Tin­der je jeden z tých nápa­dov, ktoré sa zro­dili v spr­che

Simona Hanzelová / 19. november 2016 / Tools a produktivita

Tin­der, apli­ká­cia a zoznamka v jed­nom, zme­nila spô­sob, akým sa ľudia po celom svete stre­tá­vajú. Vieš ale, v čom spo­číva jej obľú­be­nosť, a čo stojí za celým nápa­dom?

Poznáš to — vkro­číš do miest­nosti plnej ľudí a začneš si ich obze­rať. Ten je fajn. Ten môže byť. Tento vôbec… V sku­toč­nosti si tých ľudí len neob­ze­ráš, ale súdiš ich. Od čŕt tváre, cez postavu a hlas až po oble­če­nie, to všetko ti napo­vedá, kto sú a čo robia. O kaž­dom člo­veku už počas nie­koľ­kých sekúnd naz­be­ráš obrov­ské množ­stvo infor­má­cií, a následne vyne­sieš ver­dikt.

To, že nie­koho tak rýchlo odsú­diš, sa môže zdať nesprávne. Napriek tomu ale exis­tuje vysoká prav­de­po­dob­nosť, že tvoje výpočty správne sú. Takéto rýchle zozbe­ra­nie infor­má­cií a vytvo­re­nie okam­ži­tého úsudku voláme intu­ícia. A ako uká­zali mnohé psy­cho­lo­gické štú­die, naša intu­ícia je veľa­krát až prek­va­pivo presná.

Aj keď si nie­ktorí ľudia mys­lia, že zozna­mo­va­nie cez Tin­der je absurdné, pre­tože apli­ká­cia posky­tuje uží­va­te­ľom málo infor­má­cií o danom člo­veku, nie je to tak. Sila ľud­skej intu­ície v sku­toč­nosti fun­guje úplne inak. A to je presne dôvod, prečo je Tin­der taký popu­lárny. Spô­sob, akým apli­ká­cia fun­guje — šikovné potia­hnu­tie prs­tom — je v mno­hých ohľa­doch učeb­ni­co­vým prí­kla­dom intu­ití­cie uží­va­te­ľov.

roll-back-old-free-tinder-app-android-1280x600zdroj: img.wonderhowto.com

Jonat­han Badeen, spo­lu­za­kla­da­teľ Tin­deru, začal na apli­ká­cií pra­co­vať kon­com roka 2012. Spo­čiatku — ako sám tvrdí — mu pou­ží­va­nie tla­či­diel na pohy­bo­va­nie kar­tami prišlo prí­liš neo­hra­bané. Apli­ká­cia fun­go­vala, no chý­bala jej rých­losť a ply­nu­losť. Z pohľadu bež­ného uží­va­teľa sa hľa­da­nie a výber správ­neho tla­čidla zdal byť zdĺhavý, zatiaľ čo v reál­nom živote je naše roz­ho­do­va­nie rýchle a veľa­krát aj pod­ve­domé. Nie­kedy si totiž ani neuve­do­míme, že sme si o dru­hej osobe uro­bili úsu­dok skôr, ako sme začali inštink­tívne konať. Pred­stav si, že pre­chá­dzaš ulič­kou vo vlaku alebo v auto­buse. Okam­žite si uro­bíš záver o osob­nosti kaž­dého ces­tu­jú­ceho: on sa bude prí­liš roz­ťa­ho­vať, ona bude počas cesty roz­prá­vať. Tvoja intu­ícia ti v tej chvíli okam­žite napo­vie, kam a ku domu si sad­núť.

