TOP 12 naj­zau­jí­ma­vej­ších CEO v Sili­con Val­ley prá­ve teraz #1

Timotej Vančo / 22. júla 2016 / Business

Správ­ne vod­cov­ské schop­nos­ti a líder­stvo vedia pomôcť k vytvo­re­niu, ale tak­tiež aj k zni­če­niu úspe­chu spo­loč­nos­ti, hlav­ne čo sa týka tech­nic­kých firiem.

Por­tál Busi­nes­sIn­si­der uve­rej­nil zoznam top 100 ľudí, kto­rí v Sili­con Val­ley uro­bi­li naj­väč­šie roz­die­ly za posled­ný rok. V tom­to zozna­me sa samoz­rej­me nachá­dza mno­ho zná­mych aj menej zná­mych CEO.

CEOsJackDorsey

Jack Dor­sey nie­je CEO len jed­nej spo­loč­nos­ti, ale rov­no dvoch. Twit­te­ru a Squ­are.

Títo “šéfo­via” vymys­le­li ich vlast­né spô­so­by, kto­ré menia hru. Narai­so­va­li už miliar­dy dolá­rov a vied­li ich spo­loč­nos­ti cez búr­li­vé vody Sili­con Val­ley a pro­ti veľ­kej kon­ku­ren­cii.

Jos­hua Ree­ves

joshua-reeves

Spo­loč­nosť: Gus­to

Star­tup Gus­to, zná­my ako Zen­Pa­y­roll, kto­rý fun­gu­je v sfé­re ľud­ských zdro­jov pokra­ču­je vo svo­jom ras­te. Aby sa Gus­to udr­žal tam, kde je, Ree­ves sa začal zame­ria­vať hlav­ne na zákaz­ní­kov, na roz­diel od rých­lej expan­zie a rai­so­va­nia veľ­kých súm peňa­zí od inves­to­rov. Tak­že v skrat­ke, Gus­to už narai­so­val viac ako 144,68 mili­ó­na eur a jeho hod­no­ta v Decem­bri bola až 0.9 miliar­dy eur.

Pat­rick Bro­wn

patrick-brown

Spo­loč­nosť: Impos­sib­le Foods

Spo­loč­nosť zalo­žil sám Bro­wn, pro­fe­sor bio­ché­mie zo Stan­for­du. Impos­sib­le Foods sa zame­ria­va na vytvo­re­nie bur­gru, kto­rý by vyrás­tol pria­mo zo zeme ako rast­li­na. Bro­wn verí, že by to moh­la byť odpo­veď na otáz­ku týka­jú­cu sa zís­ka­va­nia jed­la a živín zabí­ja­ním zvie­rat. Bill Gates a UBS sú jed­ny z hlav­ných pod­po­ro­va­te­ľov toh­to star­tu­pu a pre ich kon­cept jed­la sa im poda­ri­lo už narai­so­vať 164,45 mili­ó­na eur. Bur­ger obsa­hu­je pro­te­ín z pše­ni­ce a zemia­kov a tak­tiež obsa­hu­je olej z koko­sov. Ria­di­teľ Alp­ha­bet Eric Sch­midt pra­je Impos­sib­le Food, aby sa im dari­lo čo naj­viac a tak­tiež súhla­sí, že toto je ces­ta, ako skon­čiť s mäsi­tý­mi jed­la­mi. Spo­loč­nosť už zača­la pre­dá­vať ich bez­mä­si­tý bur­ger v New Yor­ku.

Doug Evans

doug-evans

Spo­loč­nosť: Juice­ro

Po rokoch v tichu a s nie­čo cez 107 mili­ón­mi eur narai­so­va­ných hneď pri zro­de, Juice­ro, spo­loč­nosť za “Keurig For Juice”, v mar­ci koneč­ne vyšla na svet­lo sve­ta. Juice­ro ponú­ka špe­ciál­ny pro­dukt, pomo­cou kto­ré­ho dosta­neš vždy špe­ciál­ne pre teba namie­ša­ný orga­nic­ký džús, plný všet­kých potreb­ných nut­rič­ných hod­nôt. Evans napre­du­je vo svo­jej misii uro­biť pro­dukt dostup­ný pre všet­kých. Zatiaľ si ho však s cenov­kou 628,15€ môžu dovo­liť len obča­nia Kali­for­nie. Ale na strán­ke spo­loč­nos­ti je už napí­sa­né, že sa pro­dukt čosko­ro sta­ne celo­sve­to­vo dostup­ným.

