Títo Slo­váci robia poc­tivú ručnú prácu, milujú to a dokonca ich hand­made uživí

Marianna Mikešová / 11. január 2017 / Business

Často sa hovorí, že na Slo­ven­sku sa s ruč­nou prá­cou neuži­víš, že ľudia síce kva­litnú výrobu oce­nia, no nie sú ochotní si za ňu pri­pla­tiť. Stovky šikov­ných Slo­vá­kov však doka­zujú, že sa to sku­točne dá!

Napriek dobe pokro­či­lých tech­no­ló­gií ručná práca na Slo­ven­sku stále nevym­rela, pre­tože lásku, ktorú reme­sel­níci do svo­jich výrob­kov vkla­dajú, stroje nikdy nena­hra­dia. Svo­jej práci venujú čas, ener­giu a kopu fan­tá­zie, preto je pre nich radosť kaž­dého jed­ného zákaz­níka veľ­kým zados­ťu­či­ne­ním. No rea­lita kaž­do­den­ného života je neúp­rosná a jeden zákaz­ník nestačí, aby sa výrobca uži­vil.

Títo šikovní Slo­váci však o kli­en­tov nemajú núdzu, sú totiž jed­nými z najús­peš­nej­ších pre­daj­cov na popu­lár­nom slo­ven­skom hand­made por­tále Sashe. Spý­tali sme sa ich, ako to s tou ruč­nou prá­cou a živo­by­tím na Slo­ven­sku vlastne je.

Syl­via Gutier­rez

Syl­via sa dlhé roky venuje práci s dra­hými kovmi, ktorú vyštu­do­vala a našla v nej napl­ne­nie. Pod svo­jím vlast­ným menom vyrába a pre­dáva zlaté a strie­borné šperky. Ešte roman­tic­kejší nádych jej práci dodáva fakt, že veľkú časť jej záka­ziek tvo­ria snubné prs­tene a obrúčky — tepané, gra­ví­ro­vané, aj s per­lami a kamien­kami.

101213-1380562983

Foto: sashe.sk/SylviaGutierrez

Dokáže sa touto prá­cou uži­viť? “Hand­made je pre mňa prá­cou na plný úvä­zok, na iné mi neos­táva čas. Sama za seba teda hovo­rím, že sa tým na Slo­ven­sku uži­viť dá, ale záleží na tom, čo si do toho ochotný vlo­žiť a čo obe­to­vať,” pove­dala zlat­níčka Syl­via.

Podľa reme­sel­níčky sú kli­enti rôzni. Jedni sa sna­žia za každú cenu zjed­ná­vať, pre­tože chcú ušet­riť, iní si zas cenia, že výro­bok — teda kon­krétne šperk, ktorí si kúpia, bude jedi­nečný, s obrov­skou pri­da­nou hod­no­tou drob­nej ruč­nej práce. “Aby bol reme­sel­ník úspešný, je potrebná dis­cip­lína, vytrva­losť a najmä moti­vá­cia vytr­vať a dôjsť k vysní­va­nému sta­tusu,” dodala Syl­via.

collagesylvia

Foto: sashe.sk/SylviaGutierrez

Milan Kal­mar — Ate­liér SAMPO

Domo­vom Milana a jeho ženy Helgy je kováčska dielňa. Áno, kováč­stvo na Slo­ven­sku stále pre­žíva, práve vďaka takýmto šikov­ným ľuďom. Milan sa tomuto remeslu venuje tak­mer 23 rokov, no dnes už nevy­rába kovové brány či ploty, ale jedi­nečné pre­pra­co­vané jakut­ské nože. Hel­gi­nou záľu­bou sú zas šperky.

