TOP 10 star­tu­pov, ktoré otria­sajú sve­tom tech­no­ló­gií

Alexandra Dulaková / 30. januára 2016 / Business

Ak si si dote­raz mys­lel, že si už počul o všet­kých šia­le­ných nápa­doch, revo­luč­ných vyná­le­zoch a výsku­moch, ktoré splo­dila veda spolu s ľud­skou kre­a­ti­vi­tou, a že ťa už nič neprek­vapí – zrejme si sa mýlil. Každý deň pra­cujú mladí aj starí vedci na nápa­doch, kto­rými chcú zme­niť svet k lep­šiemu. Inak tomu nebude ani v roku 2016.

  1. Dia­mond Foun­dry

Devät kará­tový nefal­šo­vaný dia­mant z labáku za dva týždne? Komu by sa chcelo dolo­vať prí­rodné zdroje?! Až na to že aspoň nejaké prí­rodné dia­manty na výrobu treba bude. Bežne ich matička zem for­muje v hĺbke 140 – 190 km, pri­čom na zem­ský povrch (alebo aspoň tak­mer naň) sa dostá­vajú vďaka sopeč­ným akti­vi­tám. Star­tup Dia­mond Foun­dry, ktorý fun­guje od minu­lého novem­bra, obja­vili typ plazmy, vďaka kto­rej sa atómy dokážu via­zať na tenučký plá­tok prí­rod­ného dia­mantu a časom tento pro­ces vytvorí dosta­tok vrs­tiev na to, aby sa vznik­nutá hrubka dala spra­co­vať a pova­žo­vať za vraj naj­lep­šieho kama­ráta ženy. (Aspoň tak o dia­man­toch roz­prá­vala Mari­lyn.) Kto­vie, čo podobná metóda spraví s cenami a dostup­nos­ťou, ak sa teda ujme. Ľud­skú námahu pri baní­čení by však mohľa značne uľah­čiť.

Diamond-Foundry-diamonds-1020x610

  1. Stem­cen­trx

Vedci akoby každú chvíľu pri­chá­dzali na nové kom­po­nenty v zlo­ži­tej pro­ce­dúre lie­če­nia rako­viny. A to je samoz­rejme skvelé. Ten­to­krát by to mala byť tech­no­ló­gia, ktorá – ako mnohé iné – pra­cuje s kme­ňo­vým bun­kami. Háčik je však v tom, že namiesto ich využi­tia pri liečbe sa snaží iden­ti­fi­ko­vať tie zlé, ktoré majú poten­ciál časom sa vyvi­núť do zhub­ných. Dlho pra­co­vali v uta­jení, no po nedáv­nych úspe­choch pri výskume rako­viny pľúc sa roz­hodli pred­sta­viť verej­nosti. Momen­tálne sa tešia obrov­ským inves­tí­ciam a hod­note 5 miliárd dolá­rov.

  1. Blip­par

Niet pochýb o tom, ako veľmi nám vymo­že­nosti vyhľa­dá­va­cích slu­žieb uľah­čili životy. Čo keby sme však mohli zájsť oveľa ďalej, než si Google alebo Mic­ro­soft vôbec trú­fajú? Za umom to má Amba­rish Mitra, CEO a zakla­da­teľ, ktorý tvrdí, že jeho spô­sob vyhľa­dá­va­nia by mal byť väčší než inter­net sám. Už dnes vďaka nim exis­tuje obľú­bená apli­ká­cie pre reklamné agen­túry. Ďal­ším kro­kom by mala byť obrov­ská inte­rak­tívna data­báza, ktorú doká­žeš akti­vo­vať nie­čím tak jed­no­du­chým ako namie­re­ním mobilu na cel­kom oby­čajnú vec – naprí­klad také jablko. Po roz­poz­naní by sa ti obja­vili infor­má­cie od Wiki­pe­die (čo to jablko vlastne je), nut­ričné hod­noty, ako aj najb­liž­šie miesta, kde si ho môžeš kúpiť, či ako ho pri­pra­viť a zakom­po­no­vať do vare­nia. A pri jedle to samoz­rejme nekončí.

15538318666_c6caabc416_b

  1. Sano

Pre všet­kých váš­ni­vých odpor­cov injek­cií a najmä dia­be­ti­kov má Sano prí­jemné správy. Keďže si uve­do­muje, aké inva­zívne a časom nepo­hodlné to musí byť, keď si cuk­rov­kár aj pár krát denne meria hla­dinu glu­kózy v krvi pomo­cou pero­vých injek­cií, roz­ho­dol sa im život uľah­čiť. Ruku tieto maličké injek­cie síce ešte nikomu neod­trhli, ale skús si takto dopi­chá­vať prsty aj päť­krát denne po dobu nie­koľ­kých desať­ročí. Sano má v úmysle niečo oveľa prí­jem­nej­šie – náplaste, ktoré by hod­noty v krvi moni­to­ro­vali dlho­dobo a bez ľud­ského zákroku – samoz­rejme, s elek­tro­nic­kým pre­po­je­ním. Dia­be­ti­kom by v tom správ­nom čase ozná­mili, kedy je treba jesť, a kedy naopak pre­stať. Na tomto prin­cípe už fun­gujú náplasti záso­bu­júce telo hor­mónmi ako forma anti­kon­cep­cie, takže ich moc roz­hodne netreba pod­ce­ňo­vať.

