Tíne­džer zís­kal 2,8 mili­ó­na, nešiel na vyso­kú a zostro­jil naj­rých­lej­šie­ho dro­na na sve­te

Linda Cebrová / 30. júla 2016 / Business

18-roč­né­mu nad­šen­co­vi do dro­nov sa poda­ri­lo aj bez tech­nic­kej ško­ly skon­štru­ovať dron, kto­rý by mohol pre­te­kať s auta­mi na diaľ­ni­ci.

Zatiaľ čo jeho roves­ní­ci orga­ni­zo­va­li poma­tu­rit­né večier­ky, Geor­ge Matus odlie­tal do Sili­con Val­ley, aby odpre­zen­to­val svo­ju spo­loč­nosť na výro­bu dro­nov poten­ciál­nym inves­to­rom.
Sám tvr­dí, že to bol zvlášt­ny pocit krá­čať na kon­fe­ren­ciu so stroj­če­kom na zuboch a pre­svied­čať o svo­jom nápa­de špič­ku v obo­re. Ešte done­dáv­na ho pri­tom na všet­ky stret­nu­tia vozil jeho otec.

Matus odma­lič­ka milo­val dro­ny a obe­to­val im vše­tok svoj voľ­ný čas. Už ako 11-roč­ný sa začal viac veno­vať tech­nic­kej strán­ke dro­nov a v 14 rokoch vyro­bil svoj prvý lie­ta­jú­ci stroj.
Jeho snom bolo posta­viť dro­na vhod­né­ho pre nároč­ných pro­fe­si­oná­lov, ale aj pre začia­toč­ní­kov, ako sú naprí­klad nad­še­né mamič­ky túžia­ce zdo­ku­men­to­vať fut­ba­lo­vý zápas svo­jich detí.

dron4

Nech­cel som posta­viť len ďal­šiu oby­čaj­nú lie­ta­jú­cu kame­ru,“ tvr­dí Geor­ge. Sna­ha sa 18-roč­né­mu nad­šen­co­vi sa opla­ti­la. Poda­ri­lo sa mu vyvi­núť zatiaľ naj­rých­lej­šie­ho dro­na, kto­rý za dob­rých pod­mie­nok doká­že letieť rých­los­ťou 137km/h, no bež­ne dosa­hu­je rých­losť 113/h.

Kla­sic­ký pre­daj­ca dro­nov ti povie, že pred­tým, ako si člo­vek kúpi dro­na, by mal vedieť, k čomu ho vlast­ne bude využí­vať. Zatiaľ čo jeden lie­ta­jú­ci stroj vyni­ká v tvor­be foto­gra­fií a videí, dru­hý je jed­not­ka v nasle­do­va­ní drá­hy svoj­ho pilo­ta a iný zase pre­ko­ná­va rekor­dy v rých­los­ti. V tom­to videl Geor­ge pries­tor na zlep­še­nie. Vedel, že môže skon­štru­ovať dro­na, kto­rý má všet­ko, čo si pilot môže priať, a k tomu aj na vyso­kej úrov­ni. Naj­rých­lej­ší dron na sve­te, totiž okrem pre­te­ka­nia doká­že sní­mať veľ­mi kva­lit­né 4K videá a odo­lá zlým pove­ter­nost­ným pod­mien­kam.dron3

Pokoj­ne sa s ním dá letieť v daž­di ale­bo počas sne­ho­vej búr­ky, dôle­ži­tá je pri­tom jeho odol­nosť voči vet­ru. Bez prob­lé­mov zvlád­ne vie­tor s rých­los­ťou do 64 kilo­met­rov za hodi­nu. Dron sa dá ovlá­dať cez apli­ká­ciu pre IOS ale­bo Andro­id, ale pod­po­ro­va­né sú aj iné ovlá­da­če vrá­ta­ne kon­zo­ly Xbox. Cena sa pohy­bu­je oko­lo 1299 dolá­rov, čo je o 100 dolá­rov menej ako pri kon­ku­renč­nom mode­ly Dj1 Phan­tom 4.

Veľ­kú časť potreb­ných vedo­mos­tí k vytvo­re­niu dro­na zís­kal mla­dý štu­dent sur­fo­va­ním po odbor­ných dis­kus­ných fórach na inter­ne­te, ale veľa mu dali aj expe­ri­men­ty v stre­doš­kol­skom labo­ra­tó­riu. Jeho nad­še­niu pre vytvo­re­nie „superd­ro­na“ pre­pa­dol aj miliar­dár Peter Thiel. Ten hľa­dá nádej­né vychá­dza­jú­ce hviez­dy tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta a je pri­pra­ve­ný do nich inves­to­vať. Mla­dým šikov­ným štu­den­tom ponú­ka 100-tisíc dolá­rov, aby nešli na vyso­kú ško­lu, ale rad­šej inves­to­va­li svo­ju ener­giu do oblas­ti, v kto­rej sú dob­rí a zostro­ji­li nie­čo, čo bude stáť za to.

dron1

Do Matu­so­vých vedo­mos­tí a nad­še­nia sa roz­ho­dol inves­to­vať tiež a tak tíne­džer mohol nako­niec zís­kať 2,8 mili­ó­na dolá­rov, aby mohol roz­be­hnúť star­tup s náz­vom Teal. Mla­dý Ame­ri­čan teraz teda zamest­ná­va viac ako 20 ľudí, kto­rí pra­cu­jú na dola­de­ní dro­na snov s náz­vom Teal. Prvé kusy sa majú v obcho­doch obja­viť už ten­to rok pred Via­no­ca­mi.

Ako Geor­ge Matus popí­sal svo­je poci­ty, keď si nasa­dil špe­ciál­ne oku­lia­re, cez kto­ré sa poze­rá na svet z „kok­pi­tu“ bez­pi­lot­né­ho stro­ja? „ Je to ako by ste sede­li v kino­sá­le s obra­zov­kou pria­mo pred vami. Vidí­te pres­ne to, čo vidí dron. Ak chce­te pokoj­ne môže­te odle­tieť 3km ďale­ko. Môže­te sa otá­čať a pre­lie­ta­vať cez obla­ky. Je to, ako keby ste zaží­va­li mimo­te­lo­vý záži­tok. Lie­ta­te oko­lo seba a záro­veň sa pozo­ru­je­te, ako vo fil­me Poči­tok.

zdroj:fortune.com, businessinsider.com zdroj obrázkov:thedronegirl.com

Pridať komentár (0)