TOP 10 star­tu­pov, kto­ré otria­sa­jú sve­tom tech­no­ló­gií

Alexandra Dulaková / 30. januára 2016 / Business

Ak si si dote­raz mys­lel, že si už počul o všet­kých šia­le­ných nápa­doch, revo­luč­ných vyná­le­zoch a výsku­moch, kto­ré splo­di­la veda spo­lu s ľud­skou kre­a­ti­vi­tou, a že ťa už nič neprek­va­pí – zrej­me si sa mýlil. Kaž­dý deň pra­cu­jú mla­dí aj sta­rí ved­ci na nápa­doch, kto­rý­mi chcú zme­niť svet k lep­šie­mu. Inak tomu nebu­de ani v roku 2016.

  1. Dia­mond Foun­dry

Devät kará­to­vý nefal­šo­va­ný dia­mant z labá­ku za dva týžd­ne? Komu by sa chce­lo dolo­vať prí­rod­né zdro­je?! Až na to že aspoň neja­ké prí­rod­né dia­man­ty na výro­bu tre­ba bude. Bež­ne ich matič­ka zem for­mu­je v hĺb­ke 140 – 190 km, pri­čom na zem­ský povrch (ale­bo aspoň tak­mer naň) sa dostá­va­jú vďa­ka sopeč­ným akti­vi­tám. Star­tup Dia­mond Foun­dry, kto­rý fun­gu­je od minu­lé­ho novem­bra, obja­vi­li typ plaz­my, vďa­ka kto­rej sa ató­my doká­žu via­zať na tenuč­ký plá­tok prí­rod­né­ho dia­man­tu a časom ten­to pro­ces vytvo­rí dosta­tok vrs­tiev na to, aby sa vznik­nu­tá hrub­ka dala spra­co­vať a pova­žo­vať za vraj naj­lep­šie­ho kama­rá­ta ženy. (Aspoň tak o dia­man­toch roz­prá­va­la Mari­lyn.) Kto­vie, čo podob­ná metó­da spra­ví s cena­mi a dostup­nos­ťou, ak sa teda ujme. Ľud­skú náma­hu pri baní­če­ní by však moh­ľa znač­ne uľah­čiť.

Diamond-Foundry-diamonds-1020x610

  1. Stem­cen­trx

Ved­ci ako­by kaž­dú chví­ľu pri­chá­dza­li na nové kom­po­nen­ty v zlo­ži­tej pro­ce­dú­re lie­če­nia rako­vi­ny. A to je samoz­rej­me skve­lé. Ten­to­krát by to mala byť tech­no­ló­gia, kto­rá – ako mno­hé iné – pra­cu­je s kme­ňo­vým bun­ka­mi. Háčik je však v tom, že namies­to ich využi­tia pri lieč­be sa sna­ží iden­ti­fi­ko­vať tie zlé, kto­ré majú poten­ciál časom sa vyvi­núť do zhub­ných. Dlho pra­co­va­li v uta­je­ní, no po nedáv­nych úspe­choch pri výsku­me rako­vi­ny pľúc sa roz­hod­li pred­sta­viť verej­nos­ti. Momen­tál­ne sa tešia obrov­ským inves­tí­ciam a hod­no­te 5 miliárd dolá­rov.

  1. Blip­par

Niet pochýb o tom, ako veľ­mi nám vymo­že­nos­ti vyhľa­dá­va­cích slu­žieb uľah­či­li živo­ty. Čo keby sme však moh­li zájsť ove­ľa ďalej, než si Goog­le ale­bo Mic­ro­soft vôbec trú­fa­jú? Za umom to má Amba­rish Mit­ra, CEO a zakla­da­teľ, kto­rý tvr­dí, že jeho spô­sob vyhľa­dá­va­nia by mal byť väč­ší než inter­net sám. Už dnes vďa­ka nim exis­tu­je obľú­be­ná apli­ká­cie pre reklam­né agen­tú­ry. Ďal­ším kro­kom by mala byť obrov­ská inte­rak­tív­na data­bá­za, kto­rú doká­žeš akti­vo­vať nie­čím tak jed­no­du­chým ako namie­re­ním mobi­lu na cel­kom oby­čaj­nú vec – naprí­klad také jabl­ko. Po roz­poz­na­ní by sa ti obja­vi­li infor­má­cie od Wiki­pe­die (čo to jabl­ko vlast­ne je), nut­rič­né hod­no­ty, ako aj najb­liž­šie mies­ta, kde si ho môžeš kúpiť, či ako ho pri­pra­viť a zakom­po­no­vať do vare­nia. A pri jed­le to samoz­rej­me nekon­čí.