Či sa touto prá­cou dá uži­viť, záleží podľa Milana na tom, čo si pod týmto poj­mom pred­sta­víme. “Keďže som ešte stále samo­ži­vi­te­ľom, verím, že sa dá. Nie je to však jed­no­du­ché, hlavne čo sa legis­la­tívy a daňovo odvo­do­vého zaťa­že­nia týka. Na jed­nej strane je to obrov­ská zod­po­ved­nosť voči kli­en­tom a rodine, na dru­hej je to obrov­ská kaž­do­denná slo­boda, pri­znal Milan.

collagekovac

Foto: sashe.sk/AteliérSAMPO

So slo­ven­skými či čes­kými zákaz­níkmi má podobnú skú­se­nosť, ako Syl­via. Nie­ktorí si radi pri­pla­tia a iní sa pokú­šajú zjed­nať zľavu. Mne osobne to vadí, nakoľko sa o to pokú­šajú kli­enti, ktorí cho­dia do zamest­na­nia a je ťažko uve­ri­teľné, že si ich zamest­ná­va­teľ pýta zľavu z ich výplaty :),” pove­dal kováč a jed­ným dychom dodal, že ho toto remeslo aj pre­daj stále baví.

Úspeš­nosť ruč­nej výroby závisí najmä na úspeš­ných kli­en­toch — teda na vyš­šej kúpy­schop­nosti oby­va­teľ­stva. Dôle­žité sú aj pozi­tívne refe­ren­cie a odpo­rú­ča­nie zákaz­ní­kov zná­mym. “V nepo­sled­nom rade by si mali všetci uve­do­miť, že ak sami seba nepod­po­ríme, tak sa tu nikdy nebu­deme mať tak, ako sa majú naprí­klad v Rakúsku či Škan­di­ná­vii,” dodal Milan. Zdô­raz­nil tiež mar­ke­ting, pre­tože už dávno neplatí, že “dobré sa predá samé”.

collagekov

Foto: sashe.sk/AteliérSAMPO

Jaro­slava Wurll Koca­nová — Ate­lier­De­Cou­ture

Jaro­slava sa od roku 2011 venuje navrho­va­niu a šitiu spo­lo­čen­ských a sva­dob­ných šiat. V sva­dob­nom biz­nise a výrobe šiat cel­kovo, je ručná práca nesmierne cenená, preto ani Jaro­slava nemá o zákazky núdzu a práca ju dokáže živiť. Jej dru­hým povo­la­ním je len byť mamou a práve hand­made výroba jej dáva voľ­nosť, ktorú by v bež­nom zamest­naní nemala. :). “Táto práca ma napĺňa, vytvára mi každý deň nové mož­nosti, slo­bodu a voľ­nosť pre­javu,” pri­znala.

collagesaty

Foto: sashe.sk/AtelierDeCouture

Podľa Jarky stojí za úspe­chom prie­boj­nosť a odhod­la­nie ísť si za tým, čo člo­veka baví. So zákaz­níkmi je to vždy rôz­no­rodé — obja­via sa fanú­ši­ko­via aj “hej­teri. “Netreba sa báť, hej­teri boli aj budú. Často neve­dia, čo stojí za hand­made prá­cou — odrie­ka­nie voľ­ného času a rodiny, pokusy, omyly, nepo­darky,” pove­dala Jarka.

Cenu ruč­nej práce vidí najmä v kva­lite a ori­gi­na­lite, ktorú sa s výro­bou vo veľ­kom dá dosiah­nuť len ťažko. “Kto chce ori­gi­nál, ide si za ním. Kto chce kópiu, ktorú nosí každý druhý, ofrfle kva­litu, ale je rád, že dobre nakú­pil a má toho veľa,” dodala Jarka.

b-n6519682_29957_20160311_73409

Foto: sashe.sk/AtelierDeCouture

Ak si aj ty ceníš kva­litnú ručnú prácu, pod­po­ruj pri kaž­dej prí­le­ži­tosti slo­ven­skú tvorbu a výrobu, pre­tože len vďaka tomu bude stále živá :).

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: sashe.sk

Pridať komentár (0)