TOP 12 naj­zau­jí­ma­vej­ších CEO v Sili­con Val­ley práve teraz #1

Timotej Vančo / 22. júla 2016 / Business

Správne vod­cov­ské schop­nosti a líder­stvo vedia pomôcť k vytvo­re­niu, ale tak­tiež aj k zni­če­niu úspe­chu spo­loč­nosti, hlavne čo sa týka tech­nic­kých firiem.

Por­tál Busi­nes­sIn­si­der uve­rej­nil zoznam top 100 ľudí, ktorí v Sili­con Val­ley uro­bili naj­väč­šie roz­diely za posledný rok. V tomto zozname sa samoz­rejme nachá­dza mnoho zná­mych aj menej zná­mych CEO.

CEOsJackDorsey

Jack Dor­sey nieje CEO len jed­nej spo­loč­nosti, ale rovno dvoch. Twit­teru a Squ­are.

Títo “šéfo­via” vymys­leli ich vlastné spô­soby, ktoré menia hru. Narai­so­vali už miliardy dolá­rov a viedli ich spo­loč­nosti cez búr­livé vody Sili­con Val­ley a proti veľ­kej kon­ku­ren­cii.

Jos­hua Ree­ves

joshua-reeves

Spo­loč­nosť: Gusto

Star­tup Gusto, známy ako Zen­Pa­y­roll, ktorý fun­guje v sfére ľud­ských zdro­jov pokra­čuje vo svo­jom raste. Aby sa Gusto udr­žal tam, kde je, Ree­ves sa začal zame­ria­vať hlavne na zákaz­ní­kov, na roz­diel od rých­lej expan­zie a rai­so­va­nia veľ­kých súm peňazí od inves­to­rov. Takže v skratke, Gusto už narai­so­val viac ako 144,68 mili­óna eur a jeho hod­nota v Decem­bri bola až 0.9 miliardy eur.

Pat­rick Brown

patrick-brown

Spo­loč­nosť: Impos­sible Foods

Spo­loč­nosť zalo­žil sám Brown, pro­fe­sor bio­ché­mie zo Stan­fordu. Impos­sible Foods sa zame­riava na vytvo­re­nie bur­gru, ktorý by vyrás­tol priamo zo zeme ako rast­lina. Brown verí, že by to mohla byť odpo­veď na otázku týka­júcu sa zís­ka­va­nia jedla a živín zabí­ja­ním zvie­rat. Bill Gates a UBS sú jedny z hlav­ných pod­po­ro­va­te­ľov tohto star­tupu a pre ich kon­cept jedla sa im poda­rilo už narai­so­vať 164,45 mili­óna eur. Bur­ger obsa­huje pro­teín z pše­nice a zemia­kov a tak­tiež obsa­huje olej z koko­sov. Ria­di­teľ Alp­ha­bet Eric Sch­midt praje Impos­sible Food, aby sa im darilo čo naj­viac a tak­tiež súhlasí, že toto je cesta, ako skon­čiť s mäsi­tými jed­lami. Spo­loč­nosť už začala pre­dá­vať ich bez­mä­sitý bur­ger v New Yorku.

Doug Evans

doug-evans

Spo­loč­nosť: Juicero

Po rokoch v tichu a s niečo cez 107 mili­ónmi eur narai­so­va­ných hneď pri zrode, Juicero, spo­loč­nosť za “Keurig For Juice”, v marci konečne vyšla na svetlo sveta. Juicero ponúka špe­ciálny pro­dukt, pomo­cou kto­rého dosta­neš vždy špe­ciálne pre teba namie­šaný orga­nický džús, plný všet­kých potreb­ných nut­rič­ných hod­nôt. Evans napre­duje vo svo­jej misii uro­biť pro­dukt dostupný pre všet­kých. Zatiaľ si ho však s cenov­kou 628,15€ môžu dovo­liť len obča­nia Kali­for­nie. Ale na stránke spo­loč­nosti je už napí­sané, že sa pro­dukt čoskoro stane celo­sve­tovo dostup­ným.