  1. Viv

Ak si videl film Her, kde vše­strannú vir­tu­álnu spo­loč­níčku dabo­vala Scar­lett Johans­son, tento kon­cept ti môže znieť pove­domo. Od tvor­cov Siri by mala prísť umelá inte­li­gen­cia, ktorá by bola tvo­jou asis­tent­kou a pomá­hala s kaž­do­den­nými úkonmi. Zrejme si s tebou síce nepo­kecá o zmysle života a nenad­via­žeš s ňou ani váš­nivý vzťah (zatiaľ), no bude toho vedieť oveľa viac ako stará dobrá, mies­tami vtipná Siri. Naprí­klad vraj bude sta­čiť, ak do tele­fónu zamrm­leš, že si opitý, a tvoja umelá inte­li­gen­cia ti zavolá taxík (alebo Uber), ktorý už bude vedieť, ako tra­fiť k tebe domov. Dote­raz star­tup odmie­tal odkú­pe­nie Face­bo­okom a Goog­lom a môže sa popý­šiť trid­sať mili­ó­no­vým fun­din­gom.

ff_startup_f

  1. Click Diag­nos­tics

Jeden zásadný prob­lém s výsku­mom cho­rôb sú v prvom rade vša­dep­rí­tomné vysoké náklady, ktoré idú ruka v ruke s labo­ra­tór­nymi úkonmi. Práve drahé nástroje a kom­pli­ko­vané pro­cesy sú zod­po­vedné za mili­ó­nové „útraty“. Ak by však exis­to­valo zaria­de­nie, ktoré dokáže vzorky cho­rôb skú­mať priamo v teréne, medzi ľuďmi, veci by sa mohli zásadne zjed­no­du­šiť. Na tomto zaria­dení sa už aktívne pra­cuje, pri­čom jeho uží­va­nie by doká­zalo zefek­tív­niť postup pri záker­ných epi­dé­miach aj sta­rých zná­mych víru­sov, s kto­rými si stále nevieme rady. Zastre­šuje ho aj Bill Gates s man­žel­kou.

  1. Ligh.Co

Koľko ľudí v tvo­jom okolí ešte dnes na foto­gra­fo­va­nie využíva bežné (fil­mové či digi­tálne) foto­apa­ráty? – odhliad­nuc od pro­fe­si­oná­lov alebo hips­te­rov. Správne, tak­mer nikto. Sme leniví a kva­lita našich mobi­lov sa v tomto smere zlep­šila do takej miery, že ich ani nevy­hnutne nepot­re­bu­jeme. Star­tup Light.Co si však pove­dal, že starý dobrý foťák si neza­slúži len tak upad­núť do zabud­nu­tia. Záro­veň však potre­buje niečo, čo by ho od masy výkon­ných smartp­ho­nov odlí­šilo. A oni to vymys­leli. Namiesto jed­ného foťáku ich v ňon náj­deš hneď 16 – pres­nej­šie šest­násť šošo­viek, ktoré záber zho­to­vujú naraz a následne indi­vi­du­álne výsledky spoja do jed­nej fotky. Výrazne to zvy­šuje ich kva­litu (52 mega­pi­xe­lov), ponúka pohľad z via­ce­rých uhľov a na kva­litný efekt nepot­re­bu­ješ žiadnu zrkad­lovku. Zaria­de­nie sa, podobne ako mobil, zmestí do vrecka a momen­tálne je vypre­dané.

Light L16 front view_2

  1. Eero

Prob­lémy s wifi­nou naše kaž­do­denné… Obo­hraná pes­nička, ktorá ťa vždy dokáže nepred­sta­vi­teľne vyto­čiť. Malá kra­bička menom Eero, ktorú si môžeš doma ulo­žiť hocikde, sľu­buje zmeny. Ide­álne by si ich mal mať tri – pri­po­jené na modem a v zástrč­kách roz­miest­ne­ných v šir­šom prie­s­trans­tve. Na oplátku ti vraj zabez­pe­čia výni­močné rýchle a sta­bilné pri­po­je­nie vrámci tvojho prí­bytku, ako aj za jeho hra­ni­cami – naprí­klad na záh­rade. Cena sa pohy­buje od 200 do 500 dolá­rov.

  1. Glo­wforge

Lase­rová tla­čia­reň, ktorá dokáže tva­ro­vať a gra­ví­ro­vať drevo, kožu (nie ľud­skú), sklo, tvrdé povr­chy, či pozvánky ako žiadne iné, ale si aj svoj­po­mocne vytvá­rať domáce deko­rá­cie a men­šie zaria­de­nie. Aj napriek využi­tiu laseru ide o niečo, čo môžeš pou­ží­vať vrámci domá­ceho pohod­lia bez ohro­ze­nia zdra­via a života. Na využi­tie ani netreba veľký pries­tor.

maxresdefault-4

  1. Orbi­tal Insight

Pozo­ro­va­nie je jed­nou z naj­zau­ží­va­nej­ších – a často veľmi uži­toč­ných – vedec­kých metód. Ide­álne je, ak sa pozo­ruje z cel­kom nového uhla, čo do istej miery Orbit Insight robí. Sate­lity síce nie sú ničím novým, no keď ich spo­jíme s sociálno-demo­gra­fic­kými ako aj vedec­kými dátami, doká­žeme vytvo­riť uni­kátne závery. Takto stih­neme roz­poz­nať a pred­po­ve­dať dosah zmien ešťe kým sa poriadne neroz­behnú. A nie­len to, takéto dáta môžu pri závaž­ných roz­hod­nu­tiach pomôcť pod­ni­ka­te­ľom, inves­to­rom, či deve­lo­pe­rom.

1024x1024

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)