Tie naj­lep­šie mobilné apli­ká­cie podľa Apple

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Tech a inovácie

Na svete je už cez milión iPhone apli­ká­cií a vybrať si, ktoré z nich sú hodné nášho času (a miesta v pamäti) môže byť nie­kedy cel­kom tvrdý orie­šok. Apple však zosta­vilo svoj vlastný reb­rí­ček, ktorý ti v tejto dileme pomôže. Samoz­rejme ide o appky, ktoré nevyt­vo­rili oni sami. Mnohé zo spo­mí­na­ných apli­ká­cií bežia aj na ope­rač­nom sys­téme Android.

Áno, Apple sa snaží pomôcť. Pred pár dňami spo­loč­nosť zve­rej­nila reb­rí­ček desia­tich naj­lep­ších apli­ká­cií, ktoré by si mal mať, ak vlast­níš nový iPhone (alebo smart­fón s Andro­idom). V reb­ríčku náj­deš nie­len kva­litné apli­ká­cie na foto­gra­fo­va­nie, no aj také, ktoré ti ochrá­nia pou­ží­va­teľ­ské účty.

Tu je teda 9 apli­ká­cií, ktoré by mal každý, podľa Apple, mať vo svo­jom mobile:

VSCO – apli­ká­cia pro­fe­si­onál­nych Ins­ta­gra­me­rov, vďaka kto­rej ich fotky vyze­rajú úžasne

vsco

foto: thesweetsetup.com

Ak chceš, aby tvoje fotky vyze­rali lep­šie, tak jeden z množ­stva VSCO fil­trov ti k tomu dopo­môže. Apli­ká­cia ponúka oveľa viac mož­ností úpravy foto­gra­fie ako Ins­ta­gram a každý z fil­trov je nasta­vený tak, aby napo­dob­nil ten old schol efekt, ktorý dosiah­neme jedine pou­ži­tím sta­rého foto­apa­rátu.

VSCO tak­tiež zadarmo ponúka synch­ro­ni­zá­ciu s Cloud-om a fotky sa auto­ma­ticky uplo­adujú do VSCO Grid účtu, ktorý je ultra-mini­ma­lis­tic­kou ver­ziou Ins­ta­gramu s naozaj veľ­kým roz­lí­še­ním a zame­ra­ním sa viac na krásne fotky ako sociálnu sieť.

Cena: Zadarmo (iOS, Android)

Buzz­Feed Video – miesto, kde náj­deš všetky ich videá pokope

buzzfeed

foto: erolbalci.com

Práve video je jed­nou z vecí, na ktoré sa Buzz­Feed zame­riava. Vo feb­ru­ári tohto roku preto vytvo­rili appku, ktorá ti dovolí poze­rať všetky ich videá na jed­nom mieste. Môžeš tu sle­do­vať všetky show ako Tasty, The Try Guys, Broke a iné. Okrem tohto sa tu dajú sle­do­vať aj videá, ktoré sú naj­po­pu­lár­nej­šie v posled­ných dňoch.

Cena: Zadarmo (iOS, Android)

1Pas­sword – zabez­pečí všetky tvoj účty a heslá

1password

foto: cdn.imore.com

Podľa Apple sa jedná o naj­lep­šiu appku na ria­de­nie všet­kých tvo­jich pri­hla­so­va­cích úda­jov, účtov a iných cit­li­vých infor­má­cií. Apli­ká­cia sa môže pochvá­liť vysoko pria­teľ­ským uží­va­teľ­ským pro­stre­dím a prí­stup do nej máš na hocik­to­rom zo svo­jich zaria­dení, ktoré práve pou­ží­vaš – či už ide o PC, mobil, tab­let alebo dokonca hodinky Apple Watch.

1Pas­sword pre teba vytvorí zabez­pe­čené heslá a vyplní ich do všet­kých potreb­ných strá­nok pomo­cou Safari a Gogle Chrome roz­ší­rení, ktoré sú zdarma.

Cena: Zadarmo, s upg­rade-om za 9,99$ (iOS, Android)

MSQRD – ani­mo­vané fil­tre na foto­gra­fie a videá

msqrd

foto: www.iphon.fr

Táto apli­ká­cia ti umožní pre­kryť tvár rôz­nymi ani­mo­va­nými fil­trami. Pou­žíva sa pri nej predná kamera a razom sa člo­vek zmení na Leonarda DiCap­ria, opicu, klauna, Har­ryho Pottera alebo postavu z hororu. A je to sku­točne zábava. Môžeš si uro­biť fotku alebo rovno nahrať video a pode­liť sa s ním na sociál­nej sieti. Appka bola len pred­ne­dáv­nom kúpená Face­bo­okom.