Marissa Mayer

marissa-mayer

Spo­loč­nosť: Yahoo

Ako všetci vieme, Yahoo sa trápi. Ich hod­nota klesá, inves­tori sú nešťastní a spo­loč­nosť dáva peniaze do akvi­zí­cií, ktoré je vôbec nepo­má­hajú, aby sa odra­zila od dna. Upro­stred nepriaz­ni­vej situ­ácie je samoz­rejme celá vina hádzaná práve na May­erovú, že nedo­ká­zala za posledné 4 roky oto­čiť ich nepriaz­nivý osud iným sme­rom.

Ona sa ale nevzdáva bez boja. Zostáva vo vedení firmy hrdo a robí všetko preto, aby dostala Yahoo z nega­tív­nych čísiel.

Nat Fried­man

nat-friedman

Spo­loč­nosť: Xama­rin

Xama­rin je open-source spo­loč­nosť, ktorá umož­ňuje prog­ra­má­to­rom vytvá­rať mobilné apli­ká­cie, ktoré fun­gujú na akom­koľ­vek ope­rač­nom sys­téme (iOS, Android,Windows) a potom ich ulo­žiť na ich clou­dové úlo­žiská. Keď Xama­rin, vytvo­rený Fried­ma­nom, začí­nal v roku 2011, bol Mic­ro­soft pova­žo­vaný za spo­loč­nosť s naj­väč­ším množ­stvom open-source prog­ra­má­to­rov. Ale nie na dlho. Keď sa ňou stal Xama­rin, Mic­ro­soft ho vo feb­ru­ári kúpil za 360 mili­ó­nov eur. Novou misou Xama­rinu, je teda pre­sved­čo­vať deve­lo­pe­rov a prog­ra­má­to­rov, aby pre­šli na clou­dové úlo­žiská Mic­ro­softu a nie ich kon­ku­ren­cie, keďže clou­dové úlo­žiská sú stále ich biz­nis.

Peter Szulc­ze­wski

peter-szulczewski

Spo­loč­nosť: Wish

Szulc­ze­wski ma veľký plán pre jeho spo­loč­nosť. V roku 2015 odmie­tol mul­ti­mi­li­ó­nové ponuky od Ama­zonu a Ali­baby. Jeho plán je v tomto roku pre­dať cez jeho službu Wish pro­dukty v hod­note viac ako 1.8 miliardy eur. Spo­loč­nosť, ktorá pre­dáva pro­dukty výhradne iba štý­lom pre­dajca-zákaz­ník, minula obrov­ské sumy peňazí na reklamu. Naprí­klad minuli skoro 90 mili­ó­nov eur na reklamu na Face­bo­oku. Ľudia dúfajú, že Wish bude dru­hým Wal­mar­tom v online sfére obchodu.

Ev Wil­liams

ev-williams

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť: Medium a Obvi­ous Ven­tu­res

Medium- plat­forma pre vytvá­ra­nie blo­gov, ktorú pou­ží­vajú mili­óny ľudí po celom svete. Od oby­čaj­ných blo­ge­rov, ktorí píšu keď majú chuť a čas až po pre­zi­denta USA. Spo­loč­nosť vytvo­rená spo­lu­za­kla­da­te­ľom Twit­teru, zís­kala na jar inves­tí­ciu vo výške 44,93 mili­óna eur, po kto­rej bude nasle­do­vať v sep­tem­bri ďal­šia, ešte vyš­šia, v hod­note 51,22 mili­óna eur. V prís­pevku o finan­co­vaní spo­loč­nosti sa vyjad­ril aj hlavný inves­tor, Spark Capi­tal, že: “Medium je pub­li­kačný nástroj so sie­ťou a eko­sys­té­mom, ktorý z neho robí naj­lep­šie miesto pre písa­nie a číta­nie zau­jí­ma­vých člán­kov”.

Andrew Dres­kin

andrew-dreskin

Spo­loč­nosť: Tic­ketfly

Pan­dora zís­kala spo­loč­nosť Tic­ketfly, ktorá sa zaoberá ces­tov­nými lís­t­kami za 404,4 mili­óna eur. Tic­ketfly je ale stále malá firma v porov­naní s obrom v tejto sfére biz­nisu, s fir­mou Tic­ket­mas­ter. Spo­loč­nosť, ktorá je známa pre pre­daj vstu­pe­niek na men­ších pred­sta­ve­niach, ale aj mar­ke­ting alebo ana­ly­tické rie­še­nia pre tieto pred­sta­ve­nia. Pan­dora plá­nuje využiť ich nedávnu akvi­zí­ciu v podobe budo­va­nia “naje­fek­tív­nej­šieho pre­po­je­nia hudob­ných tvor­cov a fanú­ši­kov”.

