Titanic 21. storočia: Loď Symphony of the Seas je nefalšovanou kráľovnou morí

Richard Vítkovský / 14. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Ro­yal Ca­rib­bean je lod­nou spo­loč­nos­ťou so síd­lom v Miami. V miest­nom prí­stave má za­par­ko­vanú krá­ľovnú morí
  • Symp­hony of the Seas je to­tiž naj­väč­šou lo­ďou sveta, pri kto­rej by aj le­gen­dárny Ti­ta­nic zble­dol zá­vis­ťou
  • Plá­va­júce mesto má cel­kovo 18 pa­lúb a do­sta­tok miesta pre 6 680 ces­tu­jú­cich
zdroj: Royal Caribbean
  • Ro­yal Ca­rib­bean je lod­nou spo­loč­nos­ťou so síd­lom v Miami. V miest­nom prí­stave má za­par­ko­vanú krá­ľovnú morí
  • Symp­hony of the Seas je to­tiž naj­väč­šou lo­ďou sveta, pri kto­rej by aj le­gen­dárny Ti­ta­nic zble­dol zá­vis­ťou
  • Plá­va­júce mesto má cel­kovo 18 pa­lúb a do­sta­tok miesta pre 6 680 ces­tu­jú­cich

Naj­väč­šia loď sveta sa uká­zala v prí­stave v Miami a pred­viedla po­riadne di­vadlo. Vy­ze­ralo to, ako keby na vode vy­rástlo mesto po­dobné Las Ve­gas. Celý ko­los bol to­tiž na­svie­tený a pô­so­bil jed­no­du­cho ma­jes­tátne. Symp­hony of the Seas patrí lod­nej spo­loč­nosti Ro­yal Ca­rib­bean. Jej vý­roba ne­bola vô­bec lacná. Stála 1,35 mi­liardy do­lá­rov. Vzhľa­dom k výške vy­na­lo­že­ných pros­tried­kov bolo jasné, že sa ne­bude jed­nať o žiadnu oby­čajnú loď, ale o niečo vý­ni­močné. Ide už o dvad­siatu piatu loď vo flo­tile tejto lod­nej spo­loč­nosti.

loďZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ro­yal Ca­rib­bean

Symp­hony of the Seas je ne­fal­šo­va­ným ma­lým mes­tom na vode. Ob­sa­huje cel­kovo 18 pa­lúb a 22 re­štau­rá­cií. Uby­to­vať sa tu môže až 6 680 hostí. Loď je taká ob­rov­ská, že sa tu zmes­til kom­pletný aqu­apark s ob­rov­skými to­bo­ganmi a 23 ba­zénmi. Loď bola spus­tená na vodu v marci tohto roka. V ap­ríli ab­sol­vo­vala svoju prvú plavbu.

bazénZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ro­yal Ca­rib­bean

Ak sa po­zrieme do his­tó­rie na naj­zná­mejší par­ník Ti­ta­nic, tak zis­tíme, že no­vinka je tak­mer o sto met­rov dl­h­šia. Ti­ta­nic me­ral 269 met­rov. Nová krá­ľovná však me­ria ne­sku­toč­ných 362 met­rov. Šírka lode je pri­tom 65,5 metra. Je zlo­žená z re­kord­ných 500 000 častí. Na­chá­dza sa tu tiež 13 347 ume­lec­kých diel.

kolotočZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ro­yal Ca­rib­bean

Na svoje si príde aj naj­ná­roč­nejší ces­to­va­teľ

Svo­jim ces­to­va­te­ľom po­núka tak­mer všetko, po čom ich srdce piští. Ok­rem re­štau­rá­cií sa tu na­chá­dza viac ako 40 ba­rov. Mi­lov­níci di­vo­kého noč­ného ži­vota si tak prídu na svoje. Je tu do­konca je­den mini bar, kde mô­žeš vy­skú­šať, aké kva­litné drinky ti do­káže na­mie­šať ro­bo­tická ob­sluha.

posedenieZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ro­yal Ca­rib­bean

Pre tých, kto­rým nie sú cu­dzie fy­zické ak­ti­vity sa tu tiež nájde množ­stvo zá­ba­viek. Mi­lov­níci ad­re­na­línu oce­nia zip-line. Ve­del si však, že tu náj­deš aj pl­no­hod­notné kl­zisko? Kor­ču­ľo­va­nie na ľade môže byť v tep­lých let­ných me­sia­coch veľmi osvie­žu­júce. Pre ľudí, ktorí radi tria­fajú lop­tičky do die­rok je tu mi­ni­golf. Vy­sokí ces­tu­júci zasa vy­užijú svoje silné stránky pri hraní bas­ket­balu na bas­ket­ba­lo­vom ih­risku sku­toč­nej veľ­kosti.

výhľadZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ro­yal Ca­rib­bean

Na lodi sa tiež na­chá­dza umelá vlna ur­čená na sur­fo­va­nie. Mi­lov­níci kul­túry môžu nav­ští­viť di­vadlo. Krá­ľov­ské apart­mány sú zasa ur­čené pre tých, ktorí upred­nost­ňujú lu­xus. Tí, ktorí mi­lujú pre­chádzky prí­ro­dou sa môžu vy­brať do Cen­tral Parku. Na­chá­dza sa tu viac ako 20 700 tro­pic­kých rast­lín a 52 stro­mov. Ak mi­lu­ješ ha­zard, mô­žeš si za­hrať ru­letu v miest­nom ka­síne.

Toh­to­ročnú letnú se­zónu za­čala loď v Stre­do­morí. Me­dzi jej cie­ľo­vými des­ti­ná­ciami si mo­hol nájsť na­prí­klad prí­stavy v Špa­niel­sku, Fran­cúzku a Ta­lian­sku. V sú­čas­nosti kotví v prí­stave v Miami a od­tiaľ sa vy­dáva na týž­dňové plavby do Ka­ri­biku. A koľko stojí prie­merná plavba? Ceny za týž­dennú plavbu do Ka­ri­biku za­čí­najú na úrovni 706 €. Cena sa od­víja od ob­do­bia a ka­juty, v kto­rej sa uby­tu­ješ. Na lodi sa na­chá­dzajú vnú­torné ka­juty bez vý­hľadu, von­kaj­šie ka­juty, ka­juty s bal­kó­nom a lu­xusné ka­juty.

„Symp­hony po­výši ro­dinné do­vo­lenky na úplne iný le­vel. Pri­náša ener­giu a mož­nosti, ktoré boli pred­tým ne­ví­dané na jed­nom mieste,“ po­ve­dal šéf Ro­yal Ca­rib­bean Mi­chael Ba­y­ley.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

 

Pridať komentár (0)