Top 100 dizaj­no­vých archi­tek­to­nic­kých skvos­tov sveta

Lenka Haringová / 7. augusta 2016 / Zaujímavosti

Svet je úžasné miesto. Nie len čo sa týka prí­rody, ale aj tvorby, ktorú po sebe zane­chal člo­vek. I keď sa pri nie­kto­rých budo­vách zamys­líš, či je to ozaj výtvor z tohoto sveta. 

V kaž­dom kúte sveta, v kaž­dom meste sa nájde budova nie­čím iná, nie­čím výni­močná. Môže pochá­dzať z čias minu­lých, ale na pohľad vyzerá priam futu­ris­ticky. A naopak.

Na svete sú budovy, pri kto­rých ti padne sánka buď preto, lebo musíš zdvi­hnúť hlavu do výšin alebo preto, lebo ti jed­no­du­cho vyra­zia dych. Tak sa pozri na túto stovku budov a poko­chaj sa tvo­ri­vos­ťou archi­tek­tov!

100. Budova ako šmyk­ľavka, ktorá je síd­lom Národ­ného fut­ba­lo­vého múzea v Man­ches­tri, Veľká Bri­tá­nia

100-the-slide-like-urbis-building-in-manchester-uk-contains-a-national-football-museum

99. Bizarne vyze­ra­júce ústre­die spo­loč­nosti Voda­fone, Por­tu­gal­sko

99-the-bizarre-looking-vodafone-headquarters-in-portugal-shrugs-off-the-conventional-straight-lines-you-might-expect-from-a-corporate-entity

98. Pozos­tatky kated­rály St. Andrew v Škót­sku. Pro­stre­die je ide­álne na nedeľnú pre­chádzku, však?

98-the-remains-of-st-andrews-cathedral-in-scotland-provide-a-haunting-setting-for-a-brisk-walk

97. Sta­nica Trian­geln vo švéd­skom meste Malmo, vyzerá skôr ako vchod do budúc­nosti a nie do metra.

97-the-triangeln-station-in-malm-sweden-looks-more-like-a-portal-into-the-future-than-a-train

96. Od roku 1761 láka turis­tov budova v tvare ana­násu v Škót­sku.

96-the-playful-dunmore-pineapple-building-in-scotland-has-been-entertaining-visitors-since-its-creation-in-1761

95. The Grand Lis­boa v Macau je jedno z naj­väč­ších kasín sveta, ale ani polo­vica z vnútra kasína nie je taká bliš­tivá, ako von­kaj­šok.

95-the-grand-lisboa-in-macau-china-is-one-of-many-casino-hotels-in-the-region-but-no-other-gambling-hall-is-nearly-as-flashy

94. 118 met­rov vysoká veža Scan­dic Vic­to­ria je naj­vyš­šou budo­vou v Štok­holme, kto­rej archi­tekt je slávny Gert Win­gårdh.

94-at-387-feet-scandic-victoria-tower--designed-by-architect-gert-wingrdh-is-the-tallest-building-in-stockholm-the-towers-stunning-facade-comprised-of-mismatched-mirrors-reflects-the-sky

93. Budova argen­tín­skej vlády, Casa Rosada, Bue­nos Aires. Ružová fasáda pred­sta­vuje stred medzi dvomi poli­tic­kými stra­nami: čer­vená farba Fede­rá­lov + biela farba Uni­ta­riá­nov = ružová.

93

92. Mra­ko­drap The Sea­gram v New Yorku.

92-the-seagram-building-in-the-heart-of-new-york-city-is-both-conventional-and-unique-epitomising-the-virtues-of-modernism

91. Akva­dukt Sego­via v Špa­niel­sku. Stoji od 1. sto­ro­čia, posta­vený rím­skou rišou.

91-the-aqueduct-of-segovia-in-central-spain-was-built-by-the-roman-empire-in-the-1st-century-and-dominates-the-central-square

90. Yas Vice­roi Dubai, hotel posta­vený ponad ultra modernú trať For­mule 1.

90-built-on-top-of-a-formula-one-race-track-the-luxury-hotel-yas-viceroy-dubai-has-an-imposing-canopy-studded-with-leds-that-shine-bright-in-the-dark

