Tieto kan­ce­lár­ske vychy­távky ti zme­nia život

Timotej Vančo / 10. január 2017 / Tools a produktivita

Mal si už nie­kedy pocit, že tvoja kan­ce­lá­ria je nudná a stale rov­naká? Oživ si svoj životný pries­tor s nie­kto­rou z týchto vychy­tá­vok.

 1. Valec na poznámky
615805-enhanced-26506-1436562252-8-625-e2e723ecbe-1476773894

foto: brightside.me

Už viac nemu­síš hľa­dať tieto malé farebné papie­riky po celom stole, stačí týmto val­com potrieť aký­koľ­vek povrch a napí­sať si poznámku.

 1. Fle­xi­bilné skla­do­va­cie pop­ruhy
616305-quirky-com-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Umiestni si na dosah ruky všetky potrebné veci v kan­ce­lá­rii.

 1. Hodinky s pri­po­mien­kou
615605-enhanced-28257-1436386249-1-650-79cc8dc027-1476773894

foto: brightside.me

Super nápad pre pri­po­mien­ko­vač. Už nikdy neza­bud­neš na žiadnu úlohu!

 1. Stôl s papie­rom
615955-campfire-650-a7f1687eed-1476773894

foto: brightside.me

Dobrý pro­dukt pre brains­tor­me­rov a na zachy­tá­va­nie myš­lie­nok. Hneď ako ti niečo napadne, môžeš okam­žite písať alebo kres­liť. Žiadny super nápad už viac neza­bud­neš.

 1. Valec na poznámky 2
616005-cosas-de-oficina-2-650-abab15dd62-1476773894

foto: brightside.me

Vždy si odtrh­neš presné množ­stvo papiera, aké potre­bu­ješ na spí­sa­nie pozná­mok. Veľmi uži­točná vecička.

 1. Malá záh­radka
616605-cosas-de-oficina-3-650-26c1898a2a-1476773894

foto: brightside.me

Zau­jí­mavá mož­nosť, ako si v kancli oddých­nuť a záro­veň si skráš­liť pra­covný stôl.

 1. Nale­po­va­cie chy­bové hlá­se­nie
616655-2-650-32f032a33b-1476773894

foto: brightside.me

Upo­zor­niť alebo pri­po­mien­ko­vať kole­gov môže byť konečne zábav­nej­šie.

 1. Hoj­da­cia sieť pre tvoje nohy
1222910-1de28436410845ec01ab020dd52ecc3b-0-1476712098-1476774047-650-5e342fabda-1476774061

foto: brightside.me

Sen sa stal sku­toč­nos­ťou! Konečne si budú aj tvoje nohy môcť poriadne oddých­nuť počas práce na počí­tači.

 1. Súkromná mini chlad­nička
616055-enhanced-buzz-4760-1405461209-11-650-00df75c2dc-1476773894

foto: brightside.me

Pries­tor pre uscho­va­nie tvo­jich drin­kov alebo jedla z domu. A tiež možno aj neja­kého piva ;)

 1. Tajný spí­nač
615705-enhanced-buzz-26891-1405536770-16-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Stačí jeden dotyk, aby si skryl všetky apli­ká­cie a okná, ktoré tvoj okolo pre­chá­dza­júci šéf nemusí vidieť.

 1. Pres­nosný zohrie­vač nápo­jov
615755-enhanced-buzz-30620-1405536473-8-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Tvoja káva alebo čaj, už nikdy nevyc­hladnú.

 1. Ruka­vice pre tých, čo nemajú teplo v kancli
616105-f72c0dfbccc2e8bab6ab206cf19e3e55-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Udrž teplo v svo­jich rukách v týchto zau­jí­ma­vých tous­to­vých ruka­vi­ciach, kým pra­cu­ješ.

 1. Pečiatka
616405-forever-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Použi túto pečiatku na aký­koľ­vek papier, aby si si mohol naplá­no­vať týž­denné alebo mesačné akti­vity.

 1. Nástenné hodiny s tabu­ľou
615855-1-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Per­fektný nástroj na udr­ža­nie orga­ni­zá­cie dňa. Jedno by sa mi hodilo :)

 1. Nefal­šo­vané pra­covné nástroje
616505-hand-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Tieto novinky uro­bia písa­nie o tro­chu zábav­nej­šie.

 1. Orga­ni­zá­tor všet­kého, čo potre­bu­ješ na sto­líku
616355-istick-650-26c1898a2a-1476773894

foto: brightside.me

Toto super zaria­de­nie ti udrží poria­dok na tvo­jom pra­cov­nom sto­líku. Náj­deš v ňom USB porty, slot pre SD kartu a tak­tiež držiak pre perá, mobil a mnoho ďal­šieho.

 1. Pre­nosný ske­ner doku­men­tov alebo fotiek
616255-wifi-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Toto zaria­de­nie oske­nuje aký­koľ­vek doku­ment alebo fotku a odošle ti ho na mail alebo dá tla­čiť cez WiFi.

 1. 3 body za každý vyho­dený odpad
1221160-basketball-waste-basket-1476712726-650-5320e81fb5-1476773894

foto: brightside.me

Odpadky pat­ria predsa do koša, prečo neuro­biť hádza­nie smetí ešte zábav­nej­šie.

 1. USB hub
1221210-cat_shape_usb_4_port_hub_usb_hub_hub-1476712932-650-77bfd4d82c-1476773894

foto: brightside.me

Tento hub v tvare mačičky má síce 9 živo­tov, ale len 4 USB porty.

 1. Rast­linné“ pero
1221260-6-cool-office-gadgets-1476713126-650-558bde8f75-1476773894

foto: brightside.me

Každý tvoj kolega bude fas­ci­no­vaný týmto perom.

Zdroj článku: brightside.mePre­zen­tačný obrá­zok: brightside.me

Pridať komentár (0)