TOP 22 dizaj­no­vých pro­duk­tov dneška

Michal Ondro / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

Dobrý dizaj­nový pro­dukt má tú schop­nosť, že zmení spô­sob našej inte­rak­cie so sve­tom. Od slú­cha­diel, ktoré tlmia oko­lité zvuky a zvy­šujú basy na kon­certe, cez stôl, ktorý regu­luje tep­lotu v miest­nosti, až po taký Ocu­lus Rift. V tomto článku sa môžeš pozrieť na tie naj­lep­šie, ktoré sa obja­vili v období posled­ného roka.

ZEF Cli­ma­tic Table

Fran­cúz­ske dizaj­nér­ske duo vytvo­rilo ZEF Cli­ma­tic Table — stôl, ktorý dokáže regu­lo­vať tep­lotu v miest­nosti bez pou­ži­tia elek­tric­kej ener­gie.

1

foto: zef-design.tumblr.com

Ocu­lus Rift

Ocu­lus Rift je jed­ným z najú­žas­nej­ších head­se­tov na ocit­nu­tie sa vo vir­tu­ál­nej rea­lite, ktorý si môžeš zakú­piť. Kon­ku­ruje mu však aj Mic­ro­soft Holo­Lens Dev Kit, aj keď sa zame­riava na roz­ší­re­nie rea­lity. O ich súboji sme písali v tomto článku.

2

foto: microsoft.com

Thinx

Toto špe­ciálne spodné prádlo veľmi uľahčí ženám ich kaž­do­me­sačné trá­pe­nie. Látka, z kto­rej sú tieto noha­vičky vyro­bené, totiž dokáže absor­bo­vať krv, je odolná proti vlh­kosti, pre­te­če­niu a aj bak­té­riám.

3

foto: shethinx.com

Bicy­kel SLADDA

IKEA, v spo­lu­práci so švéd­skym dizaj­nér­skym štú­diom Very­day Design, pred­sta­vila bicy­kel SLADDA, ktorý je určený pre život v meste, nemá kla­sickú reťaz a je k nemu aj štý­lový prí­vesný vozík. Viac sa o ňom môžeš dočí­tať v tomto článku.

4

foto: ikea.com

Roboc­rop

Spo­loč­nosť Cam­bridge Con­sul­tants vytvo­rila tohto špe­ciál­neho robota, ktorý môže spô­so­biť revo­lú­ciu vo far­már­čení. Dokáže určiť kedy presne je ovo­cie vhodné na zber.

5

foto: reuters.com

Edge Desk

Toto je Edge Desk. Je to plne skla­da­teľný stôl, ktorý sa môže usklad­niť prak­ticky kde­koľ­vek. Jeho tvor­co­via tvr­dia, že špe­ciálne sede­nie, ktoré je pri ňom umož­nené, zni­žuje zaťa­že­nie chrb­tice a nespô­so­buje bolesti.

6

foto: techinsider.com

MD Crutch

Spo­loč­nosť Mobi­lity Desig­ned vytvo­rila nové špe­ciálne barle pre star­ších ľudí a pacien­tov po úra­zoch. Nebo­lia pri nich ruky, lakte a pod­pa­zu­šie — ako pri kla­sic­kých dre­ve­ných. Kiež by som také mal, keď som si dolá­mal nohy.

7

foto: techinsider.com

Lapač pavú­kov

Keďže som mierny arach­no­fób, tak toto je môj obľú­bený pro­dukt z reb­ríčka. Otec v Írsku vyro­bil takúto pomôcku pre svojho syna, ktorý sa bál chy­tať pavú­kov a nech­cel ich ani zabí­jať. Šte­tinky pavúka zachy­tia bez toho, aby mu ublí­žili, a udr­žia ho až do momentu, kedy sa vypustí v prí­rode.

spider-catcher-n

foto: Tonny Allen

Here Buds

Bez­drô­tové slú­chadlá Here Buds sa pokú­šajú o revo­lú­ciu v audio svete. Dokážu totižto zvý­šiť basy na kon­certe alebo stl­miť plač die­ťaťa v lie­tadle.

9

foto: businessinsider.com

Pos­tieľka Hatch Baby

Špe­ciálna pos­tieľka Hatch Baby umožní rodi­čom, v pre­po­jení s apli­ká­ciou, sle­do­vať napr. váhu a výšku die­ťaťa, spolu s frek­ven­ciou mene­nia plie­nok.

10

foto: businessinsider.com

Urna Bios

Pro­dukt Bios Urn sa snaží o revo­lú­ciu v pocho­vá­vaní našich blíz­kych. Ide o to, ako zasa­diť a následne vypes­to­vať strom z pozos­tat­kov našich blíz­kych. Snom je spo­loč­nosti je to, aby boli cin­to­ríny nahra­dené lesmi, kde každý strom bude pred­sta­vo­vať jed­ného člo­veka.

