Tieto veci si do živo­to­pisu nedá­vaj…

Tatiana Rumanovská / 1. november 2015 / Tools a produktivita

Peniaze budeš potre­bo­vať vždy. Peniaze = práca. Práca = dobrý živo­to­pis. A tu máš hneď prvý a naj­dô­le­ži­tejší kameň úrazu. Mys­lím, že to vieš. 

Si jeden z mno­hých „papie­rov“, ktorý tvoj poten­ciálny zamest­ná­va­teľ dostane. Jeho per­so­na­lis­tka mu venuje až 6 sekúnd svojho času. Iba 6. Za tak krátky čas si má pri­oritne zma­po­vať tvoje kva­lity. Bol by si však prek­va­pený, ako veľmi jej pozor­nosť pri­ťa­hujú práve veci, ktoré z teba robia nevhod­ného kan­di­dáta. Tu je aspoň hŕs­tka z nich..

Bez­výz­namné pra­covné skú­se­nosti

Nikto sa z neba učený nerodí. Svoju prax nado­bú­dame postupne, nie­kto ako pomocný kuchár v kuchyni, iný je zase pre­da­vač v super­mar­kete. To však nezna­mená, že tieto prvo­tiny ťa budú spre­vá­dzať po celý tvoj kari­érny život. Dvoj­ročná bri­gáda plav­číka na mest­skom kúpa­lisku ti asi k mana­žér­skemu postu veľmi nepo­môže. V prí­pade pozí­cie osob­ného fit­ness tré­nera ale môže viac napo­ve­dať o tvo­jich fyzic­kých zruč­nos­tiach. Preto do svojho CV uvá­dzaj len tie skú­se­nosti, ktoré by sa v danej oblasti dali adek­vátne využiť

Neha­nebné klam­stvá

Do očí bijúce nezmysly. Áno, exis­tujú aj jedinci neprá­vom dekla­ru­júci svoje štu­dent­ské pôso­be­nie na Oxforde či dokonca oce­ne­nie Nobe­lov­kou. O tých sa však nemá zmy­sel roz­prá­vať. Žime v rea­lite. Kla­meš keď napí­šeš, že vieš pra­co­vať v tíme a pri­tom nez­vlá­daš základy aser­tív­nej medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cie. Kla­meš aj vtedy, keď napí­šeš, že vieš pra­co­vať pod stre­som, no jediná kri­tic­kej­šia situ­ácia ťa psy­chicky položí. Ako hovorí But Haf­ner, kan­di­dáti by sa mali sústre­diť na zruč­nosti, ktorú môžu sku­točne ponúk­nuť. Nie na tie, ktoré by ich vykres­lili v lep­šom svetle. Ublí­žiš len samému sebe. Aj tak sa až 42 % zamest­ná­va­te­ľov vyjad­rilo, že by zva­žo­vali prí­jem aj takého zamest­nanca, ktorý spĺňa len 3 z 5 kľú­čo­vých požia­da­viek. Pod­statné je to, aby ich naozaj mal.

Intím­nosti“

Vieš o tom, že tvoj zamest­ná­va­teľ nemá právo pýtať sa ťa na rodinný stav, poli­tickú orien­tá­ciu alebo nábo­žen­ské vie­ro­vyz­na­nie? Ak nie, už to vieš. Preto tieto infor­má­cie neuvá­dzaj. Sú zby­točné. Rov­nako ako tvoje záujmy (pokiaľ nesú­vi­sia s danou pra­cov­nou pozí­ciou). Ušet­ríš tým miesto na papieri aj čas per­so­na­lis­tke.

Nedô­sledná for­málna úprava

For­málna stránka živo­to­pisu je rov­nako dôle­žitá ako jeho obsah. Prí­liš malé písmo s podob­ným riad­ko­va­ním ti pri­ne­sie len efekt zby­toč­nej pre­pl­ne­nosti. Menej je predsa viac. Komu by sa chceli čítať minia­túrne a nepre­hľadné litá­nie? Rov­nako je to aj v prí­pade typu písma. Voľ rad­šej zlatú strednú cestu. Ani prí­liš sta­ro­módne ani pre­hnane vycib­rené. Skús štan­dardné gro­tes­kové písmo Arial. Pozor si daj tiež na jeho veľ­kosť, pod­stat­nými atri­bútmi sú ľahká čita­teľ­nosť a pekný vzhľad.

Gra­ma­tické chyby

Tie hovo­ria samé za seba. Mýliť sa je ľud­ské, no v tomto prí­pade neod­pus­ti­teľné. Máš dosta­tok času nie­len na vytvo­re­nie ale aj na kon­trolu. Urob to na 100%.

Nepro­fe­si­onálna emai­lová adresa

Tiež si to už veľa­krát počul. Mail typu bibushqua648@azet.sk o tvo­jej seri­óz­nosti veľa nena­po­vie. Pokojne ho naďa­lej pou­ží­vaj v súkromí, no na ofi­ciálne prí­le­ži­tosti akým žia­dosť o zamest­na­nie roz­hodne je, si rad­šej vytvor nový. Nebude ťa to stáť ani čas ani peniaze.

Foto­gra­fia

Pre mno­hých zamest­ná­va­te­ľov je fotka povin­nos­ťou. Nie­ktoré zahra­ničné zdroje však uvá­dzajú, že por­tréty uchá­dza­čov môžu pôso­biť rušivo a istým spô­so­bom lacno. Roz­hod­nu­tie zostáva na tebe. Ak je požia­dav­kou firmy okrem živo­to­pisu aj tvoja foto­gra­fia, bolo by hlúpe nepos­lať ju. Ak to ale stojí na báze dob­ro­voľ­nosti a ty si sa predsa roz­ho­dol, že im svoj vzhľad uká­žeš, urob to decen­tne a nená­silne. Vzo­rov „ako má vyze­rať fotka na CV“ náj­deš na Googli neúre­kom. 

Nevhodné pra­covné skú­se­nosti

Nie, nejedná sa o bri­gády. Tento bod sa týka aj dlho­roč­ných pra­cu­jú­cich. Ak na svoj živo­to­pis uve­dieš pra­covnú skú­se­nosť spred 15 rokov, je dosť možné, že tvoj poten­ciálny budúci šéf jej abso­lútne nebude veno­vať pozor­nosť. Preto sa sústreď len na rele­vantné a čo naj­nov­šie poznatky. Podobne sú na tom aj krát­ko­trva­júce zále­ži­tosti. Vzbu­dzujú len zby­točné otázky, neho­vo­riac o zamest­na­niach, kto­rých ukon­če­nie bolo pod­mie­nené výpo­ve­ďou.

Zapa­mä­taj si však jedno. Pre­došlé riadky nie sú záru­kou úspe­chu. Sú len akýmsi vodít­kom, ako to všetko uro­biť lep­šie. Naj­dô­le­ži­tej­šími vecami sú tvoja snaha a záu­jem. No podo­tý­kam, obe auten­tické.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)