Tie­to 4 tri­ky ti pomô­žu aký­koľ­vek kon­flikt vyrie­šiť s poko­jom maj­stra Zenu

Henrieta Balázsová / 13. mája 2017 / Lifehacking

Nech by si robil čokoľ­vek, neexi­tu­je spô­sob, kto­rý by ti pomo­hol navž­dy sa vyhnúť všet­kým kon­flik­tom. Raz za čas nie­čo jed­no­du­cho nevyj­de a ty sa dosta­neš do „bojo­vej zóny“. Nie­čo však spra­viť pred­sa len môžeš. Máš totiž mož­nosť vybrať si, ako budeš v takej­to situ­ácii rea­go­vať. Nauč sa kon­flik­ty zvlá­dať ako maj­ster Zenu a staň sa jed­ným z mála ľudí, kto­rí dokon­ca aj neja­kú nez­ho­du doká­žu pre­me­niť na prí­jem­ný záži­tok.

#1: Nehne­vaj sa na več­ne „haš­te­ri­vých“ ľudí. Majú na to svoj dôvod

Urči­te aj ty máš vo svo­jom bez­pro­stred­nom oko­lí nie­ko­ho, pri kom máš pocit, že kon­flik­ty vyslo­ve­ne vyhľa­dá­va. Mož­no ťa však prek­va­pí, aký je sku­toč­ný motív jeho sprá­va­nia sa.

Nie len dotyč­ný, ale kaž­dý jeden z nás sa po celý svoj život sna­ží o jedi­nú vec: napl­niť všet­ky svo­je vro­de­né potre­by. Ak sa s tebou nie­kto dosta­ne do kon­flik­tu, je to len pre­to, že jeho potre­by nebo­li napl­ne­né, čo ho zra­ňu­je. Ako obran­nú reak­ciu si pre­to vybe­rá útok.

Prí­či­nu jeho „akcie“ teda poznáš. Je ňou skla­ma­nie, frus­trá­cia, zly­ha­nie, smú­tok. Všet­ko však môžeš zme­niť svo­jou „reak­ci­ou“.

To samoz­rej­me nezna­me­ná, že ak na teba nie­kto vyle­tí, je to správ­ne. Nie je to správ­ne, no vždy si uve­dom, že ten­to člo­vek momen­tál­ne na roz­diel od teba svo­je emó­cie ovlá­dať nedo­ká­že. Ovlád­ni teda aspoň ty tie svo­je a uvi­díš, že keď dotyč­ný „vyc­hlad­ne“, mož­no sa na tej­to situ­ácii spo­lu zasme­je­te. To by sa samoz­rej­me nesta­lo, ak by si na útok tak­tiež rea­go­val úto­kom.

#2: Nie, sil­nej­ší naozaj nevyh­rá­va

Poznáš to. Keď ťa nie­kto poriad­ne vyto­čí, tvo­ja myseľ začne pra­co­vať na plné obrát­ky a ako­si auto­ma­tic­ky si začne spo­mí­nať na všet­ky kriv­dy spred nie­koľ­kých (desia­tok) rokov, kto­ré ti tvoj „pro­tiv­ník“ spô­so­bil.

Musíš sa však doká­zať ovlád­nuť a uve­do­miť si, že toto je tá naj­nev­hod­nej­šia chví­ľa na to, aby si ich vytia­hol. Nesnaž sa mať za kaž­dú cenu prav­du a nesnaž sa dotyč­né­ho za kaž­dú cenu zosmieš­niť, či poní­žiť.

Ak sa bude­te vzá­jom­ne len pre­kri­ko­vať, nebu­deš schop­ný počú­vať a nepo­cho­píš, o čo v danom kon­flik­te vlast­ne ide. Buď roz­um­ný a pone­chaj si otvo­re­né nie­len uši, ale aj srd­ce.

Zdroj: pexels.com

#3: Skús si obuť topán­ky toho dru­hé­ho

Nie, keď dotyč­né­mu v náva­le hne­vu povieš, že ho už nikdy v živo­te nech­ceš vidieť, veci lep­ší­mi nebu­dú.

Je dôle­ži­té uve­do­miť si, že aj ten­to kon­flikt vzni­kol pre „nie­čo“. Ak poznáš jeho prí­či­nu, netrvaj na tom, že prvý krok k jej vyrie­še­niu musí spra­viť pro­ti­stra­na.

Spý­taj sa sám seba: „Čo by sa zme­ni­lo, keby som doká­zal celú situ­áciu vidieť z pohľa­du toho dru­hé­ho?“. Pop­re­mýš­ľaj nad tou­to otáz­kou a posnaž sa lep­šie poro­zu­mieť sve­tu svo­jej pro­ti­stra­ny.

#4: Pri­znaj si, že v sku­toč­nos­ti nej­de vôbec o nič

Ruku na srd­ce — väč­ši­na kon­flik­tov je len neprí­jem­ným stre­tom ega jed­né­ho člo­ve­ka s dru­hým. Ty ako správ­ny „maj­ster Zenu“ však už urči­te vieš, aké dôle­ži­té je zacho­vať si pokoj, pre­to­že v sku­toč­nos­ti vlast­ne o nič nej­de.

To, čo mno­ho ľudí rie­ši pre­hna­ný­mi reak­ci­ami a kri­kom sa totiž dá vyrie­šiť aj úpl­ne inak — v poko­ji a s roz­va­hou. A na to nie­ke­dy sta­čí len to, aby si si zacho­val chlad­nú hla­vu a aby si bol schop­ný a ochot­ný akcep­to­vať aj člo­ve­ka, kto­rý je na teba prá­ve neprí­jem­ný.

To však nemu­sí bez­výh­rad­ne zna­me­nať to, že je zlý člo­vek, že ťa nená­vi­dí, ale­bo že navž­dy bude­te „na nože“. Momen­tál­ne je len frus­tro­va­ný, skús pre­to vziať situ­áciu do vlast­ných rúk a vyrie­šiť ju raci­onál­ne.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)