TOP 10 kra­jín v prog­ra­mo­vaní

Timotej Vančo / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

V kto­rej kra­jine sú naj­lepší prog­ra­má­tori? Kde majú štu­denti naj­kva­lit­nej­šie pod­mienky pre vzde­la­nie? USA roz­hodne nie je tá naj­lep­šia, vlastne, nie je ani v top 10. 

Minulý týž­deň pub­li­ko­val Hac­ker­Rank štú­diu, v kto­rej je top 10 kra­jín s naj­lep­šími prog­ra­má­tormi. Pre tých, ktorí nepoz­najú Hac­ker­Rank, je to web­stránka, na kto­rej sa zadarmo môžeš učiť a tré­no­vať kóde­nie rie­še­ním rôz­nych úloh. Na základe rých­losti, pre­cíz­nosti a úspeš­nosti, s kto­rou štu­denti rie­šia úlohy Hac­ker­Rank vedel spra­viť tento zoznam. Hac­ker­Rank pou­žíva viac ako 1,5 mili­óna prog­ra­má­to­rov z celého sveta, takže tento zoznam je cel­kom dôve­ry­hodný.

10. Talian­sko

10-italy

Foto: businessinsider.com

Táto kra­jina je veľmi úspešná, ak sa pozrieš na data­bázu Hac­ker­Rank-u alebo na úspešné rie­še­nie tuto­riá­lov, v oboch je na pek­nom dru­hom mieste. Vyzerá to tak, že Hac­ker­Rank nie je jediná spo­loč­nosť, čo si myslí o Talian­sku veľké veci. Možno aj preto Apple otvo­ril nový školu The Uni­ver­sity of Napoli Fede­rico II. na pobreží Talian­ska pre viac ako 600 prog­ra­má­to­rov.

9. Česká repub­lika

9-czech-republic

Foto: businessinsider.com

Česká repub­lika je domi­nantná v shell skrip­to­vaní. Tak­tiež sa radia na druhú priečku v mate­ma­tic­kých úlo­hách na Hac­ker­Rank-u. Tieto zruč­nosti ich dostá­vajú na 9 miesto v zozname kra­jín s naj­lep­šími prog­ra­má­tormi.

8. Fran­cúz­sko

8-france

Foto: businessinsider.com

Na základe štú­die Hac­ker­Rank-u, fran­cúz­ski prog­ra­má­tori domi­nujú v prog­ra­mo­vaní s jazy­kom C++. Jedno z mož­ných rie­šení je, že Fran­cúz­sko začalo ponú­kať výuku prog­ra­mo­va­nia už na základ­ných ško­lách.

7. Tai­wan

7-taiwan

Foto: businessinsider.com

Tai­wan pri­chá­dza na 7 miesto, vďaka vyso­kému množ­stvu zís­ka­ných bodov v data­bá­zo­vom prog­ra­mo­vaní, algo­rit­moch, dáto­vej štruk­túry a fun­kci­onál­nom prog­ra­mo­vaní. Pries­kum zis­til, že Pyt­hon je tu domi­nantný prog­ra­mo­vací jazyk.

6. Japon­sko

6-japan

Foto: businessinsider.com

Japon­sko je naj­lep­šia kra­jina na svete podľa Hac­ker­Ranku v rie­šení prob­lé­mov s ume­lou inte­li­gen­ciou. Po tomto lete, to nie je žiadne prek­va­pe­nie, keďže Uni­ver­zita v Tokiu doká­zala pacientke zachrá­niť život pou­ži­tím ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá jej diag­nos­ti­ko­vala rako­vinu.

5. Maďar­sko

5-hungary

Foto: businessinsider.com

Je to cel­kom prek­va­pe­nie, že Maďar­sko sa dopra­co­valo na piatu naj­lep­šiu kra­jinu na svete v prog­ra­mo­vaní. Je to možno preto, že Maďar­sko bola jedna z prvých kra­jín, ktoré začali vyučo­vať prog­ra­mo­va­nia na základ­ných aj stred­ných ško­lách.

4. Švaj­čiar­sko

4-switzerland

Foto: businessinsider.com

V pät­nás­tich úlo­hách na Hac­ker­Ranku-u, sa Švaj­čia­rom poda­rilo byť v top 5 až v 9 z nich. Čím doká­zali vše­strannú domi­nan­ciu, ako žiadna iná kra­jina. Švaj­čiar­sko je tak­tiež mies­tom vzniku prog­ra­mo­va­cieho jazyka Pas­cal. Švaj­čiar­sko bolo naj­lep­šie hod­no­tené v Glo­bal Inno­va­tion Index 2016.

3. Poľ­sko

3-poland

Foto: businessinsider.com

Poľ­sko vyhralo v rie­šení prob­lé­mov v Jave, čo bolo veľmi ťažké, keďže väč­šina pou­ží­va­te­ľov Hac­ker­Rank-u pou­žíva práve Javu. Tak ako nie­ktoré ďal­šie kra­jiny, aj Poľ­sko ponúka prog­ra­mo­va­nie vo vyučo­vaní už od níz­kych roč­ní­kov na ich ško­lách.

2. Rusko

2-russia

Foto: businessinsider.com

Rusko je v tomto zozname druhé, lebo sú naj­lep­šia kra­jina v rie­šení algo­rit­mic­kých prob­lé­mov. A práve tie sú najob­ľú­be­nej­šie medzi uží­va­teľmi na Hac­ker­Rank-u.

1. Čína

1-china

Foto: businessinsider.com

Len o pár bodov nad Rus­kom sa umiest­nili Čína. Čína je kra­jina s naj­lep­šími prog­ra­má­tormi na svete podľa cel­ko­vého hod­no­te­nia na Hac­ker­Rank. Keď príde na rie­še­nie kon­krét­nych výziev, Čína je naj­lep­šia kra­jina v rie­šení prob­lé­mov v spra­co­vaní dát, mate­ma­tiky a fun­kci­onál­neho prog­ra­mo­va­nia.

Mys­lím, že základ je sa učiť prog­ra­mo­vať od mla­dého veku alebo mať kva­lit­ných uči­te­ľov na hodi­nách infor­ma­tiky a výsledky sa čoskoro dosta­via. Ak sa budeme sna­žiť, tak možno aj Slo­ven­sko bude v tomto zozname za pár rokov.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bds.blog.gov.uk

Pridať komentár (0)