TOP 12 kníh, kto­ré inšpi­ro­va­li naj­väč­ších pod­ni­ka­te­ľov zo Sili­con Val­ley

Michal Ondro / 23. augusta 2016 / Business

Chcel by si vedieť, kto­ré kni­hy zme­ni­li život veli­ká­nom ako Jobs, Musk, Zuc­ker­berg ale­bo Gates? Nech sa páči. Mno­hí z naj­väč­ších sve­to­vých biz­nis líd­rov sú aj váš­ni­vý­mi čita­teľ­mi. Mark Zuc­ker­berg a Bill Gates dokon­ca zalo­ži­li aj čita­teľ­ské klu­by, v kto­rých povzbu­dzu­jú ľudí k tomu, aby si pre­čí­ta­li ich najob­ľú­be­nej­šie. V podob­nom duchu sme pre teba pri­pra­vi­li ten­to člá­nok, v kto­rom sa dozvieš, aké kni­hy inšpi­ro­va­li dva­násť naj­väč­ších líd­rov z ame­ric­ké­ho Sili­con Val­ley.

Nie­kto­ré z nich sú výplo­dom fan­tá­zie spi­so­va­te­ľa, iné sú zame­ra­né na pod­ni­ka­nie a mini­mál­ne jed­na z nich je „tak stra­ši­del­ne tech­nic­ká“, že aj Bill Gates mal prob­lé­my s jej dočí­ta­ním. Tú sú kni­hy, kto­rý­mi sa necha­li inšpi­ro­vať tí naj­väč­ší líd­ri:

Bill Gates raz pove­dal: „Ten, kto dočí­ta kni­hu „The Art of Com­pu­ter Prog­ram­ming“ od Donal­da Knut­ha, nech mi kľud­ne pošle svoj živo­to­pis. Nie­kto­rí ľudia si mys­lia, že vedia všet­ko. Knuth im však pomô­že pocho­piť, že tomu tak nie je a svet je tajom­ný a kom­pli­ko­va­ný.“

1

foto: businessinsider.com

Tra­vis Kala­nick, kto­rý je CEO spo­loč­nos­ti Uber, je veľ­kým priaz­niv­com kni­hy „Foun­tain­he­ad“ od Ayn Ran­do­vej. Prí­beh kni­hy roz­prá­va o archi­tek­to­vi, kto­rý sa odmie­ta vzdať svo­jich ide­álov, aj keď sa nie­kto­rým zda­jú sebec­ké.

2

foto: businessinsider.com

Elon Musk, kto­rý zalo­žil Tes­la Motors a Spa­ceX je veľ­kým fanú­ši­kom sci-fi kníh. Jeho najob­ľú­be­nej­šou je „Foun­da­ti­on“ od Isa­a­ca Asi­mo­va, kto­rá je prí­be­hom dlhé pro­ce­su budo­va­nia civi­li­zá­cie po páde obrov­skej galak­tic­kej spo­loč­nos­ti. Musk tvr­dí, že táto kni­ha v ňom utvr­di­la jeho názor, že ľud­stvo musí expan­do­vať ku hviez­dam.

3

foto: businessinsider.com

V aprí­li 2014 pre­bral Satya Nadel­la vede­nie Mic­ro­sof­tu a pove­dal, že svo­je líder­ské schop­nos­ti pre­bral z kni­hy „The Boys in the Boat“, kto­rú napí­sal býva­lý zamest­na­nec Mic­ro­sof­tu Daniel James Bro­wn. Ide o úžas­ný prí­beh ame­ric­ké­ho ves­lár­ske­ho tímu z olym­piá­dy v roku 1936.

foto: businessinsider.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Goog­le Lar­ry Page sa nechal počuť, že v dva­nás­tich rokoch pre­čí­tal auto­bi­o­gra­fiu Niko­ly Tes­lu, kto­rá ho len utvr­di­la v tom, že chce byť nie­čím ako vyná­lez­ca ale­bo vizi­onár.

5

foto: businessinsider.com

Ďal­ší zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov Goog­lu, kto­rým je Ser­gey Brin, sa vyjad­ril, že kni­ha „Sure­ly You’re Joking, Mr. Feyn­man!“ mu od zákla­dov zme­ni­la život. Je to auto­bi­o­gra­fia zná­me­ho a sve­to­vo uzná­va­né­ho fyzi­ka Richar­da P. Feyn­ma­na. Kni­ha je pod­ľa neho nesmier­ne inšpi­ra­tív­na a vedie ľudí k napl­ne­né­mu živo­tu.

6

foto: businessinsider.com

Lar­ry Eli­son, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Orac­le, pova­žu­je za svo­ju najob­ľú­be­nej­šiu kni­hu auto­bi­o­gra­fiu fran­cúz­ske­ho gene­rá­la Napo­le­ona Bona­par­te, kto­rú napí­sal Vin­cent Cro­nin. „Je fas­ci­nu­jú­ce, čo doká­zal jeden člo­vek a ako to doká­za­la his­tó­ria celé pre­krú­tiť.“ – pove­dal Eli­son.

7

foto: businessinsider.com

CEO spo­loč­nos­ti Yahoo! Maris­sa May­er je veľ­kým fanú­ši­kom kni­hy „The Cha­ris­ma Myth“, kto­rá ju nauči­la, že kto­koľ­vek sa môže vytré­no­vať do pozí­cie veľ­ké­ho líd­ra.

8

foto: businessinsider.com

CEO Ama­zo­nu Jeff Bez­os je fanú­ši­kom noviel, kto­ré upred­nost­ňu­je pred odbor­nou lite­ra­tú­rou. Jeho obľú­be­nou je kni­ha „The Remains of the Day“. Napí­sal ju Kazuo Ishi­gu­ro a ide o prí­beh major­dó­ma a jeho služ­be v Anglic­ku počas 2. Sve­to­vej voj­ny. „Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy si uve­do­mí­te, že ste prá­ve 10 hodín žili život nie­ko­ho iné­ho a nauči­li sa nie­čo o bytí, odpúš­ťa­ní a smút­ku.“ – pove­dal o kni­he Bez­os.

9

foto: businessinsider.com

Ešte pred tým, ako CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg zalo­žil jeho sláv­ny čita­teľ­ský klub, bol veľ­kým fanú­ši­kom kla­si­ky. Medzi jeho najob­ľú­be­nej­šie pat­ri­la latin­ská epic­ká poé­ma „Virgil’s Aene­id“, kto­rá je prí­be­hom Trój­skej voj­ny. Zuc­ker­berg bol vždy veľ­kým fanú­ši­kom antic­ké­ho Gréc­ka a jeho mýtov a legiend.

10

foto: businessinsider.com

CEO spo­loč­nos­ti App­le Tim Cook je obrov­ským fanú­ši­kom kni­hy „Com­pe­ting Against Time“, kto­rú napí­sal Geor­ge Stalk Jr. Pojed­ná­va v nej o ria­de­ní dodá­va­teľ­ských reťaz­cov tak, aby spo­loč­nosť dosiah­la kon­ku­renč­nú výho­du. Túto kni­hu dáva ako dar kaž­dé­mu nové­mu zamest­nan­co­vi.

11

foto: businessinsider.com

Zosnu­lý Ste­ve Jobs sa raz vyjad­ril, že kni­ha „Be Here Now“ v ňom zane­cha­la obrov­skú sto­pu. Spi­so­va­teľ Ram Dass v nej roz­prá­va o medi­tá­cii a meta­fy­zi­ke. „Táto kni­ha zme­ni­la mňa a mno­hých mojich pria­te­ľov.“ – pove­dal Jobs.

12

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com. zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)