Títo man­že­lia z Košíc sa pomo­cou deb­ni­čiek roz­hodli pod­po­riť lokál­nych poc­ti­vých pro­du­cen­tov na východe Slo­ven­ska

Jakub Jablonický / 10. január 2017 / Eko

Na Slo­ven­sku sa s deb­nič­kami v posled­nom čase doslova roz­trhlo vrece.

Pro­jekty, ktoré ponú­kajú deb­nič­kový sys­tém ako zdrav­šiu a pohodl­nej­šiu alter­na­tívu kla­sic­kého naku­po­va­nia v super­mar­ke­toch, sú u nás stále popu­lár­nej­šie. Ich pod­sta­tou je pod­pora lokál­nych pro­du­cen­tov, kva­lit­nej­šieho stra­vo­va­nia a život­ného pro­stre­dia.

12628520_1125106934190423_7758135218352029516_o

foto: FB/Debnička od babičky

Jed­ným z takýchto pro­jek­tov je aj Deb­nička od babičky. Stoja za ňou man­že­lia Teré­zia a Tomáš Kol­lá­rovci, ktorí sa roz­hodli pri­niesť deb­ničky aj na východ Slo­ven­ska.

K far­már­če­niu mám blízko hlavne preto, že sa tomu venuje môj otec, ktorý je záro­veň poľov­ní­kom. A napriek veľ­kej láske k zele­nine si občas dám aj mäso. Čo si však cením je to, že zakaž­dým poznám jeho pôvod. O deb­nič­ko­vaní viem už nejaký rok a čím viac o tom viem, tým som viac nad­šená z tejto myš­lienky. Pochá­dzam z dediny a viem, že robota na pôde je ťažká. Aj preto si cením všet­kých našich far­má­rov a dodá­va­te­ľov, ktorí idú tou nároč­nou, ale ničím nena­hra­di­teľ­nou ces­tou,“ hovorí na svo­jej stránke zakla­da­teľka Teré­zia Kol­lá­rová.

12493535_1118816928152757_4327304356976876871_o

foto: FB/Debnička od babičky

Deb­nička od babičky si dáva zále­žať na čerstvosti a kva­lite svo­jich pro­duk­tov. Pod­po­rujú regi­onál­nych far­má­rov a výrob­cov a pomá­hajú dostať ich výrobky ku ľuďom, ktorí si ich vypes­to­vať nedo­kážu.

Po uzav­retí objed­návky kon­tak­tujú far­má­rov, ktorí pozbie­rajú dané množ­stvo úrody. Dosa­hujú tak čo naj­vyš­šiu čerstvosť dodá­va­ných pro­duk­tov. Nie­ktorí ľudia vďaka nim majú mož­nosť prvý krát ochut­nať para­dajky, ktoré neboli odtr­hnuté ešte za zelena a dozreté v neja­kom kami­óne.

14102871_1272518869449228_8082994208184160055_o

foto: FB/Debnička od babičky

Ak sa obá­vate, že v dneš­nej dobe naozaj nikto nič nega­ran­tuje, my sa sna­žíme pre­sved­čiť vás o opaku. Už nemu­síte štu­do­vať eti­kety a lúš­tiť malé pís­menká. Za pôvod ponú­ka­ných pro­duk­tov sa tu nikto nemusí han­biť. Na našej stránke náj­dete zoznam všet­kých far­má­rov a dodá­va­te­ľov, kto­rých pro­dukty vám ponú­kame. Vzhľa­dom k for­mál­nym zále­ži­tos­tiam vám nevieme stále zaru­čiť bio kva­litu, no garan­tu­jeme, že osobné skú­se­nosti a vzťahy s far­mármi nás dosta­točne pre­sved­čili o kva­lite ponú­ka­ného sor­ti­mentu. A v nepo­sled­nom rade, môžete sa o tom pre­sved­čiť na vlast­nej koži alebo kon­tak­to­vať sa na far­mára,“ tvr­dia zakla­da­te­lia na svo­jej stránke.

13641162_1235936276440821_8151868142624644547_o

foto: FB/Debnička od babičky

Pro­jek­tov ako Deb­nička od babičky nikdy nie je dosť. Okrem toho, že sú eko­lo­gické a efek­tívne, ešte aj pod­po­rujú malých pro­du­cen­tov v regi­óne, kto­rému sa to určite zíde.

Pozri si náš veľký zoznam slo­ven­ských deb­nič­ká­rov TU.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Debnička od babičky

Pridať komentár (0)