89. Ta Prohm Tem­ple je jeden z tisí­cich chrá­mov v Kamo­dži. Práve tento poslú­žil pri natá­čaní filmu Tomb Rider.

89-ta-prohm-temple-is-one-of-over-1000-temples-in-siem-reap-cambodia-it-was-used-in-the-filming-of-tomb-raider

88. Národná galé­ria v Ber­líne, posta­vená v roku 1960.

88-neue-nationalgalerie-in-berlin-conceived-by-german-architect-ludwig-mies-van-der-rohe-in-the-1960s-has-a-modernist-design-with-clean-lines-and-plenty-of-glass-to-allow-light-in

87. Náv­štev­nícke cen­trum bota­nic­kej záh­rady v Hag­ley Park na Novom Zélande.

87-the-visitors-centre-at-christchurch-botanical-gardens-in-new-zealands-hagley-park-has-a-clean-elegant-aesthetic-and-an-all-glass-facade-making-visitors-feel-as-though-they-are-still-outdoors

86. Sta­nica Arn­hem v Holand­sku po rekon­štruk­cii z roku 2015.

86-station-arnhem-in-the-netherlands-was-transformed-in-2015-its-swanky-new-transfer-hall-has-a-contemporary-feel-supported-by-twisting-steel-columns

85. Fakulta ume­nia a dizajnu v Onta­riu v tvare stola.

85-walk-under-the-colourful-table-top-structure-of-the-ontario-college-of-art-and-design-in-canada

84. Sko­kan­ský mos­tík v nór­skom Homen­kol­len. Okrem špor­to­vého využi­tia ponúka výhľad na oko­lie Osla a na slávne fjordy.

84

83. Frank Gehry pre­trans­for­mo­val viná­reň Marques de Ris­cal na vizu­álnu slasť. Špa­niel­sko.

83-frank-gehry-transformed-the-marques-de-riscal-winery-in-spains-basque-country-into-a-visual-spectacle

82. Krásne nadi­zaj­no­vané špic­ber­gské úlo­žisko semien rast­lín, ktoré ich ochráni v prí­pade sve­to­vej apo­ka­lypsy.

82-the-beautifully-designed-svalbard-global-seed-vault-stores-hundreds-of-thousands-of-seeds-with-the-aim-of-protecting-them-in-the-event-of-a-global-apocalypse

81. Posledný veľký pruský baro­kový palác, Pots­dam, Nemecko.

81-marvel-at-what-is-considered-to-be-the-last-great-prussian-baroque-palace-the-new-palace-in-sanssouci-park-in-potsdam-germany

80. Na skok zo Slo­ven­ska, v rakús­kej Viedni, náj­deš takúto tep­lá­reň od archi­tekta Hun­dert­was­sera.

80-the-spittelau-district-heating-plant-in-vienna-is-beamed-directly-from-the-wacky-mind-of-esteemed-artist-and-architect-hundertwasser

79. Letisko v Bang­koku, Thaj­sko. Ten strop je úžasný.

79-the-dramatic-roof-trellis-atop-suvarnabhumi-airport-in-bangkok-thailand-creates-beautiful-shapes-in-the-terminal-ceiling

78. Na talian­skom pobreží mesta Trieste leží takýto zámok Mira­mare.

78-the-spectacular-miramare-castle-overhangs-the-italian-coast-near-trieste

77. Národné divadlo v Pekingu s obvo­dom 212 met­rov.

77-the-dome-shaped-national-grand-theatre-in-beijing-dominates-the-surrounding-area-with-a-696-foot-circumference

76. The Hearst Tower z roku 1920, znova v New Yorku.

76-the-hearst-tower-a-sleek-modern-skyscraper-inspired-by-the-1920s-on-new-york-citys-eighth-avenue-stands-majestic-amid-drab-rectangular-buildings

75. Trho­visko v Rot­ter­dame, ktorý posta­vil tím Holan­ďa­nov MVRDV.

75-the-trippy-markthal-in-rotterdams-blaak-market-square-is-the-work-of-mvrdv--the-team-that-led-the-superdutch-architectural-movement

74. Flin­ders Streer Sta­tion je naj­ruš­nej­šia sta­nica v Mel­bourne, kto­rou denne prejde 90 000 ces­tu­jú­cich.

74-the-striking-flinders-street-station-in-melbourne-is-designed-in-a-french-renaissance-style-its-the-busiest-train-station-in-australia-serving-more-than-90000-passengers-every-weekday

73. Na umelo vytvo­re­nom kopci v Até­nach stojí Renzo Piano’s Stav­ros Niar­chos Foun­da­tion Cul­tu­ral Cen­tre. Krátky názov.