15538318666_c6caabc416_b

  1. Sano

Pre všet­kých váš­ni­vých odpor­cov injek­cií a naj­mä dia­be­ti­kov má Sano prí­jem­né sprá­vy. Keď­že si uve­do­mu­je, aké inva­zív­ne a časom nepo­hodl­né to musí byť, keď si cuk­rov­kár aj pár krát den­ne meria hla­di­nu glu­kó­zy v krvi pomo­cou pero­vých injek­cií, roz­ho­dol sa im život uľah­čiť. Ruku tie­to malič­ké injek­cie síce ešte niko­mu neod­trh­li, ale skús si tak­to dopi­chá­vať prs­ty aj päť­krát den­ne po dobu nie­koľ­kých desať­ro­čí. Sano má v úmys­le nie­čo ove­ľa prí­jem­nej­šie – náplas­te, kto­ré by hod­no­ty v krvi moni­to­ro­va­li dlho­do­bo a bez ľud­ské­ho zákro­ku – samoz­rej­me, s elek­tro­nic­kým pre­po­je­ním. Dia­be­ti­kom by v tom správ­nom čase ozná­mi­li, kedy je tre­ba jesť, a kedy naopak pre­stať. Na tom­to prin­cí­pe už fun­gu­jú náplas­ti záso­bu­jú­ce telo hor­món­mi ako for­ma anti­kon­cep­cie, tak­že ich moc roz­hod­ne netre­ba pod­ce­ňo­vať.

  1. Viv

Ak si videl film Her, kde vše­stran­nú vir­tu­ál­nu spo­loč­níč­ku dabo­va­la Scar­lett Johans­son, ten­to kon­cept ti môže znieť pove­do­mo. Od tvor­cov Siri by mala prí­sť ume­lá inte­li­gen­cia, kto­rá by bola tvo­jou asis­tent­kou a pomá­ha­la s kaž­do­den­ný­mi úkon­mi. Zrej­me si s tebou síce nepo­ke­cá o zmys­le živo­ta a nenad­via­žeš s ňou ani váš­ni­vý vzťah (zatiaľ), no bude toho vedieť ove­ľa viac ako sta­rá dob­rá, mies­ta­mi vtip­ná Siri. Naprí­klad vraj bude sta­čiť, ak do tele­fó­nu zamrm­leš, že si opi­tý, a tvo­ja ume­lá inte­li­gen­cia ti zavo­lá taxík (ale­bo Uber), kto­rý už bude vedieť, ako tra­fiť k tebe domov. Dote­raz star­tup odmie­tal odkú­pe­nie Face­bo­okom a Goog­lom a môže sa popý­šiť trid­sať mili­ó­no­vým fun­din­gom.

ff_startup_f

  1. Click Diag­nos­tics

Jeden zásad­ný prob­lém s výsku­mom cho­rôb sú v prvom rade vša­dep­rí­tom­né vyso­ké nákla­dy, kto­ré idú ruka v ruke s labo­ra­tór­ny­mi úkon­mi. Prá­ve dra­hé nástro­je a kom­pli­ko­va­né pro­ce­sy sú zod­po­ved­né za mili­ó­no­vé „útra­ty“. Ak by však exis­to­va­lo zaria­de­nie, kto­ré doká­že vzor­ky cho­rôb skú­mať pria­mo v teré­ne, medzi ľuď­mi, veci by sa moh­li zásad­ne zjed­no­du­šiť. Na tom­to zaria­de­ní sa už aktív­ne pra­cu­je, pri­čom jeho uží­va­nie by doká­za­lo zefek­tív­niť postup pri záker­ných epi­dé­miach aj sta­rých zná­mych víru­sov, s kto­rý­mi si stá­le nevie­me rady. Zastre­šu­je ho aj Bill Gates s man­žel­kou.