Vedel som, že ak má Tin­der kopí­ro­vať pri­ro­dzenú povahu roz­hod­nutí svo­jich uží­va­te­ľov, apli­ká­cia musí byť poho­tová a pri­ro­dzená. Ale ako môže apli­ká­cia držať krok s ľud­skou intu­íciou? Uve­do­mil som si, že namiesto stlá­ča­nia tla­či­diel bolo to, čo som potre­bo­val, iba nejaké jed­no­du­ché gesto. Gesto, ktoré by uží­va­te­ľom umož­ňo­valo rýchle roz­ho­do­va­nie. Ale aké gesto by to malo byť? V prie­behu nie­koľ­kých týž­dňov som si nad tým lámal hlavu,” pre­zra­dil Badeen o začiat­koch apli­ká­cie Tin­der.

tinderfeaturezdroj: tctechcrunch2011.files.wordpress.com

A potom, jedno oby­čajné ráno, som si dal horúcu spr­chu. Bol to úplne bežný deň — a dokonca som v tom momente ani nad Tin­de­rom nepre­mýš­ľal. Len som sa spr­cho­val a chys­tal do práce a asi v polo­vici spr­chy som si uve­do­mil, že som zabu­dol zapnúť odsá­va­nie. Žia­den veľký prob­lém, to sa stáva. Keď som ale vyšiel zo spr­chy, zis­til som, že v kúpeľni bola veľká hmla. Utrel som teda zrkadlo, ale o minútu sa zasa zaro­silo. Utrel som ho dru­hý­krát — ten­to­raz v opač­nom smere — a vtedy som si to uve­do­mil. Práve som potia­hol rukou! A vtedy to prišlo — prob­lém, ktorý som sa nie­koľko týž­dňov pokú­šal márne vyrie­šiť, sa zrazu vyrie­šil úplne sám. Uve­do­mil som si, že zoznam ľudí, medzi kto­rými bola zhoda, sa nachá­dzal vpravo. Čiže potia­hnu­tie vpravo by zna­me­nalo áno. Takýto tri­viálny ťah by pri­dal osobu do zoznamu “match”. Zrazu to do seba zapadlo a všetko zdalo tak jed­no­du­ché, tak zrejmé. Potia­hnu­tie prsom vpravo — páči sa mi. Potia­hnu­tie prsom vľavo — nepáči sa mi. Tento spô­sôb fun­go­va­nia apli­ká­cie vyrie­šil dve veci na raz — jed­no­du­chú navi­gá­ciu a rýchle roz­ho­do­va­nie. Nemo­hol som uve­riť tomu, že sme na to neprišli skôr,” pove­dal Badeen.

tdy_ronan_tinder_150818zdroj: media2.s-nbcnews.com

V sku­toč­nosti, potia­hnu­tie prsta v prí­pade apli­ká­cie Tin­der všetko zme­nilo. Nie­lenže to zabez­pe­čilo ply­nulé a intu­itívne roz­ho­do­va­nie uží­va­te­ľov, ale mož­nosť rea­go­vať na prvky na obra­zovke jedi­ným doty­kom tak­tiež uží­va­te­ľom pri­niesla akési vzru­še­nie a uspo­ko­je­nie. „Vedel som, že takýto pocit teles­nej blíz­kosti by pomo­hol vytvo­riť akési emo­ci­onálne spo­je­nie medzi ľuďmi. Bol to presne taký istý nákaz­livý pocit, aký ľudia cítia, keď si lis­tujú svoj obľú­bený román, alebo mani­pu­lujú so svo­jou zbier­kou viny­lo­vých platní. A práve tento jed­no­du­chý ťah je to, čo robí Tin­der zvláštne návy­ko­vým.”

Dnes je potia­hnu­tie obra­zovky smart­fónu prs­tom azda naji­ko­nic­kej­ším prv­kom celej apli­ká­cie. Nie je to len pre­d­zvesť novej éry apli­ká­cií, ktoré sa budú sna­žiť držať krok s rých­los­ťou ľud­skej psy­chiky. Takáto mož­nosť rov­nako pomáha stie­rať roz­diely medzi vir­tu­ál­nym a reál­nym.

zdroj článku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs-images.forbes.com

Pridať komentár (0)