TOP 13 kníh, ktoré stoja za to!

Filip Mosnár / 9. marca 2016 / Business

Čo číta Wall Street na jar­ných práz­dni­nách? Načer­paj inšpi­rá­ciu z týchto 13 kníh, ktoré sa na Wall Street tešia naj­väč­šej popu­la­rite.

Elon Musk: Tesla, Space X a hle­dáni fan­tas­tické budouc­nosti

Autor: Ash­lee Vance

Pri písaní využil Ash­lee Vance, vete­rán tech­no­lo­gic­kej žur­na­lis­tiky exklu­zívny prí­stup k Mus­kovi, jeho rodine i jeho pria­te­ľom.

Kniha mapuje Mus­kov život,od drs­nej výchovy v juž­nej Afrike, až po špičku sve­to­vého biz­nisu.

Táto knižka je “must have” pre kaž­dého star­tu­pistu aj pod­ni­ka­teľa.

Elon-Musk-tesla-spacex-a-hledani-fantasticke-budoucnosti-kniha-biografie-zivotopis

foto: hybrid.cz

Ori­gi­nals: How Non-Con­for­mist Move the World

Autor: Adam Grant

Ako hovorí kanad­ský novi­nár a spi­so­va­teľ, Mal­com Gla­dwell: Čítať Ori­gi­nals bolo, ako keby mi Adam Grant osobne hovo­ril jeho insighty a jeho nový pohľad na svet.

originals adam grant

foto:amazon.com

The Boys in the Boat

Autor: Daniel James Brown

Od tímu zosta­ve­ného zo synov dre­vo­ru­ba­čov, zamest­nan­cov lode­nice a far­má­rov nikto nič neoča­ká­val.

Ale osem­ves­lica Was­hing­ton­skej Uni­ver­zity šoko­vala Spo­jené štáty, keď pora­zila tímy z Východ­ného pobre­žia a Veľ­kej Bri­tá­nie.

Šoko­vali celý svet keď doká­zali na Olym­piáde v Ber­líne pora­ziť nemecký tím, ves­lu­júci pre Hit­lera.

boys

foto:heureka.sk

The Chur­chill Fac­tor: How One Made His­tory

Autor: Boris John­son

Pre­roz­prá­vaná skôr slo­vami laika ako kla­sická bio­gra­fia, nám táto kniha uka­zuje ako tvrdo musel pra­co­vať, aby dostal Spo­jené štáty do vojny a zachrá­nil tak náš svet. Prí­beh kľú­čo­vej postavy sve­to­vých dejín, napí­saný pre kaž­dého.

churchill

foto:heureka.sk

The Wright Brot­hers 

Autor: David McCol­lough

Dvoj­ná­sobný víťaz Pulit­ze­ro­vej ceny, David McCol­lough roz­práva uni­kátny prí­beh štý­lom “story behind the story” o odváž­nych bra­toch, ktorí naučili svet lie­tať. Wil­bur a Orville Writght­tovci. Ori­gi­nálni star­tu­pisti.

wright

foto:heureka.sk

Lords of Finance 

Autor: Liquad Ahmed

S pohľa­dom na živú his­tó­riu eko­no­mic­kej krízy dvad­sia­tych rokov dvad­sia­teho sto­ro­čia, nám autor posky­tuje neza­bud­nu­teľný pohľad na šty­roch mužov, hlavy moc­ných bánk, kto­rých osobné, ako aj pro­fe­si­onálne roz­hod­nu­tia zme­nili sme­ro­va­nie dvad­sia­teho sto­ro­čia.

banka

foto:heureka.sk

Mar­ťan

Autor: Andy Weir

Po tom, ako pie­sočná búrka tak­mer zabije Marka a jeho posádku donúti k eva­ku­ácii, sa Mark ocitá sám, bez mož­nosti kon­tak­to­vať Zem. Keby aj mohol dať sig­nál že žije, zásoby by sa mu minuli než by prišla pomoc. Kniha poslú­žila ako pred­loha filmu s rov­no­mer­ným menom, s Mat­tom Damo­nom v hlav­nej úlohe.

Využí­va­júc svoje inži­nier­ske zruč­nosti, s nezlom­nou vôľou pre­žiť sa Mark pasuje s jed­nou pre­káž­kou za dru­hou, odmie­ta­júc sa vzdať.

marťan

foto:heureka.sk

When Bre­ath Beco­mes Air 

Autor: Paul Kala­nithi

Na otázku “Čo nám dáva dôvod žiť” sa snaží nájsť odpo­veď mladý neuro­chi­rurg, čeliaci koneč­nej diag­nóze, rako­vine pľúc. Autor knihy síce pod­ľa­hol cho­robe, avšak jeho

paul

foto:heureka.sk

Resi­lience: Hard-Won Wis­dom for Living a Bet­ter Life 

Autor: Erik Gre­i­tens

Jeden z naj­lep­šie pre­dá­va­jú­cich autor, prí­sluš­ník NAVY SEALS, filan­trop Erik Gre­i­tens, ponúka múd­rosť a skú­se­nosti prí­sluš­níka elit­nej jed­notky, ktoré vám dokážu zme­niť život.

resielnce

foto:thebostoncalendar.com

The Obstacle is the Way

Autor: Ryan Holi­day

Mediálny kon­zul­tant pre mul­ti­mi­li­ó­nové firmy načrtne filo­zo­fiu sto­icizmu, aby nám uká­zal, že to čo nám jedny dvere zatvára, otvára tie druhé. Ak sa bojíte kon­ku­ren­cie, teraz nastal čas byť odvážny, s novou filo­zo­fiu pre váš život.

obstacle

foto:thebostoncalendar.com

The Hard Thing about Hard Things

Autor: Ben Horo­witz

Táto biz­nis knižka je tak tro­chu iná. Plná skve­lých prí­be­hov, skú­se­ností zo sku­toč­ného sveta, vôbec neob­sa­huje poučky ani pra­vidlá.

Dala by sa nazvať akousi “hla­vou nad rame­nami” medzi kni­hami o biz­nise.

the hard thing

foto:heureka.sk

The Rise and Fall of Ame­ri­can Gro­wth 

Autor: Robert J. Gor­don

Kniha nas zave­die do éry elek­tric­kého jasu, moto­ro­vých vozi­diel, ces­to­va­nia vzdu­chom, kli­ma­ti­zá­cie a tele­ví­zie.

Vďaka medi­cín­skym pokro­kom sa dĺžka života zme­nila medzi rokom 1870 a 1970 o 27 rokov. Zažite naj­väč­šie obdo­bie Spo­je­ných štá­tov.

the-rise-and-fall-of-american-growth.jpg

foto:amazon.com

The Reve­nant-zmŕt­vychvs­ta­nie

Michael Punke

Kniha, ktorú v dneš­nej dobre treba pred­sta­vo­vať asi naj­me­nej.

Pred­loha filmu, za ktorý dostal Leo konečne Oskara, je sku­toč­ným prí­be­hom, Hugha Glass-a, ktorý pre­žil viac než by si člo­vek mys­lel že sa dá pre­žiť.

revenent

foto:heureka.sk

Každá z týchto kníh ťa zmení, každá ťa zmení úplne ináč. Stačí si len vybrať, kto­rým sme­rom, ostatné už si len ty. 

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:pinterest.com

Pridať komentár (0)