­ká­vajú veľké veci od HP.

Mic­ro­soft Sur­face Book

the-microsoft-surface-book-is-beautiful-in-its-own-quirky-way

Foto: businessinsider.com

Tech­nicky Sur­face Book nie je 100% note­book. Jeho odní­ma­teľný disp­lej od klá­ves­nice z neho robí viac tab­let, ako note­book. Tento hyb­rid v šedej farbe je kla­sicky moderne vyze­ra­jú­cim a uni­kát­nym note­bo­okom oproti mno­hým ostat­ným.

Zdroj článku: businessinsider.com,Zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)