Tie naj­lep­šie 13 pal­cové note­bo­oky, ktoré náj­deš na trhu

Lýdia Repová / 30. apríla 2016 / Tech a inovácie

Prak­tic­kosť či kom­pakt­nosť. Takto sa pre­zen­tujú v dneš­nej dobe 13 pal­cové note­bo­oky. Známe je však aj to, že sa výkon­nostne nevy­rov­najú svo­jim väč­ším súro­den­com. My ti však uká­žeme osem note­bo­okov, ktoré hravo str­čia nie jeden 15.6 pal­cový note­book do vrecka.

  • Dell XPS 13

Solídny note­book od spo­loč­nosti Dell.

Vlast­nosti:

- Full-HD 1080p disp­lej

- Intel Core i5-6200U šies­tej gene­rá­cie

- 2.3-GHz pro­ce­sor

- 8 GB RAM

- 128 GB SSD disk

- výdrž baté­rie uvá­dza výrobca 18 hodín

Výhody:

- výdrž baté­rie

- design

- pod­svie­tená klá­ves­nica

Nevý­hody:

- na trhu sú aktu­álne pro­dukty s podob­nými para­met­rami za niž­šiu cenu

dellxps12notouch

Cena sa pohy­buje od 1000€

  • Lenovo Yoga 900

Aj keď má para­metre podobné so zvyš­kom nášho zoznamu a jeho cena je vyš­šia, to, čo robí tento kúsok výni­moč­ným, je jeho otočný disp­lej v roz­sahu 360°. A to už nedo­káže len tak nejaký note­book.

Para­metre:

- Quad-HD 3200 x 1800 disp­lej

- Intel Core i7-6500U šies­tej gene­rá­cie

- 3.1-GHz pro­ce­sor

- 8 GB RAM

- 256GB SSD disk

Výhody:

- disp­lej otočný o 360°

- zau­jí­mavý design

- ostrý a čistý obraz vďaka quad-hd disp­leju

Nevý­hody:

- Bohu­žiaľ spo­loč­nosť Lenovo nepo­núka aktu­álne lac­nej­šie pre­ve­de­nie tohto modelu

lenovo-yoga-900-main

Cena sa pohy­buje od 1,400€.

  • Acer aspire V

Acer nám ponúka šikovnú kom­bi­ná­ciu výkon­ného pro­ce­sora, prie­mer­nej RAM-ky a zau­jí­ma­vej veľ­kosti SSD disku.

Vlast­nosti:

- Full-HD 1080p obra­zovka

- Intel Core i5-6200U šies­tej gene­rá­cie

- 2.3-GHz pro­ce­sor

- 6 GB RAM

- 256 GB SSD disk

Výhody:

- výkonný pro­ce­sor

Nevý­hody:

- vyš­šia hmot­nosť

- 6GB RAM je tro­cha men­šia, ale dosta­ču­júca

dsc-5343-jpg-0692da7a966213914d384684b4e53b5bc

foto: tomshw.it

Cena sa pohy­buje okolo 800€.

  • Fujitsu Life­book U904

Bola by škoda nespo­me­núť aj túto značku note­bo­okov, ktorá nám pre tento model pri­náša zau­jí­mavú výbavu v ten­kom tele. Note­book je 14” pal­cový, čo zas nerobí veľký prob­lém.

Vlast­nosti:

- 3200 x 1800p roz­lí­še­nie disp­leja

- Intel Core i7-4600U

- 1,9GHz pro­ce­sor

- RAM 6GB

- 256GB SSD pro­ce­sor

Výhody:

- dobré vyba­ve­nie

Nevý­hody:

- vyš­šia cena oproti kon­ku­ren­tom

- jedná sa o 14 pal­cový

- star­šie vyda­nie Intelu

Fujitsu-Lifebook-U904-2

Cena sa pohybe okolo 2000€.

  • Mac­Book Pro

O Mac­Book-och sme už popí­sali toho na našich strán­kach na kilá, ale bol by hriech nespo­me­núť ho.

Vlast­nosti:

- 2560 x 1600 disp­lej

- Intel Core i5 pia­tej gene­rá­cie

- 2.7-GHz pro­ce­sor

- 8 GB RAM

- 128 GB disk

Výhody:

- ostrý obraz

- ope­račný sys­tém: Mac OS X

Nevý­hody:

- patrí medzi jeden z hmot­nostne ťaž­ších

- drahší v porov­naní s kon­ku­renč­nými znač­kami

Macbook Pro Retina 15inch. Photo: Josh Valcarcel

Cena sa pohy­buje od 1200€.

  • HP Envy Note­book

Za dobrú cenu nám ponúka HP v tomto modeli zau­jí­mavé vyba­ve­nie.

Vlast­nosti:

- Quad-HD 3200 x 1800 disp­lej

- Intel Core i5 6200U šies­tej gene­rá­cie

- 2.3-GHz pro­ce­sor

- 8 GB RAM

- 128 GB SSD disk

Výhody:

- tenký a ľahký

- výhodný pomer kva­lity a ceny

Nevý­hody:

- nemá až tak zau­jí­mavý design oproti svo­jím kon­ku­ren­tom

csm_MG_6400_b736ff5d14

foto: notebookcheck.net

Cena sa pohy­buje od 800€.

  • Asus Zen­Book UX303

Asus pri­chá­dza na trh s veľmi zau­jí­ma­vým kús­kom. 12GB RAM a Intel Core i7 ho posú­vajú na prvé miesto nášho reb­ríčka. Súhla­síš?

Vlast­nosti:

- Quad-HD disp­lej

- Intel Core i7 6500U šies­tej gene­rá­cie

- 2.5-GHz pro­ce­sor

- 12 GB RAM

- 512 GB SSD disk

Výhody:

- per­fektný design

Nevý­hody:

- zatiaľ nevy­šiel lac­nejší model tohto note­bo­oku

asus-zenbook-ux303-4-420-90

Cena sa pohy­buje od 1,200€.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: amazon.com

Pridať komentár (0)