73-renzo-pianos-stavros-niarchos-foundation-cultural-centre-is-built-on-top-of-an-artificial-hill-in-athens

72. Brit­ské múzeum. Tu ti ozaj padne sánka, keď musíš dví­hať hlavu k tejto nád­here.

72-watch-tourists-jaws-drop-as-they-look-up-in-the-great-court-designed-by-norman-foster-at-the-british-museum

71. Južne od Pet­roh­radu stojí letné sídlo rus­kých cárov.

71-the-catherine-palace-just-south-of-st-petersburg-was-where-the-russian-tsars-spent-their-summer-months

70. Sle­do­vať vinice môžeš z bub­liny v Albe, Talian­sko.

70-this-bubble-shaped-pod-at-the-ceratto-winery-overlooking-the-vineyards-in-alba-italy-is-designed-to-resemble-a-grape

69. The Galaxy Soho, Peking, Čína. Posta­vené tak, aby tam neboli žiadne ostré hrany.

69-the-galaxy-soho-in-beijing-china-succeeds-in-its-aim-of-producing-a-retail-environment-which-is-devoid-of-harsh-corners

68. Ruiny z pamät­ného kos­tola v Ber­líne.

68-the-kaiser-wilhelm-memorial-church-in-berlin-germany-is-a-perfect-mashup-of-world-war-ii-ruins-and-early-1960s-architecture

67. The Nite­roi Con­tem­po­rary Art Museum okrem iného ponúka aj pano­ra­ma­tický výhľad na Rio de Jane­iro.

67-the-niteroi-contemporary-art-museum-gives-impressive-panoramic-views-of-rio-de-janiero

66. Múzeum ume­nia v bra­zíl­skom São Paulo.

66-supported-by-two-bright-red-columns-on-each-side-the-so-paulo-museum-of-art-in-brazil-looks-almost-like-its-floating-in-mid-air-its-one-of-the-citys-coolest-buildings

65. Ďal­šia budova od Franka Geh­ryho. Táto sa náchá­dza v špa­niel­skom meste Bil­bao a je vyro­bená z titánu, vápenca a zo skla.

65-made-out-of-glass-limestone-and-titanium-frank-gehrys-guggenheim-bilbao-in-spain-shimmers-in-the-sunlight

64. Krá­ľov­ské cen­trum v meste Riy­adh, Saud­ská Ará­bia.

64-the-razor-like-kingdom-centre-overlooks-riyadh-city-saudi-arabia

63. Sta­nica Kana­zawa v Tokiu pri­po­mí­na­júca tra­dičné japon­ské bubny.

63-kanazawa-station-in-tokyo-japan-has-a-show-stopping-red-gate-tsuzumi-gate-at-the-entrance-reminiscent-of-traditional-japanese-drums

62. Aula Medica, audi­tó­rium na švéd­skom inšti­túte Karo­lin­ska. Naozaj impo­zantné.

62-aula-medica-an-auditorium-complex-at-swedens-karolinska-institute-is-an-imposing-leaning-tower-with-multi-coloured-triangle-panels-echoing-its-flat-iron-shape

61. Hlavný ter­mi­nál na letisku v špa­niel­skom meste Bil­bao.

61-the-main-terminal-at-spains-bilbao-airport-designed-by-santiago-calatrava-is-one-of-the-most-beautiful-in-the-world

60. Kúsok z ves­míru na Zemi. Budova navr­hnutá v tvare koz­mod­rómu. Nové Mexiko.

60-the-saucer-like-shape-of-spaceport-america-designed-by-foster--partners-brings-a-sense-of-space-down-to-earth-amid-the-new-mexico-desert-in-the-us

59. The Evo­lu­tion Tower v Mos­kve má pri­po­mí­nať tvar DNA.

59-the-evolution-tower-in-moscow-looks-like-two-ribbons-twisted-round-each-other-reminiscent-of-the-structure-of-dna

58. Želez­ničná sta­nica Moorish v Kuala Lum­pur.

