TOP 10 naj­hod­not­nej­ších zna­čiek na svete!

Martin Kráľ / 5. októbra 2015 / Tools a produktivita

Apple, Apple a zase len Apple.

Apple je opäť raz naj­hod­not­nej­šou znač­kou na svete podľa uzná­va­ného reb­ríčku Interb­rand. Reb­ríčku tento rok domi­no­vali tech­no­lo­gické a auto­mo­bi­lové firmy, ktoré obsa­dili až 28 prie­čok. Sko­ka­nom roka sa stal Face­book, ktorý zhod­no­til svoju značku o nesku­toč­ných 54%, no obsa­dil až 23. priečku. Celý Interb­rand ran­king pozos­táva z kom­bi­ná­cie týchto fak­to­rov: finančná výkon­nosť, renomé značky ovplyv­ňu­júce nákupné roz­hod­nu­tie a sila značky s pria­mym dopa­dom na jej zis­ko­vosť. 

Tak poďme sa teda pozrieť na TOP 10 naj­hod­not­nej­ších zna­čiek sveta:

10. Ama­zon 

Hod­nota značky: $37,9 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: +29%

9. McDonald’s

Hod­nota značky: $39,8 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: –6%

8. GE 

Hod­nota značky: $42,3 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: –7%

7. Sam­sung

Hod­nota značky: $45,3 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: 0%

6. Toy­ota

Hod­nota značky: $49,0 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: +16%

5. IBM

Hod­nota značky: $65,1 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: –10%

4. Mic­ro­soft

Hod­nota značky: $67,7 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: +11%

3. Coca-Cola 

Hod­nota značky: $78,4 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: –4%

2. Google 

Hod­nota značky: $120,3 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: +12%

1. Apple 

Hod­nota značky: $170,3 miliardy

Zmena optori minu­lému roku: +43%

zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)