TOP 10 kra­jín v prog­ra­mo­va­ní

Timotej Vančo / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

V kto­rej kra­ji­ne sú naj­lep­ší prog­ra­má­to­ri? Kde majú štu­den­ti naj­kva­lit­nej­šie pod­mien­ky pre vzde­la­nie? USA roz­hod­ne nie je tá naj­lep­šia, vlast­ne, nie je ani v top 10. 

Minu­lý týž­deň pub­li­ko­val Hac­ker­Rank štú­diu, v kto­rej je top 10 kra­jín s naj­lep­ší­mi prog­ra­má­tor­mi. Pre tých, kto­rí nepoz­na­jú Hac­ker­Rank, je to web­strán­ka, na kto­rej sa zadar­mo môžeš učiť a tré­no­vať kóde­nie rie­še­ním rôz­nych úloh. Na zákla­de rých­los­ti, pre­cíz­nos­ti a úspeš­nos­ti, s kto­rou štu­den­ti rie­šia úlo­hy Hac­ker­Rank vedel spra­viť ten­to zoznam. Hac­ker­Rank pou­ží­va viac ako 1,5 mili­ó­na prog­ra­má­to­rov z celé­ho sve­ta, tak­že ten­to zoznam je cel­kom dôve­ry­hod­ný.

10. Talian­sko

10-italy

Foto: businessinsider.com

Táto kra­ji­na je veľ­mi úspeš­ná, ak sa pozrieš na data­bá­zu Hac­ker­Rank-u ale­bo na úspeš­né rie­še­nie tuto­riá­lov, v oboch je na pek­nom dru­hom mies­te. Vyze­rá to tak, že Hac­ker­Rank nie je jedi­ná spo­loč­nosť, čo si mys­lí o Talian­sku veľ­ké veci. Mož­no aj pre­to App­le otvo­ril nový ško­lu The Uni­ver­si­ty of Napo­li Fede­ri­co II. na pobre­ží Talian­ska pre viac ako 600 prog­ra­má­to­rov.

9. Čes­ká repub­li­ka

9-czech-republic

Foto: businessinsider.com

Čes­ká repub­li­ka je domi­nant­ná v shell skrip­to­va­ní. Tak­tiež sa radia na dru­hú prieč­ku v mate­ma­tic­kých úlo­hách na Hac­ker­Rank-u. Tie­to zruč­nos­ti ich dostá­va­jú na 9 mies­to v zozna­me kra­jín s naj­lep­ší­mi prog­ra­má­tor­mi.

8. Fran­cúz­sko

8-france

Foto: businessinsider.com

Na zákla­de štú­die Hac­ker­Rank-u, fran­cúz­ski prog­ra­má­to­ri domi­nu­jú v prog­ra­mo­va­ní s jazy­kom C++. Jed­no z mož­ných rie­še­ní je, že Fran­cúz­sko zača­lo ponú­kať výu­ku prog­ra­mo­va­nia už na základ­ných ško­lách.

7. Tai­wan

7-taiwan

Foto: businessinsider.com

Tai­wan pri­chá­dza na 7 mies­to, vďa­ka vyso­ké­mu množ­stvu zís­ka­ných bodov v data­bá­zo­vom prog­ra­mo­va­ní, algo­rit­moch, dáto­vej štruk­tú­ry a fun­kci­onál­nom prog­ra­mo­va­ní. Pries­kum zis­til, že Pyt­hon je tu domi­nant­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk.

6. Japon­sko

6-japan

Foto: businessinsider.com

Japon­sko je naj­lep­šia kra­ji­na na sve­te pod­ľa Hac­ker­Ran­ku v rie­še­ní prob­lé­mov s ume­lou inte­li­gen­ci­ou. Po tom­to lete, to nie je žiad­ne prek­va­pe­nie, keď­že Uni­ver­zi­ta v Tokiu doká­za­la pacient­ke zachrá­niť život pou­ži­tím ume­lej inte­li­gen­cie, kto­rá jej diag­nos­ti­ko­va­la rako­vi­nu.

5. Maďar­sko

5-hungary

Foto: businessinsider.com

Je to cel­kom prek­va­pe­nie, že Maďar­sko sa dopra­co­va­lo na pia­tu naj­lep­šiu kra­ji­nu na sve­te v prog­ra­mo­va­ní. Je to mož­no pre­to, že Maďar­sko bola jed­na z prvých kra­jín, kto­ré zača­li vyučo­vať prog­ra­mo­va­nia na základ­ných aj stred­ných ško­lách.

4. Švaj­čiar­sko

4-switzerland

Foto: businessinsider.com

V pät­nás­tich úlo­hách na Hac­ker­Ran­ku-u, sa Švaj­čia­rom poda­ri­lo byť v top 5 až v 9 z nich. Čím doká­za­li vše­stran­nú domi­nan­ciu, ako žiad­na iná kra­ji­na. Švaj­čiar­sko je tak­tiež mies­tom vzni­ku prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka Pas­cal. Švaj­čiar­sko bolo naj­lep­šie hod­no­te­né v Glo­bal Inno­va­ti­on Index 2016.

3. Poľ­sko

3-poland

Foto: businessinsider.com

Poľ­sko vyhra­lo v rie­še­ní prob­lé­mov v Jave, čo bolo veľ­mi ťaž­ké, keď­že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov Hac­ker­Rank-u pou­ží­va prá­ve Javu. Tak ako nie­kto­ré ďal­šie kra­ji­ny, aj Poľ­sko ponú­ka prog­ra­mo­va­nie vo vyučo­va­ní už od níz­kych roč­ní­kov na ich ško­lách.

2. Rus­ko

2-russia

Foto: businessinsider.com

Rus­ko je v tom­to zozna­me dru­hé, lebo sú naj­lep­šia kra­ji­na v rie­še­ní algo­rit­mic­kých prob­lé­mov. A prá­ve tie sú najob­ľú­be­nej­šie medzi uží­va­teľ­mi na Hac­ker­Rank-u.

1. Čína

1-china

Foto: businessinsider.com

Len o pár bodov nad Rus­kom sa umiest­ni­li Čína. Čína je kra­ji­na s naj­lep­ší­mi prog­ra­má­tor­mi na sve­te pod­ľa cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia na Hac­ker­Rank. Keď prí­de na rie­še­nie kon­krét­nych výziev, Čína je naj­lep­šia kra­ji­na v rie­še­ní prob­lé­mov v spra­co­va­ní dát, mate­ma­ti­ky a fun­kci­onál­ne­ho prog­ra­mo­va­nia.

Mys­lím, že základ je sa učiť prog­ra­mo­vať od mla­dé­ho veku ale­bo mať kva­lit­ných uči­te­ľov na hodi­nách infor­ma­ti­ky a výsled­ky sa čosko­ro dosta­via. Ak sa bude­me sna­žiť, tak mož­no aj Slo­ven­sko bude v tom­to zozna­me za pár rokov.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bds.blog.gov.uk

Pridať komentár (0)