Tisíce Švédov si nechávajú pod kožu implantovať mikročipy o veľkosti zrnka ryže

Richard Vitkovský / 16. mája 2018 / Tech a inovácie

zdroj: flickr
  • Či­po­va­nie ľudí sa stre­táva s veľ­kým od­po­rom ve­rej­nosti, nájdu sa však aj vý­nimky
  • Ti­síce oby­va­te­ľov Švéd­ska sa roz­hodli pre za­ve­de­nie mik­ro­čipu pod svoju kožu
  • Čipy im majú uľah­čiť ži­vot a na­hra­diť celú ple­jádu iden­ti­fi­kač­ných ka­riet

Už tak­mer tri­ti­síc oby­va­te­ľov Švéd­ska sa roz­hodlo vlo­žiť pod svoju kožu kú­sok naj­mo­der­nej­šej tech­no­ló­gie a to úplne dob­ro­voľne. Mo­derné tech­no­ló­gie to­tiž pri­ná­šajú ob­rov­ské vý­hody. Malý čip uľahčí iden­ti­fi­ká­ciu. Ľu­dia tak ne­mu­sia no­siť ob­čian­ske pre­ukazy či ku­po­vať lís­tky na vlak. Im­plan­tá­cia čipu je ne­ná­ročná, keďže má veľ­kosť zrniečka ryže.

S ap­li­ká­ciou týchto či­pov sa za­čalo už v roku 2015. Oby­va­teľka Švéd­ska Ul­rika Cel­sing má je­den ta­kýto čip im­plan­to­vaný vo svo­jej ruke. Ten jej na­hrá­dza člen­skú kartu do fitka a slúži tiež ako vstupná karta do jej kan­ce­lá­rie. Stačí iba za­má­vať ru­kou pred sní­ma­čom a za­dať kód. Či­po­va­niu sú na­klo­nené aj štátne že­lez­nice SJ rail, ktoré za­viedli špe­ciálne ske­nery pre ľudí s bio­met­ric­kými čipmi. Pri ces­to­vaní sa im z čipu od­číta hod­nota ces­tov­ného. Podľa že­lez­níc je tento po­kus veľmi úspešný. Ľu­dia tak ne­mu­sia stáť v rade na lís­tky.

Či­po­va­nie ma­so­vou zá­le­ži­tos­ťou?

„Množ­stvo ľudí sa obáva toho, že pri ap­li­ko­vaní mik­ro­čipu môžu byť sle­do­vaní, nech sú kde­koľ­vek. Viac sta­rostí by im však mal ro­biť ich mo­bilný te­le­fón alebo vy­uží­va­nie kre­dit­nej karty. Exis­tuje množ­stvo iných spô­so­bov sle­do­va­nia, než len mik­ro­čip,“ po­ve­dal ho­vorca že­lez­níc.

Čip sa ap­li­kuje pod kožu za po­moci in­jek­cie. Je cu­dzím te­le­som, a tak môže v ur­či­tých prí­pa­doch spô­so­biť in­fek­cie alebo spus­tiť re­ak­ciu imu­nit­ného sys­tému. Mo­di­fi­ká­cia tela po­mo­cou tech­no­ló­gií spadá pod po­jem bio­hac­king. Nejde však len o im­plan­to­va­nie či­pov do tela. Za bio­hac­king sa po­va­žuje na­prí­klad aj no­se­nie in­te­li­gent­ných ho­di­niek, ktoré sú veľmi roz­ší­rené.

Či­po­va­nie je dnes zá­bav­kou pre men­šinu, av­šak po­stupne sa do­stáva do po­ve­do­mia ši­ro­kej ve­rej­nosti. Oča­káva sa, že po­čet ľudí, ktorí sa roz­hodnú pre ap­li­ká­ciu či­pov bude na­ras­tať. Kým sa však či­po­va­nie stane ma­so­vou zá­le­ži­tos­ťou, uply­nie ešte mnoho ro­kov. Švédi sú ná­ro­dom, ktorý sa ne­bojí skú­šať nové tech­no­ló­gie.

Až 98 % per­cent pla­tieb vo Švéd­sku sa zre­a­li­zuje bez­ho­to­vostne. Oby­va­te­lia kra­jiny ok­rem toho ne­majú prob­lém so zdie­ľa­ním sú­krom­ných in­for­má­cií, ktoré sú bežne do­stupné. Švédi si tiež ne­mys­lia, že tech­no­ló­gie, ktoré mik­ro­čipy ob­sa­hujú sú na­toľko po­kro­čilé, aby ich mohli na­pad­núť hac­keri.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)