Tíne­džer zís­kal 2,8 mili­óna, nešiel na vysokú a zostro­jil naj­rých­lej­šieho drona na svete

Linda Cebrová / 30. júla 2016 / Business

18-roč­nému nad­šen­covi do dro­nov sa poda­rilo aj bez tech­nic­kej školy skon­štru­ovať dron, ktorý by mohol pre­te­kať s autami na diaľ­nici.

Zatiaľ čo jeho roves­níci orga­ni­zo­vali poma­tu­ritné večierky, George Matus odlie­tal do Sili­con Val­ley, aby odpre­zen­to­val svoju spo­loč­nosť na výrobu dro­nov poten­ciál­nym inves­to­rom.
Sám tvrdí, že to bol zvláštny pocit krá­čať na kon­fe­ren­ciu so stroj­če­kom na zuboch a pre­svied­čať o svo­jom nápade špičku v obore. Ešte done­dávna ho pri­tom na všetky stret­nu­tia vozil jeho otec.

Matus odma­lička milo­val drony a obe­to­val im vše­tok svoj voľný čas. Už ako 11-ročný sa začal viac veno­vať tech­nic­kej stránke dro­nov a v 14 rokoch vyro­bil svoj prvý lie­ta­júci stroj.
Jeho snom bolo posta­viť drona vhod­ného pre nároč­ných pro­fe­si­oná­lov, ale aj pre začia­toč­ní­kov, ako sú naprí­klad nad­šené mamičky túžiace zdo­ku­men­to­vať fut­ba­lový zápas svo­jich detí.

dron4

Nech­cel som posta­viť len ďal­šiu oby­čajnú lie­ta­júcu kameru,“ tvrdí George. Snaha sa 18-roč­nému nad­šen­covi sa opla­tila. Poda­rilo sa mu vyvi­núť zatiaľ naj­rých­lej­šieho drona, ktorý za dob­rých pod­mie­nok dokáže letieť rých­los­ťou 137km/h, no bežne dosa­huje rých­losť 113/h.

Kla­sický pre­dajca dro­nov ti povie, že pred­tým, ako si člo­vek kúpi drona, by mal vedieť, k čomu ho vlastne bude využí­vať. Zatiaľ čo jeden lie­ta­júci stroj vyniká v tvorbe foto­gra­fií a videí, druhý je jed­notka v nasle­do­vaní dráhy svojho pilota a iný zase pre­ko­náva rekordy v rých­losti. V tomto videl George pries­tor na zlep­še­nie. Vedel, že môže skon­štru­ovať drona, ktorý má všetko, čo si pilot môže priať, a k tomu aj na vyso­kej úrovni. Naj­rých­lejší dron na svete, totiž okrem pre­te­ka­nia dokáže sní­mať veľmi kva­litné 4K videá a odolá zlým pove­ter­nost­ným pod­mien­kam.dron3

Pokojne sa s ním dá letieť v daždi alebo počas sne­ho­vej búrky, dôle­žitá je pri­tom jeho odol­nosť voči vetru. Bez prob­lé­mov zvládne vie­tor s rých­los­ťou do 64 kilo­met­rov za hodinu. Dron sa dá ovlá­dať cez apli­ká­ciu pre IOS alebo Android, ale pod­po­ro­vané sú aj iné ovlá­dače vrá­tane kon­zoly Xbox. Cena sa pohy­buje okolo 1299 dolá­rov, čo je o 100 dolá­rov menej ako pri kon­ku­renč­nom modely Dj1 Phan­tom 4.

Veľkú časť potreb­ných vedo­mostí k vytvo­re­niu drona zís­kal mladý štu­dent sur­fo­va­ním po odbor­ných dis­kus­ných fórach na inter­nete, ale veľa mu dali aj expe­ri­menty v stre­doš­kol­skom labo­ra­tó­riu. Jeho nad­še­niu pre vytvo­re­nie „superd­rona“ pre­pa­dol aj miliar­dár Peter Thiel. Ten hľadá nádejné vychá­dza­júce hviezdy tech­no­lo­gic­kého sveta a je pri­pra­vený do nich inves­to­vať. Mla­dým šikov­ným štu­den­tom ponúka 100-tisíc dolá­rov, aby nešli na vysokú školu, ale rad­šej inves­to­vali svoju ener­giu do oblasti, v kto­rej sú dobrí a zostro­jili niečo, čo bude stáť za to.

dron1

Do Matu­so­vých vedo­mostí a nad­še­nia sa roz­ho­dol inves­to­vať tiež a tak tíne­džer mohol nako­niec zís­kať 2,8 mili­óna dolá­rov, aby mohol roz­be­hnúť star­tup s náz­vom Teal. Mladý Ame­ri­čan teraz teda zamest­náva viac ako 20 ľudí, ktorí pra­cujú na dola­dení drona snov s náz­vom Teal. Prvé kusy sa majú v obcho­doch obja­viť už tento rok pred Via­no­cami.

Ako George Matus popí­sal svoje pocity, keď si nasa­dil špe­ciálne oku­liare, cez ktoré sa pozerá na svet z „kok­pitu“ bez­pi­lot­ného stroja? „ Je to ako by ste sedeli v kino­sále s obra­zov­kou priamo pred vami. Vidíte presne to, čo vidí dron. Ak chcete pokojne môžete odle­tieť 3km ďaleko. Môžete sa otá­čať a pre­lie­ta­vať cez oblaky. Je to, ako keby ste zaží­vali mimo­te­lový záži­tok. Lie­tate okolo seba a záro­veň sa pozo­ru­jete, ako vo filme Poči­tok.

zdroj:fortune.com, businessinsider.com zdroj obrázkov:thedronegirl.com

Pridať komentár (0)