Maris­sa May­er

marissa-mayer

Spo­loč­nosť: Yahoo

Ako všet­ci vie­me, Yahoo sa trá­pi. Ich hod­no­ta kle­sá, inves­to­ri sú nešťast­ní a spo­loč­nosť dáva penia­ze do akvi­zí­cií, kto­ré je vôbec nepo­má­ha­jú, aby sa odra­zi­la od dna. Upro­stred nepriaz­ni­vej situ­ácie je samoz­rej­me celá vina hádza­ná prá­ve na May­ero­vú, že nedo­ká­za­la za posled­né 4 roky oto­čiť ich nepriaz­ni­vý osud iným sme­rom.

Ona sa ale nevzdá­va bez boja. Zostá­va vo vede­ní fir­my hrdo a robí všet­ko pre­to, aby dosta­la Yahoo z nega­tív­nych čísiel.

Nat Fried­man

nat-friedman

Spo­loč­nosť: Xama­rin

Xama­rin je open-sour­ce spo­loč­nosť, kto­rá umož­ňu­je prog­ra­má­to­rom vytvá­rať mobil­né apli­ká­cie, kto­ré fun­gu­jú na akom­koľ­vek ope­rač­nom sys­té­me (iOS, Android,Windows) a potom ich ulo­žiť na ich clou­do­vé úlo­žis­ká. Keď Xama­rin, vytvo­re­ný Fried­ma­nom, začí­nal v roku 2011, bol Mic­ro­soft pova­žo­va­ný za spo­loč­nosť s naj­väč­ším množ­stvom open-sour­ce prog­ra­má­to­rov. Ale nie na dlho. Keď sa ňou stal Xama­rin, Mic­ro­soft ho vo feb­ru­ári kúpil za 360 mili­ó­nov eur. Novou misou Xama­ri­nu, je teda pre­sved­čo­vať deve­lo­pe­rov a prog­ra­má­to­rov, aby pre­šli na clou­do­vé úlo­žis­ká Mic­ro­sof­tu a nie ich kon­ku­ren­cie, keď­že clou­do­vé úlo­žis­ká sú stá­le ich biz­nis.

Peter Szulc­ze­ws­ki

peter-szulczewski

Spo­loč­nosť: Wish

Szulc­ze­ws­ki ma veľ­ký plán pre jeho spo­loč­nosť. V roku 2015 odmie­tol mul­ti­mi­li­ó­no­vé ponu­ky od Ama­zo­nu a Ali­ba­by. Jeho plán je v tom­to roku pre­dať cez jeho služ­bu Wish pro­duk­ty v hod­no­te viac ako 1.8 miliar­dy eur. Spo­loč­nosť, kto­rá pre­dá­va pro­duk­ty výhrad­ne iba štý­lom pre­daj­ca-zákaz­ník, minu­la obrov­ské sumy peňa­zí na rekla­mu. Naprí­klad minu­li sko­ro 90 mili­ó­nov eur na rekla­mu na Face­bo­oku. Ľudia dúfa­jú, že Wish bude dru­hým Wal­mar­tom v onli­ne sfé­re obcho­du.

Ev Wil­liams

ev-williams

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť: Medium a Obvi­ous Ven­tu­res

Medium- plat­for­ma pre vytvá­ra­nie blo­gov, kto­rú pou­ží­va­jú mili­ó­ny ľudí po celom sve­te. Od oby­čaj­ných blo­ge­rov, kto­rí píšu keď majú chuť a čas až po pre­zi­den­ta USA. Spo­loč­nosť vytvo­re­ná spo­lu­za­kla­da­te­ľom Twit­te­ru, zís­ka­la na jar inves­tí­ciu vo výš­ke 44,93 mili­ó­na eur, po kto­rej bude nasle­do­vať v sep­tem­bri ďal­šia, ešte vyš­šia, v hod­no­te 51,22 mili­ó­na eur. V prís­pev­ku o finan­co­va­ní spo­loč­nos­ti sa vyjad­ril aj hlav­ný inves­tor, Spark Capi­tal, že: “Medium je pub­li­kač­ný nástroj so sie­ťou a eko­sys­té­mom, kto­rý z neho robí naj­lep­šie mies­to pre písa­nie a číta­nie zau­jí­ma­vých člán­kov”.

Andrew Dres­kin

andrew-dreskin

Spo­loč­nosť: Tic­ketf­ly

Pan­do­ra zís­ka­la spo­loč­nosť Tic­ketf­ly, kto­rá sa zaobe­rá ces­tov­ný­mi lís­t­ka­mi za 404,4 mili­ó­na eur. Tic­ketf­ly je ale stá­le malá fir­ma v porov­na­ní s obrom v tej­to sfé­re biz­ni­su, s fir­mou Tic­ket­mas­ter. Spo­loč­nosť, kto­rá je zná­ma pre pre­daj vstu­pe­niek na men­ších pred­sta­ve­niach, ale aj mar­ke­ting ale­bo ana­ly­tic­ké rie­še­nia pre tie­to pred­sta­ve­nia. Pan­do­ra plá­nu­je využiť ich nedáv­nu akvi­zí­ciu v podo­be budo­va­nia “naje­fek­tív­nej­šie­ho pre­po­je­nia hudob­ných tvor­cov a fanú­ši­kov”.