58-designed-by-the-architect-a-b-hubback-kuala-lumpur-railway-stations-moorish-influence-is-evident-in-its-ornately-decorated-domes-arcs-and-turrets

57. Tro­chu iná kapl­nka, na akú si zvyk­nutý. Le Notre Dame du Haut pri fran­cúz­skom meste Ron­champ.

57-le-corbusiers-chapelle-la-notre-dame-du-haut-a-tiny-chapel-near-the-french-town-of-ronchamp-is-a-bold-20th-century-masterpiece

56. Izby Sha­rifi-ha House v Tehe­ráne majú tak­tiež niečo do seba. Dokonca sa môžu otá­čať o 90°.

56-the-rooms-of-sharifi-ha-house-in-tehran-iran-can-be-rotated-by-90-degrees-to-allow-for-shifting-perspectives-on-the-outside-world

55. Moderný dizajn mra­ko­drapu Sydneys´s 1 Bligh Street.

55-syndeys-1-bligh-street-is-a-456-foot-tall-skyscraper-with-a-contemporary-design-look-up-in-the-atrium-for-a-stunning-view-of-the-buildings-interior

54. V lesíku Bois de Bou­logne, v Paríži, sa nachá­dza budova zo skla, ktorá je síd­lom The Louis Vuit­ton Foun­da­tion.

54-the-louis-vuitton-foundation-is-a-mesh-of-glass-sails-nestled-in-the-bois-de-boulogne-park-in-paris

53. Nové WTC PATH v New Yorku,

53-look-up-inside-new-york-citys-new-world-trade-center-path-station-for-a-phenomenal-view-of-the-steel-and-concrete-structure-created-by-architect-santiago-calatrava

52. Mat­ri­man­dir v Pon­di­cherry, India. Miesto pre pokojné roz­jí­ma­nie.

52-the-matrimandir-in-pondicherry-india-is-a-place-for-quiet-reflection

51. Budova The M by Mont­calm je akoby optická ilú­zia v západ­nom Lon­dýne.

51-the-m-by-montcalm-building-in-east-london-provides-an-optical-illusion-that-leaves-passers-by-dazzled

50. Štý­lová bib­li­otéka Ale­xan­drina v Egypte má kapa­citu pre 4 mili­óny kníh.

50-the-stylish-bibliotheca-alexandrina-in-egypt-has-the-capacity-to-hold-more-than-4-million-books

49. Kniž­nica s naj­väč­šou sve­to­vou zbier­kou kníh v Bri­tá­nii, od archi­tekta menom Colin St. John Wil­son.

49

48. Z čier­nej lávy, ktorá mení farbu na sivú podľa poča­sia. To je roz­ší­re­nie múzea Ord­rup­ga­ard v Dán­sku.

48-zaha-hadids-extension-of-the-ordrupgaard-museum-near-jgersborg-dyrehave-in-denmark-is-encased-in-black-lava-concrete-which-changes-colour-from-grey-to-black-depending-on-the-weather

47. Pompi­du­ovo cen­trum je síd­lom moder­ného ume­nia v Paríži, dizaj­no­vané Richar­dom Roger­som a Ren­zom Pia­nom. Okrem ume­nia tu náj­deš cen­trum hudby a verejnú kniž­nicu. A v okolí to žije paríž­skymi pou­lič­nými umel­cami!

47-the-pompidou-centre-in-paris-designed-by-richard-rogers-and-renzo-piano-contains-a-modern-art-museum-a-music-centre-and-a-well-stocked-public-library

46. The Clyde Audi­to­rium, pri­po­mí­na­júce pásavca v meste Glas­gow, je štý­lo­vým mies­tom pre vychut­na­nie dob­rej hudby.

46-the-clyde-auditorium-or-the-armadillo-in-glasgow-the-most-stylish-place-to-enjoy-a-concert-north-of-the-border

45. Obchodné cen­trum mate­riá­lov z plastu, v tvare “donuts”. Guangz­hou Circle, Čína,

45-the-doughnut-shaped-guangzhou-circle-in-china-hosts-the-worlds-biggest-trading-centre-for-raw-plastic-materials

44. Letisko v Gru­zín­sku, ktoré poslúži turis­tom na pre­hliadku blíz­keho lyžiar­skeho rezortu. A dokonca bolo nadi­zaj­no­vané za tri mesiace.

