Tisíce psích fariem vrhajú temné svetlo na olympijské hry v Pjongčangu

Richard Vitkovský / 12. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: wikimedia.org/facebook.com
  • Olym­pij­ské hry sa za­čali a mi­li­óny ľudí dr­žia palce svo­jim fa­vo­ri­tom
  • Nie je však všetko zlato, čo sa blyští, a naj­väč­šia špor­tová uda­losť za­krýva temnú stránku kra­jiny
  • Na­chá­dzajú sa tu ti­síce psích fa­riem, kde kaž­do­denne zo­miera ob­rov­ské množ­stvo zvie­rat

Olym­pij­ské hry sa za­čali a špor­tovci kaž­dej kra­jiny sa sna­žia po­dá­vať čo naj­lep­šie vý­kony. Práve toto špor­tové po­du­ja­tie upria­milo po­zor­nosť ce­lého sveta na vy­spelú Južnú Kó­reu ako ešte ni­kdy pred­tým. Tak za­čali na po­vrch vy­stu­po­vať aj ur­čité temné veci, ktoré sa v kra­jine dejú po mnohé roky.

V Pjong­čangu ne­ďa­leko hlav­ného šta­di­óna a zá­ro­veň po ce­lej kra­jine sa rozp­res­tiera až ne­sku­točné množ­stvo psích fa­riem, ktoré vô­bec ne­pri­po­mí­najú naše útulky. Psie farmy sú akousi ob­do­bou na­šich, len s tým roz­die­lom, že na bi­tú­nok tu idú na­miesto do­bytka psy. V Juž­nej Kó­rei sa na­chá­dza od­ha­dom až 17 000 ta­kýchto za­ria­dení.

Roz­dielne kul­túry majú roz­dielne ná­zory

V na­šich kon­či­nách majú psy úplne iné po­sta­ve­nie ako v Ázii. Za­tiaľ čo u nás sú do­má­cimi mi­lá­čikmi, v ázij­ských kra­ji­nách je ich mäso veľmi ob­ľú­be­nou po­chúť­kou, o ktorú je ob­rov­ský zá­u­jem. Psy v ta­kýchto za­ria­de­niach ne­majú na ru­žiach ustlané a ich ži­vot pri­po­mína ži­vot oší­pa­ných alebo slie­pok na ku­ra­cích far­mách. Často sú na­tla­čené v hr­dza­vých kliet­kach a o ich zdra­vie sa nik ne­stará. Kŕ­mia ich zvyš­kami je­dál a piť do­stá­vajú iba raz denne. Za­tiaľ čo na Slo­ven­sku by bolo ta­kéto sprá­va­nie os­tro od­sú­dené, v Juž­nej Kó­rei je úplne le­gálne.

V kra­jine kaž­do­ročne usmr­tia 30 mi­li­ó­nov psov. To­muto sa snaží za­brá­niť or­ga­ni­zá­cia s náz­vom The Hu­mane So­ciety In­ter­na­ti­onal, ktorá je jedna z mála or­ga­ni­zá­cií chrá­nia­cich zvie­ratá na ce­lom svete. Sa­moz­rejme, jej úspe­chy sú za­tiaľ po­merne malé, ale snaha sa cení. Na­prí­klad v Juž­nej Kó­rei sa im po­da­rilo zru­šiť už rovnú de­siatku psích fa­riem, čím za­chrá­nili ži­voty 1 200 psom. Po­cho­pi­teľne, ne­do­siahli to ná­si­lím.

Dô­le­žitá je ko­mu­ni­ká­cia. Miest­nych far­má­rov pre­sved­čili, že exis­tujú aj iné mož­nosti ob­živy. Me­dzi za­chrá­ne­nými psami boli aj či­vavy či zlaté re­trievre. Zau­jí­mavé je, že sa­motná vláda kra­jiny sa sna­žila tieto „ne­do­ko­na­losti“ pred sve­tom v čo naj­väč­šej miere ukryť. Práve preto bolo do­časne za­vre­tých nie­koľko tr­hov so psím mä­som. Je však tak­mer isté, že po skon­čení olym­piády sa všetko vráti do sta­rých ko­ľají. Re­štau­rá­cie v Pch­jongč­changu aj na­priek prí­tom­nosti náv­štev­ní­kov z ce­lého sveta od­mie­tajú pre­stať ser­ví­ro­vať psie mäso.

O tejto sku­toč­nosti však vie aj mnoho špor­tov­cov, ktorí na túto prob­le­ma­tiku upo­zor­ňujú. Kra­so­kor­ču­liarka Me­a­gan Du­ha­mel sa k to­muto prob­lému vy­jad­rila na­sle­dovne: „Každá ta­káto farma je zlá, či sa jedná o kravy, pra­satá, alebo psy.“ Sama si v roku 2017 od­niesla zo Se­ver­nej Kó­rey svojho psa Moo-tae. V prie­behu zim­ných olym­pij­ských hier chce za­chrá­niť ďal­šie.

zdroj: cnn.com , hsi.org

Pridať komentár (0)