Tomi Kid sa zadĺžil až po uši. Vytvoril však projekt, ktorý nám môžu závidieť aj za hranicami

Mária Ambrozová / 6. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Do re­kon­štruk­cie tri­sto­roč­ného domu in­ves­to­val pol mi­li­óna eur a tri roky práce
  • Dnes má však to, po čom sní­val – vlastnú bo­xer­skú aka­dé­miu
zdroj: TASR - Jakub Kotian/Facebook/Tomi KID Kovács
  • Do re­kon­štruk­cie tri­sto­roč­ného domu in­ves­to­val pol mi­li­óna eur a tri roky práce
  • Dnes má však to, po čom sní­val – vlastnú bo­xer­skú aka­dé­miu

Tomi Kid Ko­vács je mi­mo­riadne sym­pa­tický bý­valý pro­fe­si­onálny bo­xer, ktorý sa na Slo­ven­sku ak­tívne stará o pod­poru mla­dých ta­len­tov. Po mno­hých pro­jek­toch, ktoré im ve­no­val pri­chá­dza s ob­rov­skou no­vin­kou. Spl­nil si svoj sen a dnes má vlastnú bo­xer­skú aka­dé­miu. In­ves­to­val do nej pol mi­li­óna eur.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Fa­ce­book/Tomi KID Ko­vács

V sú­čas­nosti na­jús­peš­nejší slo­ven­ský bo­xer, bý­valý re­pre­zen­tant a tré­ner no­vej ge­ne­rá­cie mla­dých špor­to­vých ta­len­tov, Tomi Kid Ko­vács, sa pred ča­som pus­til do am­bi­ci­óz­neho pro­jektu, vy­bu­do­va­nia naj­väč­šieho bo­xer­ského ob­jektu na Slo­ven­sku. Starú hos­po­dár­sku bu­dovu od­kú­pil za sto­ti­síc eur a zre­kon­štru­oval na miesto, kam chce pri­tiah­nuť re­pre­zen­tá­ciu aj za­hra­ničné kluby.

Tomi na svo­jom Fa­ce­bo­oku na­pí­sal: „Veľmi ná­ročné ob­do­bie, ktoré za­čalo 18.2.2016, kedy som za­čal s pr­vými prá­cami. Ná­sledne prišlo od­kú­pe­nie bu­dovy od 30 ma­ji­te­ľov a zba­ve­nie bu­dovy ťar­chy. Špor­tové cen­trum má 3000 m2 – re­tro bo­xer­ská te­lo­cvičňa, fit­ness, kar­dio zóna, KNOC­KOUT­BAR a re­cep­cia sú už pri­pra­vené pri­jať špor­tov­cov.“ 4. feb­ru­ára 2019 ot­vo­ril brány no­vého pro­jektu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Fa­ce­book/Tomi KID Ko­vács

Pre RTVS vtipne pri­znal: „Aj keď som za­dĺžený až po uši ako sa ho­vorí, aj zlatú žilu som za­lo­žil, ale je to tu.“ 4 ringy v re­tro štýle zre­kon­štru­oval s po­mo­cou ro­diny, ka­ma­rá­tov aj svo­jich zve­ren­cov. Bri­gá­do­val tu do­konca aj šéf Slo­ven­ského olym­pij­ského vý­boru An­ton Sie­kel. Aka­dé­mia To­miho KIDA vy­rá­stla v Ma­túš­kove. Plány sú veľké. Chcú tu or­ga­ni­zo­vať se­mi­náre, ško­le­nia, ale aj zau­jí­mavé ve­černé talks­how. Opäť ďalší vý­ni­močný pro­jekt na slo­ven­skom trhu.

Pridať komentár (0)