44-mestia-airport-in-georgia-which-serves-passengers-visiting-a-nearby-ski-resort-was-designed-in-just-three-months

43. Tento štu­dent­ský inter­nát v New Yorku ponúka svo­jím štu­den­tom naozaj všetko, vrá­tane vedec­kých labo­ra­tó­rií, kuchyne a cen­trum kaž­do­den­nej sta­rost­li­vosti.

43-the-award-winning-new-john-jay-college-building-in-new-york-city-provides-everything-its-students-needs-in-one-space-including-science-labs-kitchens-and-a-daycare-centre

42. Viná­ren­ské múzeum La Cité du Vin v Bor­de­aux, Fran­cúz­sko.

42-the-curved-structure-of-wine-museum-la-cit-du-vin-designed-by-xtu-architects-in-bordeaux-france-evokes-the-shape-of-a-vine-wine-glass-and-other-wine-related-motifs

41. Tvar cylin­dra iko­nic­kého múzea Solo­mona R. Gug­gen­he­ima. New York.

41-the-cylindrical-shape-of-the-iconic-solomon-r-guggenheim-museum-designed-by-frank-lloyd-wright-certainly-makes-an-impression-in-new-york-citys-upper-east-side

40. Ver­ti­kálny les v Miláne. Obsa­huje vyše 700 stro­mov a 90 dru­hov rast­lín. Tro­chu nety­pický mra­ko­drap.

40

39. Chrám Boro­bu­dur na ostrove Jáva v Indo­né­zii. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že sa tu nachá­dza 72 sôch Budhu.

39-borobudur-temple-in-the-island-of-java-indonesia-supports-72-statues-of-buddha

38. Palác a záro­veň prí­stav v Gra­nade, Špa­niel­sko.

38-its-not-hard-to-see-what-makes-alhambra--a-historic-palacefort-in-granada-spain-thats-an-ode-to-the-countrys-moorish-past-a-world-heritage-site

37. 4-hviez­dič­kový hotel v Amster­dame, pri­po­mí­na­júci lego sta­veb­nicu.

37-completed-in-2010-by-the-firm-wam-architecten-the-four-star-inntel-hotel-in-amsterdam-looks-more-like-a-lego-structure-rather-than-a-pile-of-houses-stacked-on-top-of-each-other

36. Obchody situ­ované na moste Ponte Vec­chio vo Flo­ren­cii boli nie­kedy domo­vom mäsia­rov, avšak dnes sú síd­lom obcho­dov so suve­nírmi.

36-the-shops-nestled-into-the-ponte-vecchio-arch-bridge-in-florence-italy-were-once-home-to-butchers-shops-but-are-now-occupied-by-souvenir-sellers

35. Mra­ko­drap v Číne, ktorý je síd­lom tele­víz­nej sta­nice CCTV, je vyro­bený zo šies­tich hori­zot­nál­nych a ver­ti­kál­nych obdĺž­ni­ko­vi­tých blo­kov.

35-the-44-story-skyscraper-of-chinas-state-tv-channel-cctv-is-made-of-six-horizontal-and-vertical-rectangular-blocks

34. Bazi­lika Santa Maria Novella z 15. sto­ro­čia. Flo­ren­cia, Talian­sko.

34-the-15th-century-basilica-of-santa-maria-novella-stands-out-even-among-florences-distinguished-architecture

33. The Fai­sal Mosque, čiže mešita, ktorá je záro­veň naj­vä­ač­šou nábo­žen­skou budo­vou v Pakis­tane.

33-the-faisal-mosque-is-the-largest-and-most-striking-religious-building-in-pakistan

32. Budova The New York Times. Man­hat­tan, New York. Treba vlastne niečo dodať?

32-the-grid-like-pattern-on-renzo-pianos-stunning-new-york-times-building-in-midtown-manhattan-cleverly-reflects-the-format-of-the-newspaper-and-city

31. Naši západní suse­dia a ich hlavné mesto sa pýši “tan­cu­jú­cou budo­vou”, navr­hnu­tou Fran­kom Geh­rym. Nahra­dila neore­ne­sančnú budovu, ktorá bola zbom­bar­do­vaná počas II. sve­tove vojny.