  1. Ligh.Co

Koľ­ko ľudí v tvo­jom oko­lí ešte dnes na foto­gra­fo­va­nie využí­va bež­né (fil­mo­vé či digi­tál­ne) foto­apa­rá­ty? – odhliad­nuc od pro­fe­si­oná­lov ale­bo hips­te­rov. Správ­ne, tak­mer nikto. Sme leni­ví a kva­li­ta našich mobi­lov sa v tom­to sme­re zlep­ši­la do takej mie­ry, že ich ani nevy­hnut­ne nepot­re­bu­je­me. Star­tup Light.Co si však pove­dal, že sta­rý dob­rý foťák si neza­slú­ži len tak upad­núť do zabud­nu­tia. Záro­veň však potre­bu­je nie­čo, čo by ho od masy výkon­ných smartp­ho­nov odlí­ši­lo. A oni to vymys­le­li. Namies­to jed­né­ho foťá­ku ich v ňon náj­deš hneď 16 – pres­nej­šie šest­násť šošo­viek, kto­ré záber zho­to­vu­jú naraz a násled­ne indi­vi­du­ál­ne výsled­ky spo­ja do jed­nej fot­ky. Výraz­ne to zvy­šu­je ich kva­li­tu (52 mega­pi­xe­lov), ponú­ka pohľad z via­ce­rých uhľov a na kva­lit­ný efekt nepot­re­bu­ješ žiad­nu zrkad­lov­ku. Zaria­de­nie sa, podob­ne ako mobil, zmes­tí do vrec­ka a momen­tál­ne je vypre­da­né.

Light L16 front view_2

  1. Eero

Prob­lé­my s wifi­nou naše kaž­do­den­né… Obo­hra­ná pes­nič­ka, kto­rá ťa vždy doká­že nepred­sta­vi­teľ­ne vyto­čiť. Malá kra­bič­ka menom Eero, kto­rú si môžeš doma ulo­žiť hocik­de, sľu­bu­je zme­ny. Ide­ál­ne by si ich mal mať tri – pri­po­je­né na modem a v zástrč­kách roz­miest­ne­ných v šir­šom prie­s­trans­tve. Na oplát­ku ti vraj zabez­pe­čia výni­moč­né rých­le a sta­bil­né pri­po­je­nie vrám­ci tvoj­ho prí­byt­ku, ako aj za jeho hra­ni­ca­mi – naprí­klad na záh­ra­de. Cena sa pohy­bu­je od 200 do 500 dolá­rov.

  1. Glo­wfor­ge

Lase­ro­vá tla­čia­reň, kto­rá doká­že tva­ro­vať a gra­ví­ro­vať dre­vo, kožu (nie ľud­skú), sklo, tvr­dé povr­chy, či pozván­ky ako žiad­ne iné, ale si aj svoj­po­moc­ne vytvá­rať domá­ce deko­rá­cie a men­šie zaria­de­nie. Aj napriek využi­tiu lase­ru ide o nie­čo, čo môžeš pou­ží­vať vrám­ci domá­ce­ho pohod­lia bez ohro­ze­nia zdra­via a živo­ta. Na využi­tie ani netre­ba veľ­ký pries­tor.

maxresdefault-4

  1. Orbi­tal Insight

Pozo­ro­va­nie je jed­nou z naj­zau­ží­va­nej­ších – a čas­to veľ­mi uži­toč­ných – vedec­kých metód. Ide­ál­ne je, ak sa pozo­ru­je z cel­kom nové­ho uhla, čo do istej mie­ry Orbit Insight robí. Sate­li­ty síce nie sú ničím novým, no keď ich spo­jí­me s sociál­no-demo­gra­fic­ký­mi ako aj vedec­ký­mi dáta­mi, doká­že­me vytvo­riť uni­kát­ne záve­ry. Tak­to stih­ne­me roz­poz­nať a pred­po­ve­dať dosah zmien ešťe kým sa poriad­ne neroz­beh­nú. A nie­len to, také­to dáta môžu pri závaž­ných roz­hod­nu­tiach pomôcť pod­ni­ka­te­ľom, inves­to­rom, či deve­lo­pe­rom.

1024x1024

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)