To, ako začneš deň je veľmi dôležité. Tieto veci by si nemal robiť hneď po prebudení

Henrieta Balázsová / 7. januára 2019 / Lifehacking

  • Správne vstať každé ráno ne­do­káže každý.
  • Ráno to­tiž zvy­čajne udáva tón pre celý zvy­šok tvojho dňa.
  • Po­kiaľ ho za­čneš bez ener­gie a ne­pro­duk­tívne, je vy­soko prav­de­po­dobné, že v rov­na­kom du­chu sa po­ne­sie celý tvoj deň.
  • Pre­čí­taj si preto, kto­rých 7 vecí by si ih­neď po pre­bu­dení ro­biť ni­kdy ne­mal.
zdroj: unsplash.com
  • Správne vstať každé ráno ne­do­káže každý.
  • Ráno to­tiž zvy­čajne udáva tón pre celý zvy­šok tvojho dňa.
  • Po­kiaľ ho za­čneš bez ener­gie a ne­pro­duk­tívne, je vy­soko prav­de­po­dobné, že v rov­na­kom du­chu sa po­ne­sie celý tvoj deň.
  • Pre­čí­taj si preto, kto­rých 7 vecí by si ih­neď po pre­bu­dení ro­biť ni­kdy ne­mal.

#1: Za­zvo­ne­nie bu­díka po­va­žuj za de­fi­ni­tívne, ne­od­kla­daj ho

Od­bor­níci za­obe­ra­júci sa zdra­vým spán­kom upo­zor­ňujú na to, že od­kla­da­nie bu­díka je jed­nou z naj­hor­ších vecí, ktorú mô­žeme ráno spra­viť. Sa­moz­rejme, je lá­kavé ne­us­tále ho po­sú­vať o ďal­ších 5 mi­nút, no tvoje telo sa tak „za­cyklí“ v stave, kedy ani ne­spí, no ani nie je pre­bu­dené. Čím dl­h­šie v tomto stave zo­tr­váš, o to väč­šia únava ťa bude po celý deň pre­na­sle­do­vať.

#2: Ne­zos­tá­vaj ne­hybne v po­steli

Keď sa po za­zvo­není bu­díka schú­liš do klbka a ešte viac sa scho­váš pod vy­hriatu pe­rinu, vstá­vať sa ti bude prav­de­po­dobne veľmi ťažko. To naj­lep­šie, čo mô­žeš uro­biť, je ešte v po­steli sa po­riadne po­na­ťa­ho­vať. Naj­nov­šie štú­die do­konca do­ka­zujú, že ak to uro­bíš, po celý deň sa bu­deš cí­tiť me­nej ospalý a me­nej vy­stre­so­vaný. Za po­kus to teda stojí, nie?

#3: Ne­kon­tro­luj si svoj mo­bil, kým si v po­steli

Mo­hol by si sa roz­ru­šiť ešte skôr, než po­riadne ot­vo­ríš oči. Ak bude ner­vo­zita alebo úz­kosť tou pr­vou emó­ciou, ktorú ráno po­cí­tiš, tvoj deň by prav­de­po­dobne za veľa ne­stál. Po­riadne sa po­na­ťa­huj a ve­nuj sa svo­jim ran­ným „ri­tu­álom“, až po­tom vezmi do rúk svoj smart­fón.

#4: Usteľ si pred od­cho­dom z domu po­steľ

Aj keď ti to možno ne­dáva zmy­sel, no do­ká­zalo sa, že ľu­dia, ktorí si ráno pred od­cho­dom z domu ustlali po­steľ, sú po celý deň viac pro­duk­tívni ako tí, ktorí to ne­spra­vili. Za po­kus predsa nič ne­dáš.

#5: Vy­hý­baj sa káve

Aj keď mnohí z nás si ráno bez vône kávy ne­do­kážu pred­sta­viť, jej pi­tie sa ih­neď po pre­bu­dení ne­od­po­rúča. Me­dzi ôs­mou a de­via­tou ho­di­nou ráno to­tiž naše telo pro­du­kuje zvý­šené množ­stvo kor­ti­zolu. Káva by však túto pro­duk­ciu vý­razne zní­žila a dô­sled­kom by bol po­kles tvo­jej ener­gie.

#6: „Ne­za­temni“ si spálňu

Naše vnú­torné bio­lo­gické ho­diny sú veľmi cit­livé na tmu a na svetlo. Ak máš stia­hnuté ro­lety alebo za­tia­hnuté zá­vesy, ranné svetlo sa do tvo­jej po­stele ne­dos­tane a tvoje telo si tak bude mys­lieť, že by ešte malo spať. Vpusti preto do svo­jej izby ranné lúče slnka, vstá­va­nie sa tak pre teba stane oveľa jed­no­duch­ším. Ak vstá­vaš za tmy, za­žni si as­poň ne­jaké slabé svetlo.

#7: Ne­za­ned­baj príp­ravu

Dnes je už do­ká­zané, že naša schop­nosť roz­ho­do­vať sa je denne li­mi­to­vaná. Ľahko sa preto môže stať, že si ju „pre­čer­páš“ už ráno pri pre­mýš­ľaní, čo si dáš na ra­ňajky, čo si ob­le­čieš, čo si so se­bou vez­meš do práce a po­dobne. Všetko si preto pri­prav ešte pred spa­ním a zo­buď sa s prí­jem­ným po­ci­tom, že všetko máš na tento deň už pri­chys­tané.

Zdroj: bright­side.me

Pridať komentár (0)