31-the-dancing-house-in-prague-was-created-by-frank-gehry-to-replace-a-neo-renaissance-building-that-had-been-bombed-in-world-war-two

30. Táto budova, tak­tiež v New Yorku, odráža ostatné tvary budov v okolí, aby vytvo­rila optickú ilú­ziu.

30-the-sloping-structure-of-the-w-r-grace-building-in-new-york-city-is-a-monochrome-masterpiece-its-facade-also-reflects-other-buildings-and-the-sky-to-create-a-mind-bending-optical-illusion

29. A vďaka Geor­govi Gil­ber­tovi Scot­tovi exis­tuje pre­krásna novo­go­tická budova — St. Panc­ras Renais­sance Hotel. Lon­dýn, Veľká Bri­tá­nia.

29

28. Táto budova vyzerá, akoby sa pohy­bo­vala. Je to Zaha Hadid´s Inno­va­tion Tower v Honk-Kongu.

28-the-curved-multiple-levels-of-zaha-hadids-innovation-tower-where-the-hong-kong-polytechnic-universitys-design-school-is-based-make-the-building-look-like-its-moving

27. Hotel Park­ro­yal v Sin­ga­pure. Aj teba udi­vujú tie bal­kóny plné zelene?

27-the-hotel-parkroyal-in-singapore-blends-into-its-green-surroundings-by-filling-its-huge-balconies-with-plants

26. Ambi­ci­ózne spo­je­nie brit­skej a indic­kej kul­túry. The Royal Pavi­lion v meste Brigh­ton, Anglicko.

26-the-royal-pavilion-in-brighton-uk-ambitiously-merges-british-and-indian-culture

25. Rokuon-ji, v pre­klade “Zlatý Pavi­lón”, je zen-bud­his­tický chrám v Kyoto, Japon­sko.

25-rokuon-ji-or-the-golden-pavilion-is-a-zen-buddhist-temple-in-kyoto-japan

24. HARPA, kon­certná hala v meste Reyk­ja­vík, Island. Stála “len” 164 mili­ó­nov eur.

24-the-164-million-about-137-million-harpa-concert-hall-in-reykjavik-iceland-cuts-through-the-countrys-harsh-climate-with-sharp-diagonal-lines

23. Múzeum sur­re­a­listu Sal­va­dora Dalího. Torre Gala­tea Figu­e­ras, Špa­niel­sko.

23-the-torre-galatea-figueras-in-catalonia-spain-is-a-museum-for-salvador-dal

22. V hlbo­kom východ­nom Nemecku, v meste Dráž­ďany, náj­deme takýto pre­krásny kos­tol.

22-the-frauenkirche-in-dresden-was-destroyed-during-world-war-two-but-its-beautiful-restoration-was-completed-in-2004

21. Jedna z najš­tý­lo­vej­ších kan­ce­lár­skych budov v Osle. Pra­cujú v nej zamest­nanci nór­skej ply­ná­ren­skej a rop­nej spo­loč­nosti Sta­toil.

21-the-norwegian-oil-and-gas-company-statoil-has-one-of-the-coolest-office-spaces-in-oslo-norway

20. Blu­disko 1100 miest­ností alebo…budova opery v Osle.

20-the-sleek-opera-house-in-oslo-is-made-up-of-a-maze-of-1100-rooms

19. Chrám v tvare loto­so­vého kvetu. India.

19-the-lotus-temple-in-dehli-india-draws-hordes-of-tourist-with-its-striking-modern-design

18. Tento skvost je výsled­kom 33-roč­nej práce fran­cúz­skeho poštára Fer­di­nanda Che­vala. Náj­deš ho v meste Hau­te­ri­ves, Fran­cúz­sko.

18-the-ideal-palace-in-hauterives-france-is-the-result-of-more-than-33-years-work-by-the-french-postman-ferdinand-cheval

17. Tro­j­u­hol­ní­ko­vitý tvar sídla letky USA.

17-the-triangular-shape-of-the-united-states-air-force-academy-cadet-chapel-is-cleverly-echoed-in-the-stained-glass-windows-that-line-its-interior

16. A samoz­rejme, zo Špa­niel­ska nemô­žeme zabud­núť na slá­venho Gau­dího. Kos­tol Colònia Güell v Kata­lásnku.

16-the-church-of-colnia-gell-in-catalonia-by-antoni-gaud-was-never-fully-completed-but-it-is-still-unmissable

