Tie naj­lep­šie knihy na jesenné číta­nie

Martina Horváthová / 22. septembra 2016 / Tools a produktivita

Leto sa ofi­ciálne skon­čilo, poča­sie je chlad­nej­šie, dni sú krat­šie. Sprí­jemni si jeseň dob­rou kni­hou. Zosta­vili sme zoznam šies­tich, ktoré odpo­rú­čame nie­len my, ale aj lídri po celom svete. 

Nate Sil­ver: The Sig­nal and the Noise: Why so many pre­d­ic­ti­ons fail-but some don’t

Autor skúma svet pre­d­ik­cií. Množ­stvo pred­po­vedí zlyhá kvôli spo­loč­nosti, pre­tože väč­šina z nás má nízku schop­nosť poro­zu­me­nia prob­le­ma­tike prav­de­po­dob­nosti a pre­men­li­vosti. Ak zlep­šíme poro­zu­me­nie o pre­men­li­vosti, pre­d­ik­cie sa takisto zlep­šia. Je tu však jeden para­dox: čím viac skrom­nosti pre­ja­víme v schop­nosti uro­biť pred­po­veď, tým úspeš­nejší môžme byť v plá­no­vaní budúc­nosti. Sil­ver nav­ští­vil tých najús­peš­nej­ších synop­ti­kov z oblastí od huri­ká­nov po base­ball, od pokro­vých sto­lov k bur­zám. Vysvet­ľuje a vyhod­no­cuje ako ľudia uva­žujú a čo sa skrýva za ich úspechmi. Sú naozaj takí dobrí alebo majú iba šťas­tie? Všetko, od zdra­via, cez glo­bálnu eko­no­miku až po boj proti tero­rizmu závisí na kva­lite našich pred­po­vedí.

24book-superjumbo

foto: nytimes.com

Mar­tin Gil­bert — Chur­chill – Život

Je nemožné pocho­piť 2. sve­tovú vojnu bez pocho­pe­nia Wins­tona Chur­chilla, brit­ského pre­mi­éra, ktorý bol jed­ným z naj­väč­ších štát­ni­kov akého národ kedy poznal. Táto dlhá, 912 stra­nová bio­gra­fia je len výňa­tok z jeho života. Auto­rovi trvala neuve­ri­teľ­ných 25 rokov. Hovorí o Chur­chil­lo­vom živote, upo­zor­ňuje nie­len na jeho činy v prie­behu 2. sve­to­vej vojny, ale aj o jeho viere v tech­no­ló­gie. Uká­zal svoju nepre­ko­na­teľnú odvahu počas naj­tem­nej­ších chvíľ kra­jiny. Tento auten­tický živo­to­pis ponúka čita­te­ľovi utvo­re­nie vlast­ného, vyvá­že­nej­šieho názoru.

276718_img-20160722-0013

foto: dantikvariat.cz

Leigh Strin­ger — The Healthy Workp­lace

Mnohé veľké spo­loč­nosti inves­tujú nemalé peniaze do zamest­na­nec­kých well­ness prog­ra­mov, ktoré pomá­hajú pra­cov­ní­kom udr­žia­vať zdravý životný štýl a zni­žujú náklady na zdra­votné pois­te­nie. Väč­šina takýchto firiem zis­tila, že mať zdra­vých zamest­nan­cov zna­mená mať zdravý firemný základ. Autor a expert na udr­ža­teľ­nosť Leigh Strin­ger vysvet­ľuje, prečo sú tieto prog­ramy dobré pre firmy a ich zamest­nan­cov a hovorí o tom, ako tieto prog­ramy naplá­no­vať, zor­ga­ni­zo­vať a dodr­žo­vať. Kniha je vhodná ako pre veľké, tak aj pre malé firmy.

Adobe Photoshop PDF

foto: leighstringer.com

Henry Kis­sin­ger — Uspo­řá­daní světa

Autor ponúka hlbokú medi­tá­ciu ku kore­ňom medzi­ná­rod­nej har­mó­nie a glo­bál­nej poru­chy. Na základe jeho skú­se­ností ako jed­ného z naj­výz­nam­nej­ších štát­ni­kov moder­nej doby, radí pre­zi­den­tom ces­tu­jú­cim po svete, pozo­rujú a for­mujú poli­tické uda­losti posled­ných desať­ročí. Kis­sin­ger odha­ľuje svoju ana­lýzu pre dvad­siate prvé sto­ro­čie: ako vybu­do­vať spo­ločný medzi­ná­rodný poria­dok vo svete roz­diel­nych hos­to­ric­kých vyhlia­dok, násil­ných kon­flik­tov, mno­žia­cich sa tech­no­ló­gií a ide­olo­gic­kého extré­mizmu

world-order

foto: lareviewofbooks.org

Mel­vin Oli­ver, Tho­mas Sap­hiro — Black Wealth, White Wealth: A new per­spec­tive of racial ine­qu­ality

Kniha z roku 1995 demon­štruje, ako ana­lýza súkrom­ného bohat­stva odkrýva prí­beh o rasách v Ame­rike. Pri skú­maní ako sú tvo­rené, roz­ši­ro­vané a kon­zer­vo­vané aktíva, odha­ľuje hlbokú eko­no­mickú prie­pasť medzi čier­nymi a bie­lymi ľuďmi. Mapuje meniacu sa štruk­túru nerov­nosti po mnoho gene­rá­cií, skúma ako a prečo malo mnoho čer­no­chov prob­lém hro­ma­diť bohat­stvo a nájsť prí­le­ži­tosti pre lepší život. V nie­kto­rých detai­loch sú však autori nepre­sved­čiví, ale posols­tvo tejto knihy si určite zaslúži byť vypo­čuté a široko dis­ku­to­vané.

black-wealth-white-wealth-a-new-perspective-on-racial-inequality

foto: businessinsider.com

Amy Morin — 13 vecí, ktoré psy­chicky silní ľudia nero­bia

Autorka sa zame­riava na kon­cep­ciu dušev­nej sily, ako psy­chicky silní ľudia zabra­ňujú nega­tív­nemu sprá­va­niu, ako naprí­klad seba­ľú­tosť, zazlie­va­nie úspe­chov dru­hým, či lip­nu­tie na minu­losti. Namiesto toho sa títo ľudia zame­ria­vajú na pozi­tíva, ktoré im pomôžu pre­ko­nať výzvy a stať sa čo naj­lep­šími. V kaž­dej kapi­tole uvá­dza prí­behy zo svo­jej praxe psy­cho­te­ra­pe­utky a uka­zuje, aké zmeny nastanú vo vašom živote, keď staré návyky vyme­níte za nové. _vyr_263257-3dw

foto: eastonebook.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotografie:favim.com

Pridať komentár (0)