TOP 12 kníh, ktoré inšpi­ro­vali naj­väč­ších pod­ni­ka­te­ľov zo Sili­con Val­ley

Michal Ondro / 23. augusta 2016 / Business

Chcel by si vedieť, ktoré knihy zme­nili život veli­ká­nom ako Jobs, Musk, Zuc­ker­berg alebo Gates? Nech sa páči. Mnohí z naj­väč­ších sve­to­vých biz­nis líd­rov sú aj váš­ni­vými čita­teľmi. Mark Zuc­ker­berg a Bill Gates dokonca zalo­žili aj čita­teľ­ské kluby, v kto­rých povzbu­dzujú ľudí k tomu, aby si pre­čí­tali ich najob­ľú­be­nej­šie. V podob­nom duchu sme pre teba pri­pra­vili tento člá­nok, v kto­rom sa dozvieš, aké knihy inšpi­ro­vali dva­násť naj­väč­ších líd­rov z ame­ric­kého Sili­con Val­ley.

Nie­ktoré z nich sú výplo­dom fan­tá­zie spi­so­va­teľa, iné sú zame­rané na pod­ni­ka­nie a mini­málne jedna z nich je „tak stra­ši­delne tech­nická“, že aj Bill Gates mal prob­lémy s jej dočí­ta­ním. Tú sú knihy, kto­rými sa nechali inšpi­ro­vať tí naj­väčší lídri:

Bill Gates raz pove­dal: „Ten, kto dočíta knihu „The Art of Com­pu­ter Prog­ram­ming“ od Donalda Knutha, nech mi kľudne pošle svoj živo­to­pis. Nie­ktorí ľudia si mys­lia, že vedia všetko. Knuth im však pomôže pocho­piť, že tomu tak nie je a svet je tajomný a kom­pli­ko­vaný.“

1

foto: businessinsider.com

Tra­vis Kala­nick, ktorý je CEO spo­loč­nosti Uber, je veľ­kým priaz­niv­com knihy „Foun­tain­head“ od Ayn Ran­do­vej. Prí­beh knihy roz­práva o archi­tek­tovi, ktorý sa odmieta vzdať svo­jich ide­álov, aj keď sa nie­kto­rým zdajú sebecké.

2

foto: businessinsider.com

Elon Musk, ktorý zalo­žil Tesla Motors a Spa­ceX je veľ­kým fanú­ši­kom sci-fi kníh. Jeho najob­ľú­be­nej­šou je „Foun­da­tion“ od Isa­aca Asi­mova, ktorá je prí­be­hom dlhé pro­cesu budo­va­nia civi­li­zá­cie po páde obrov­skej galak­tic­kej spo­loč­nosti. Musk tvrdí, že táto kniha v ňom utvr­dila jeho názor, že ľud­stvo musí expan­do­vať ku hviez­dam.

3

foto: businessinsider.com

V apríli 2014 pre­bral Satya Nadella vede­nie Mic­ro­softu a pove­dal, že svoje líder­ské schop­nosti pre­bral z knihy „The Boys in the Boat“, ktorú napí­sal bývalý zamest­na­nec Mic­ro­softu Daniel James Brown. Ide o úžasný prí­beh ame­ric­kého ves­lár­skeho tímu z olym­piády v roku 1936.

foto: businessinsider.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Google Larry Page sa nechal počuť, že v dva­nás­tich rokoch pre­čí­tal auto­bi­o­gra­fiu Nikoly Teslu, ktorá ho len utvr­dila v tom, že chce byť nie­čím ako vyná­lezca alebo vizi­onár.

5

foto: businessinsider.com

Ďalší zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov Googlu, kto­rým je Ser­gey Brin, sa vyjad­ril, že kniha „Surely You’re Joking, Mr. Feyn­man!“ mu od zákla­dov zme­nila život. Je to auto­bi­o­gra­fia zná­meho a sve­tovo uzná­va­ného fyzika Richarda P. Feyn­mana. Kniha je podľa neho nesmierne inšpi­ra­tívna a vedie ľudí k napl­ne­nému životu.

6

foto: businessinsider.com

Larry Eli­son, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Oracle, pova­žuje za svoju najob­ľú­be­nej­šiu knihu auto­bi­o­gra­fiu fran­cúz­skeho gene­rála Napo­le­ona Bona­parte, ktorú napí­sal Vin­cent Cro­nin. „Je fas­ci­nu­júce, čo doká­zal jeden člo­vek a ako to doká­zala his­tó­ria celé pre­krú­tiť.“ – pove­dal Eli­son.

7

foto: businessinsider.com

CEO spo­loč­nosti Yahoo! Marissa Mayer je veľ­kým fanú­ši­kom knihy „The Cha­risma Myth“, ktorá ju naučila, že kto­koľ­vek sa môže vytré­no­vať do pozí­cie veľ­kého lídra.

8

foto: businessinsider.com

CEO Ama­zonu Jeff Bezos je fanú­ši­kom noviel, ktoré upred­nost­ňuje pred odbor­nou lite­ra­tú­rou. Jeho obľú­be­nou je kniha „The Remains of the Day“. Napí­sal ju Kazuo Ishi­guro a ide o prí­beh major­dóma a jeho službe v Anglicku počas 2. Sve­to­vej vojny. „Po pre­čí­taní tejto knihy si uve­do­míte, že ste práve 10 hodín žili život nie­koho iného a naučili sa niečo o bytí, odpúš­ťaní a smútku.“ – pove­dal o knihe Bezos.

9

foto: businessinsider.com

Ešte pred tým, ako CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg zalo­žil jeho slávny čita­teľ­ský klub, bol veľ­kým fanú­ši­kom kla­siky. Medzi jeho najob­ľú­be­nej­šie pat­rila latin­ská epická poéma „Virgil’s Aeneid“, ktorá je prí­be­hom Trój­skej vojny. Zuc­ker­berg bol vždy veľ­kým fanú­ši­kom antic­kého Grécka a jeho mýtov a legiend.

10

foto: businessinsider.com

CEO spo­loč­nosti Apple Tim Cook je obrov­ským fanú­ši­kom knihy „Com­pe­ting Against Time“, ktorú napí­sal George Stalk Jr. Pojed­náva v nej o ria­dení dodá­va­teľ­ských reťaz­cov tak, aby spo­loč­nosť dosiahla kon­ku­renčnú výhodu. Túto knihu dáva ako dar kaž­dému novému zamest­nan­covi.

11

foto: businessinsider.com

Zosnulý Steve Jobs sa raz vyjad­ril, že kniha „Be Here Now“ v ňom zane­chala obrov­skú stopu. Spi­so­va­teľ Ram Dass v nej roz­práva o medi­tá­cii a meta­fy­zike. „Táto kniha zme­nila mňa a mno­hých mojich pria­te­ľov.“ – pove­dal Jobs.

12

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com. zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)