Cena: Zadarmo (iOS, Android)

Venmo – vráť peniaze pria­te­ľom rýchlo a jed­no­du­cho, keď práve nemáš hoto­vosť.

venmo

foto: www.sharingcodes.com

Venmo sa zosynch­ro­ni­zuje s tvo­jimi ban­ko­vými účtami a kre­dit­nými kar­tami, aby si ty mohol bez sta­rostí zapla­tiť svojmu kamo­šovi za večeru, kino alebo nájomné. Je to tak tro­chu aj sociálna sieť, kde môžeš vidieť za čo iní ľudia pla­tia svo­jim pria­te­ľom. Cel­ková váž­nosť pla­tieb je trošku zjem­nená pomo­cou hra­vých emo­jis.

Cena: Zadarmo (iOS, Android)

Dark Sky – už nikdy ťa neprek­vapí dážď neprip­ra­ve­ného

dark sky

foto: darkskyapp.com

Väč­šina apli­ká­cií o počasí ti dá len základnú pred­po­veď daný deň, no Dark Sky to posu­nulo tro­chu ďalej. Appka ti pošle noti­fi­ká­ciu vždy, keď má pršať alebo sne­žiť na mieste, kde sa práve nachá­dzaš. Je to naozaj super apli­ká­cia s krás­nym mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom a zís­kaš aj prí­stup k sate­lit­ným sním­kam. Je to ako mať ros­ničku priamo vo vrecku.

Cena: 3,99$ (iOS)

Replay Video Edi­tor – jed­no­du­chý a silný nástroj na úpravu videa

replay video

foto: wpuploads.appadvice.com

Vyni­ka­júca apli­ká­cia v prí­pade, že chceš dať rýchlo dokopy pár videí, nejako to postri­hať a vlo­žiť do toho celého hudbu. Appka ponúka 27 štý­lov videa, z kto­rých si môžeš vybrať – spo­ma­le­nie, zrých­le­nie videa alebo synch­ro­ni­zá­cia s hud­bou. Výsle­dok svo­jej kre­a­ti­vity si môžeš pozrieť ihneď.

Cena: Zadarmo (iOS)

Run­Ke­e­per – tvoj par­ťák počas wor­koutu

runkeeper-3-screenshots-1

foto: cdn.shopify.com

Apli­ká­cia ti pomôže vytvo­riť rôzne typy bežec­kých wor­kou­tov – ako napr. inter­va­lový beh, zahrie­vací beh alebo výklus na konci. Okrem sle­do­va­nia trate behu a rôz­nych šta­tis­tík môžeš appku napo­jiť aj na svoje fit­ness sen­zory a merače, ktoré ti merajú napr počet kro­kov alebo frek­ven­ciu tlkotu srdca.

Run­Ke­e­per je super aj v tom, že si môžeš sta­no­vo­vať rôzne výzvy a ciele, ktoré ti pomôže spl­niť. Apli­ká­cia ťa bude moti­vo­vať k ube­hnu­tiu danej vzdia­le­nosti, dokon­če­niu pre­teku alebo schud­nu­tiu. Svoje výsledky a postup si môžeš porov­ná­vať s pria­teľmi, no ak na to nemáš náladu, tak môžeš svoje výkony jed­no­du­cho zata­jiť a nechať si ich pre seba.

Cena: Zadarmo (iOS, Android)

Camera+ — ak chceš fotiť ako pravý pro­fe­si­onál

camera+

foto: icdn4.digitaltrends.com

Ide prav­de­po­dobne o naj­lep­šiu alter­na­tívu základ­nej Apple apli­ká­cie. Režimy zame­ria­va­nia, zaos­tro­va­nia, množ­stvo fil­trov a tak­tiež super fun­kcia „Lumy“ pre per­fektné svetlo – to všetko ti Camera+ ponúka. Pomo­cou fun­kcie „AirS­nap“ môžeš pre­po­jiť dve iOS zaria­de­nia, pre­me­niť jeden z nich na ovlá­dač a obra­zovku a fotiť tak z diaľky.

Cena: 2,99$ (iOS)

No čo, pre­sved­čil ťa tento reb­rí­ček k stia­hnu­tiu, resp. kúpe jed­nej z týchto apli­ká­cií?

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: otherplus.com

Pridať komentár (0)