11

foto: businessinisider.com

Dres “Pro­fi­lic Sink”

Spo­loč­nosť Koh­ler vytvo­rila Pro­fi­lic Sink — špe­ciálny drez, ktorý v sebe spája bam­bu­sovú krá­ja­ciu dosku, cedidlo, rošt, rôzne ďal­šie výsuvné regály, kôš a odtok špe­ciálne určený na jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie umý­va­nie a zba­vo­va­nie sa odpadu.

12

foto: businessinisider.com

Chi­rur­gický sys­tém Da Vinci Xi

Da Vinci Xi Sur­gi­cal Sys­tem sa snaží o zmenu a uľah­če­nie tých naj­men­ších chi­rur­gic­kých zákro­kov pomo­cou špič­ko­vej robo­tiky. Pohodlne usa­dený chi­rurg môže obslu­ho­vať bio­nické ruky, ktoré dokážu vyko­ná­vať tie najp­res­nej­šie rezy.

13

foto: businessinisder.com

Hračky Mons­tas

Mons­tas sú inte­rak­tívne hračky pre deti trpiace napr. artri­tí­dou a inými pohy­bo­vými ocho­re­niami. Hračky sú pre­po­jené s apli­ká­ciou, ktorá mení tvar hra­čiek a silu, ktorá je potrebná na mani­pu­lá­ciu s nimi. Deti si tak môžu posil­niť ruky, prsty a zápäs­tia.

14

foto: businessinsider.com

August Smart Lock

August Smart Lock nahrá­dza kla­sické zámky a kľúče špe­ciál­nym zaria­de­ním, ktoré je ovlá­dané apli­ká­ciou z mobil­ného tele­fónu. Pomo­cou nej môžu byť nasta­vené náv­števy iných osôb alebo roz­ší­rený prí­stup pre ďal­ších. S dvermi od tvojho domu teda môžeš komu­ni­ko­vať neus­tále a chrá­niť si tak svoje býva­nie.

15

foto: businessinisider.com

Pro­tézy Prost­he­tic Cre­a­tive Sys­tems

Spo­loč­nosť IKO vytvo­rila špe­ciálne pro­tézy pre deti — Prost­he­tic Cre­a­tive Sys­tems. Tvorca Car­los Arturo Tor­res sa pri ich vývoji inšpi­ro­val prá­cou v LEGO a roz­ho­dol sa preto vniesť aj tro­chu zábavy do inak smut­nej rea­lity a života bez kon­ča­tiny.

16

foto: businessinsider.com

Synch­rony

Synch­rony je vecička, pomo­cou kto­rej môže rodič so svo­jim autis­tic­kým die­ťa­ťom vytvá­rať har­mo­nickú hudbu bez ohľadu na to, aký majú hudobný sluch a schop­nosti. Takéto deti sú cit­livé na zvuky a Synch­rony ich ukľudní pomo­cou prí­jem­ného zvuku, ktorý budú samé vytvá­rať.

17

foto: businessinsider.com

Blu­e­to­oth repro­duk­tor Rug­ged Rukus

Spo­loč­nosť Eton vytvo­rila Rug­ged Rukus, čo je vlastne solár­nou ener­giou napá­janý blu­e­to­oth spe­a­ker — ide­álny na sta­no­vačku a zábavu vonku.

18

foto: businessinsider.com

Micro Kit­chen

Micro Kit­chen od GE sa snaží o to, aby mohli ľudia aj v malej kuchyni žiť “veľko”. Kom­paktná linka obsa­huje chlad­ničku, umý­vačku riadu a mik­ro­vlnku, a všetky tieto zaria­de­nia majú veľmi nízky škod­livý dopad na životné pro­stre­die.

19

foto: businessinsider.com

Edyn Sen­zor do záh­rady

Gar­den Sen­sor od spo­loč­nosti Edyn je zaria­de­nie, ktoré v reál­nom čase meria kva­litu pôdy, úro­veň slneč­ného žia­re­nia a cel­kové poča­sie. Záh­rad­ník dostane pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie správy o prí­pad­ných prob­lé­moch, resp. bude mu odpo­ru­čené, čo má robiť, aby o jeho rast­linky bolo čo naj­lep­šie posta­rané.

20

foto: businessinsider.com

Hre­beň DAFNI

Hre­beň od talian­skej spo­loč­nosti DAFNI dokáže vyrov­nať kuče­ravé vlasy jedi­ným ťahom.

21

foto: businessinsider.com

Xstat prvá pomoc pri rane

XStat je zaria­de­nie, ktoré dokáže len za pár sekúnd zapl­niť ranu po guľke alebo bod­nutí nožom tým, že sa pomo­cou injekč­nej strie­kačky naplní veľ­kým počtom malých špon­gií, ktoré ihneď zväč­šia svoj objem.

22

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)