Pat­rick Col­li­son

patrick-collison

foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť: Stripe

Pre spo­loč­nosť Stripe, ktorá sa zaoberá mobil­nými plat­bami neexis­tuje žiadne spo­ma­le­nie. V júli 2015 zís­kali finančnú pomoc od inves­to­rov z Visi a Ame­ri­can Express. Suma, ktorú dostali bola 89,86 mili­óna eur a dvihla hod­notu firmy až na 4,49 miliardy eur. Stripe nedávno pred­sta­vil dva nové pro­dukty: Relay, ktorý umož­ňuje pre­dá­vať pro­dukty aj na iných apli­ká­ciách a Atlas, ktorý pomáha medzi­ná­rod­ným spo­loč­nos­tiam roz­be­hnúť biz­nis v US. V Marci sa Col­li­son pri­dal do sku­piny ame­ric­kých inves­to­rov, ktorí sa pri­dali k Barac­kovi Oba­movi na výlete na Kubu. Jeho cie­ľom, tak ako aj jeho spo­loč­nosti, je spo­jiť dve kra­jiny pomo­cou ich sys­tému pla­tieb.

Greg Clark

greg-clark

Spo­loč­nosť: Syman­tec

Blue Coat, spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa bez­peč­nost­nými sys­té­mami, bola na vzo­stupe a oča­ká­vala naj­väč­šiu inves­tí­ciu, ktorá by bola rekord­nou v tomto roku. Všetko sa ale nejako pokaš­ľalo. Firma zru­šila plán ísť na verejný trh, keďže Syman­tec ich kúpil za 4.18 miliardy eur v hoto­vosti. Clark, pôvodný CEO Blue Coat, sa stal novým CEO, ale už vo firme Syman­tec.

George Hotz

george-hotz

Spo­loč­nosť: Comma.ai

Hotz je veľmi známy vďaka jeho minu­losti, kedy ho všetci poznali ako hac­kera. Ako prvý sa dostal do iOS v iPhone v roku 2007, keď mal ešte len 17 rokov. Neskôr, v roku 2010 sa mu poda­rilo pre­ko­nať aj bez­peč­nostnú beri­éru v Pla­y­sta­tion 3. Odvtedy si posta­vil vlastné auto­nómne auto iba s vecami v jeho garáži a vytvo­ril Comma.ai — súp­ravu, ktorá pomáha zákaz­ní­kom zme­niť ich “hlúpe” autá na auto­nómne — pomo­cou rov­na­kého prin­cípu, ako to spra­vil on na vlast­nom aute. Týmito úspechmi sa okolo neho vytvo­ril aj akýsi hype, ktorý zau­jal inves­tora Andre­e­sena Horo­witza, ktorý do jeho star­tupu inves­to­val 2.7 mili­óna eur.

Rob Mee

rob-mee

Spo­loč­nosť: Pivo­tal

Pivo­tal nedávno upú­tal pozor­nosť Fordu, čo viedlo k inves­tí­cii až 227,35 mili­óna eur, pre star­tup, ktorý sa zame­riava na tvorbu soft­véru a kon­zu­lá­cie pre firmy ako BMW, Twit­ter alebo Best Buy. Mic­ro­soft sa tak­tiež podie­ľal na inves­tí­ciách, čo bol jeden z prvých veľ­kých úspe­chov novo­vy­me­no­va­ného CEO spo­loč­nosti Roba Meeho. Spo­ločne Pivo­tal a Mic­ro­soft vytvo­rili prie­my­selnú pev­nosť: Zdie­ľajú 100 zákaz­ní­kov vo For­tune 500. Par­tner­stvo s Mic­ro­sof­tom, Ama­zo­nom a Goog­lom robí Pivo­tal ľahko využí­va­teľnú službu, dokonca aj pre star­šie spo­loč­nosti ako Home Depot.

Druhú časť článku s menami ako Zuc­ker­berg, Cook či Page pri­ne­sieme v najb­liž­ších dňoch!

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)