Pat­rick Col­li­son

patrick-collison

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť: Stri­pe

Pre spo­loč­nosť Stri­pe, kto­rá sa zaobe­rá mobil­ný­mi plat­ba­mi neexis­tu­je žiad­ne spo­ma­le­nie. V júli 2015 zís­ka­li finanč­nú pomoc od inves­to­rov z Visi a Ame­ri­can Express. Suma, kto­rú dosta­li bola 89,86 mili­ó­na eur a dvih­la hod­no­tu fir­my až na 4,49 miliar­dy eur. Stri­pe nedáv­no pred­sta­vil dva nové pro­duk­ty: Relay, kto­rý umož­ňu­je pre­dá­vať pro­duk­ty aj na iných apli­ká­ciách a Atlas, kto­rý pomá­ha medzi­ná­rod­ným spo­loč­nos­tiam roz­be­hnúť biz­nis v US. V Mar­ci sa Col­li­son pri­dal do sku­pi­ny ame­ric­kých inves­to­rov, kto­rí sa pri­da­li k Barac­ko­vi Oba­mo­vi na výle­te na Kubu. Jeho cie­ľom, tak ako aj jeho spo­loč­nos­ti, je spo­jiť dve kra­ji­ny pomo­cou ich sys­té­mu pla­tieb.

Greg Clark

greg-clark

Spo­loč­nosť: Syman­tec

Blue Coat, spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa bez­peč­nost­ný­mi sys­té­ma­mi, bola na vzo­stu­pe a oča­ká­va­la naj­väč­šiu inves­tí­ciu, kto­rá by bola rekord­nou v tom­to roku. Všet­ko sa ale neja­ko pokaš­ľa­lo. Fir­ma zru­ši­la plán ísť na verej­ný trh, keď­že Syman­tec ich kúpil za 4.18 miliar­dy eur v hoto­vos­ti. Clark, pôvod­ný CEO Blue Coat, sa stal novým CEO, ale už vo fir­me Syman­tec.

Geor­ge Hotz

george-hotz

Spo­loč­nosť: Comma.ai

Hotz je veľ­mi zná­my vďa­ka jeho minu­los­ti, kedy ho všet­ci pozna­li ako hac­ke­ra. Ako prvý sa dostal do iOS v iPho­ne v roku 2007, keď mal ešte len 17 rokov. Neskôr, v roku 2010 sa mu poda­ri­lo pre­ko­nať aj bez­peč­nost­nú beri­é­ru v Pla­y­sta­ti­on 3. Odvte­dy si posta­vil vlast­né auto­nóm­ne auto iba s veca­mi v jeho gará­ži a vytvo­ril Comma.ai — súp­ra­vu, kto­rá pomá­ha zákaz­ní­kom zme­niť ich “hlú­pe” autá na auto­nóm­ne — pomo­cou rov­na­ké­ho prin­cí­pu, ako to spra­vil on na vlast­nom aute. Tými­to úspech­mi sa oko­lo neho vytvo­ril aj aký­si hype, kto­rý zau­jal inves­to­ra Andre­e­se­na Horo­wit­za, kto­rý do jeho star­tu­pu inves­to­val 2.7 mili­ó­na eur.

Rob Mee

rob-mee

Spo­loč­nosť: Pivo­tal

Pivo­tal nedáv­no upú­tal pozor­nosť For­du, čo vied­lo k inves­tí­cii až 227,35 mili­ó­na eur, pre star­tup, kto­rý sa zame­ria­va na tvor­bu soft­vé­ru a kon­zu­lá­cie pre fir­my ako BMW, Twit­ter ale­bo Best Buy. Mic­ro­soft sa tak­tiež podie­ľal na inves­tí­ciách, čo bol jeden z prvých veľ­kých úspe­chov novo­vy­me­no­va­né­ho CEO spo­loč­nos­ti Roba Mee­ho. Spo­loč­ne Pivo­tal a Mic­ro­soft vytvo­ri­li prie­my­sel­nú pev­nosť: Zdie­ľa­jú 100 zákaz­ní­kov vo For­tu­ne 500. Par­tner­stvo s Mic­ro­sof­tom, Ama­zo­nom a Goog­lom robí Pivo­tal ľah­ko využí­va­teľ­nú služ­bu, dokon­ca aj pre star­šie spo­loč­nos­ti ako Home Depot.

Dru­hú časť člán­ku s mena­mi ako Zuc­ker­berg, Cook či Page pri­ne­sie­me v najb­liž­ších dňoch!

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)