Tie naj­lep­šie kni­hy na večer­né číta­nie

Martina Horváthová / 26. februára 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Sprí­jem­ni si večer dob­rou kni­hou. Zosta­vi­li sme zoznam šies­tich, kto­ré odpo­rú­ča­me nie­len my, ale aj líd­ri po celom sve­te.

Nate Sil­ver: The Sig­nal and the Noise: Why so many pre­d­ic­ti­ons fail-but some don’t

Autor skú­ma svet pre­d­ik­cií. Množ­stvo pred­po­ve­dí zly­há kvô­li spo­loč­nos­ti, pre­to­že väč­ši­na z nás má níz­ku schop­nosť poro­zu­me­nia prob­le­ma­ti­ke prav­de­po­dob­nos­ti a pre­men­li­vos­ti. Ak zlep­ší­me poro­zu­me­nie o pre­men­li­vos­ti, pre­d­ik­cie sa takis­to zlep­šia. Je tu však jeden para­dox: čím viac skrom­nos­ti pre­ja­ví­me v schop­nos­ti uro­biť pred­po­veď, tým úspeš­nej­ší môž­me byť v plá­no­va­ní budúc­nos­ti. Sil­ver nav­ští­vil tých najús­peš­nej­ších synop­ti­kov z oblas­tí od huri­ká­nov po base­ball, od pokro­vých sto­lov k bur­zám. Vysvet­ľu­je a vyhod­no­cu­je ako ľudia uva­žu­jú a čo sa skrý­va za ich úspech­mi. Sú naozaj takí dob­rí ale­bo majú iba šťas­tie? Všet­ko, od zdra­via, cez glo­bál­nu eko­no­mi­ku až po boj pro­ti tero­riz­mu závi­sí na kva­li­te našich pred­po­ve­dí.

24book-superjumbo

foto: nytimes.com

Mar­tin Gil­bert — Chur­chill – Život

Je nemož­né pocho­piť 2. sve­to­vú voj­nu bez pocho­pe­nia Wins­to­na Chur­chil­la, brit­ské­ho pre­mi­é­ra, kto­rý bol jed­ným z naj­väč­ších štát­ni­kov aké­ho národ kedy poznal. Táto dlhá, 912 stra­no­vá bio­gra­fia je len výňa­tok z jeho živo­ta. Auto­ro­vi trva­la neuve­ri­teľ­ných 25 rokov. Hovo­rí o Chur­chil­lo­vom živo­te, upo­zor­ňu­je nie­len na jeho činy v prie­be­hu 2. sve­to­vej voj­ny, ale aj o jeho vie­re v tech­no­ló­gie. Uká­zal svo­ju nepre­ko­na­teľ­nú odva­hu počas naj­tem­nej­ších chvíľ kra­ji­ny. Ten­to auten­tic­ký živo­to­pis ponú­ka čita­te­ľo­vi utvo­re­nie vlast­né­ho, vyvá­že­nej­šie­ho názo­ru.

276718_img-20160722-0013

foto: dantikvariat.cz

Leigh Strin­ger — The Healt­hy Workp­la­ce

Mno­hé veľ­ké spo­loč­nos­ti inves­tu­jú nema­lé penia­ze do zamest­na­nec­kých well­ness prog­ra­mov, kto­ré pomá­ha­jú pra­cov­ní­kom udr­žia­vať zdra­vý život­ný štýl a zni­žu­jú nákla­dy na zdra­vot­né pois­te­nie. Väč­ši­na takých­to firiem zis­ti­la, že mať zdra­vých zamest­nan­cov zna­me­ná mať zdra­vý firem­ný základ. Autor a expert na udr­ža­teľ­nosť Leigh Strin­ger vysvet­ľu­je, pre­čo sú tie­to prog­ra­my dob­ré pre fir­my a ich zamest­nan­cov a hovo­rí o tom, ako tie­to prog­ra­my naplá­no­vať, zor­ga­ni­zo­vať a dodr­žo­vať. Kni­ha je vhod­ná ako pre veľ­ké, tak aj pre malé fir­my.

Adobe Photoshop PDF

foto: leighstringer.com

Hen­ry Kis­sin­ger — Uspo­řá­da­ní světa

Autor ponú­ka hlbo­kú medi­tá­ciu ku kore­ňom medzi­ná­rod­nej har­mó­nie a glo­bál­nej poru­chy. Na zákla­de jeho skú­se­nos­tí ako jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších štát­ni­kov moder­nej doby, radí pre­zi­den­tom ces­tu­jú­cim po sve­te, pozo­ru­jú a for­mu­jú poli­tic­ké uda­los­ti posled­ných desať­ro­čí. Kis­sin­ger odha­ľu­je svo­ju ana­lý­zu pre dvad­sia­te prvé sto­ro­čie: ako vybu­do­vať spo­loč­ný medzi­ná­rod­ný poria­dok vo sve­te roz­diel­nych hos­to­ric­kých vyhlia­dok, násil­ných kon­flik­tov, mno­žia­cich sa tech­no­ló­gií a ide­olo­gic­ké­ho extré­miz­mu

world-order

foto: lareviewofbooks.org

Mel­vin Oli­ver, Tho­mas Sap­hi­ro — Black Wealth, Whi­te Wealth: A new per­spec­ti­ve of racial ine­qu­ali­ty

Kni­ha z roku 1995 demon­štru­je, ako ana­lý­za súkrom­né­ho bohat­stva odkrý­va prí­beh o rasách v Ame­ri­ke. Pri skú­ma­ní ako sú tvo­re­né, roz­ši­ro­va­né a kon­zer­vo­va­né aktí­va, odha­ľu­je hlbo­kú eko­no­mic­kú prie­pasť medzi čier­ny­mi a bie­ly­mi ľuď­mi. Mapu­je menia­cu sa štruk­tú­ru nerov­nos­ti po mno­ho gene­rá­cií, skú­ma ako a pre­čo malo mno­ho čer­no­chov prob­lém hro­ma­diť bohat­stvo a nájsť prí­le­ži­tos­ti pre lep­ší život. V nie­kto­rých detai­loch sú však auto­ri nepre­sved­či­ví, ale posols­tvo tej­to kni­hy si urči­te zaslú­ži byť vypo­ču­té a širo­ko dis­ku­to­va­né.

black-wealth-white-wealth-a-new-perspective-on-racial-inequality

foto: businessinsider.com

Amy Morin — 13 vecí, kto­ré psy­chic­ky sil­ní ľudia nero­bia

Autor­ka sa zame­ria­va na kon­cep­ciu dušev­nej sily, ako psy­chic­ky sil­ní ľudia zabra­ňu­jú nega­tív­ne­mu sprá­va­niu, ako naprí­klad seba­ľú­tosť, zazlie­va­nie úspe­chov dru­hým, či lip­nu­tie na minu­los­ti. Namies­to toho sa títo ľudia zame­ria­va­jú na pozi­tí­va, kto­ré im pomô­žu pre­ko­nať výzvy a stať sa čo naj­lep­ší­mi. V kaž­dej kapi­to­le uvá­dza prí­be­hy zo svo­jej pra­xe psy­cho­te­ra­pe­ut­ky a uka­zu­je, aké zme­ny nasta­nú vo vašom živo­te, keď sta­ré návy­ky vyme­ní­te za nové. _vyr_263257-3dw

foto: eastonebook.com

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)