15. A návrhár Fendi sídli v jed­nej z naj­jed­no­du­chej­ších, ale za to najk­raj­ších budov Ríma.

15-the-palace-of-italian-civilisation-nicknamed-the-square-colosseum-is-one-of-romes-more-simple-yet-subtly-beautiful-buildings-today-the-building-serves-as-the-headquarters-of-the-designer-fendi

14. Naj­väč­šie obchodné cen­trum v Škan­di­ná­vii je The Empo­ria Mall v meste Malmo, Švéd­sko.

14-at-an-astonishing-290000-square-feet-the-emporia-mall-in-malmo-sweden-is-the-largest-shopping-centre-in-scandinavia

13. 25-poscho­dová budova Fuji Tele­vi­sion. Tokio, Japon­sko.

13-the-25-overground-and-two-underground-floors-of-the-fuji-television-headquarters-in-tokyo-were-completed-in-1997

12. Futu­ris­tický dizajn budovy Perot Museum of Nature and Science. Dal­las, USA.

12-the-sharp-angles-and-futuristic-look-of-perot-museum-of-nature-and-science-in-dallas-make-it-one-of-texas-most-cutting-edge-buildings

11. Sve­tovo naj­väč­šia budova posta­vená z bahna — The Great Mosque of Djenné, Mali.

11-the-worlds-largest-structure-to-be-built-out-of-mud-the-great-mosque-of-djenn-in-mali-is-an-architectural-masterpiece-that-looks-as-though-it-has-sprouted-out-of-the-ground

10. Vlnitá stre­cha pokrýva budovu Bode­gas Ysios, viná­reň v Špa­niel­sku.

10-the-undulating-concrete-roof-of-bodegas-ysios-a-winery-in-spains-rioja-alavesa-is-used-to-produce-the-regions-iconic-wine

9. The Museu do Amanha, čiže múzeum zaj­trajška v bra­zíl­skom Rio de Jane­iro.

9-the-museu-do-amanh-museum-of-tomorrow-in-rio-de-janeiro-casts-an-impressive-shadow-thanks-to-its-over-the-top-neofuturist-design

8. V hlav­nom meste Fín­ska je kos­tol, ktorý je vte­saný do kameňa. Temp­pe­liau­kio Church.

8-temppeliaukio-church-in-the-finnish-capital-of-helsinki-was-built-into-a-rock-by-architect-brothers-timo-and-tuomo-suomalainen-before-opening-in-1969

7. Solárna pec, nav­jäč­šia na svete, Zvládne tep­lotu až 3 000°C. Ode­illo, Fran­cúz­sko.

7-the-worlds-largest-solar-furnace-can-be-found-in-odeillo-france-it-can-reach-temperatures-of-more-than-3000-degrees-celcius

6. Zin­ková stre­cha nad skle­ne­ným múzeom. Glas­gow.

6-the-118-foot-tall-zinc-roof-on-the-glass-fronted-riverside-museum-designed-by-zaha-hadid-makes-a-startling-impression-on-the-shore-of-the-clyde-river-in-glasgow

5. Vla­ková sta­nica Gare do Oriente v Lisa­bone.

5-the-exterior-of-gare-do-oriente-a-train-station-in-lisbon-designed-by-the-spanish-architect-santiago-calatrava-is-made-up-of-spires-and-large-skeleton-like-wings

4. Ďalší nevšedný kos­tol, ten­to­krát v Ari­zone.

4-frank-lloyd-wrights-church-at-cathedral-rock-in-sedona-arizona-blends-almost-seamlessly-into-the-rocks-surrounding-it

3. Najdí mier vo Wat Rong Khun, v bie­lom chráme na severe Thaj­ska.

3-find-peace-at-wat-rong-khun-also-known-as-the-white-temple-in-northern-thailand

2. Zaha Hadid’s Hey­dar Ali­yev Cen­tre v Baku, Azer­baj­džan.

2-zaha-hadids-heydar-aliyev-centre-in-baku-azerbaijan-embodies-the-architects-signature-curvy-dramatic-style

1. Naj­väčší kos­tol na Islande. The Lut­he­ran Hallg­rím­skirkja repre­zen­tuje aktívne sopky a ich lávu.

1-the-lutheran-hallgrmskirkja-in-reykjavk-is-the-largest-church-in-iceland-the-design--by-state-architect-gujn-samelsson--represents-the-flowing-lava-of-icelands-active-volcanoes

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)