TOP 22 dizaj­no­vých pro­duk­tov dneš­ka

Michal Ondro / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

Dob­rý dizaj­no­vý pro­dukt má tú schop­nosť, že zme­ní spô­sob našej inte­rak­cie so sve­tom. Od slú­cha­diel, kto­ré tlmia oko­li­té zvu­ky a zvy­šu­jú basy na kon­cer­te, cez stôl, kto­rý regu­lu­je tep­lo­tu v miest­nos­ti, až po taký Ocu­lus Rift. V tom­to člán­ku sa môžeš pozrieť na tie naj­lep­šie, kto­ré sa obja­vi­li v obdo­bí posled­né­ho roka.

ZEF Cli­ma­tic Tab­le

Fran­cúz­ske dizaj­nér­ske duo vytvo­ri­lo ZEF Cli­ma­tic Tab­le — stôl, kto­rý doká­že regu­lo­vať tep­lo­tu v miest­nos­ti bez pou­ži­tia elek­tric­kej ener­gie.

1

foto: zef-design.tumblr.com

Ocu­lus Rift

Ocu­lus Rift je jed­ným z najú­žas­nej­ších head­se­tov na ocit­nu­tie sa vo vir­tu­ál­nej rea­li­te, kto­rý si môžeš zakú­piť. Kon­ku­ru­je mu však aj Mic­ro­soft Holo­Lens Dev Kit, aj keď sa zame­ria­va na roz­ší­re­nie rea­li­ty. O ich súbo­ji sme písa­li v tom­to člán­ku.

2

foto: microsoft.com

Thinx

Toto špe­ciál­ne spod­né prád­lo veľ­mi uľah­čí ženám ich kaž­do­me­sač­né trá­pe­nie. Lát­ka, z kto­rej sú tie­to noha­vič­ky vyro­be­né, totiž doká­že absor­bo­vať krv, je odol­ná pro­ti vlh­kos­ti, pre­te­če­niu a aj bak­té­riám.

3

foto: shethinx.com

Bicy­kel SLAD­DA

IKEA, v spo­lu­prá­ci so švéd­skym dizaj­nér­skym štú­di­om Very­day Design, pred­sta­vi­la bicy­kel SLAD­DA, kto­rý je urče­ný pre život v mes­te, nemá kla­sic­kú reťaz a je k nemu aj štý­lo­vý prí­ves­ný vozík. Viac sa o ňom môžeš dočí­tať v tom­to člán­ku.

4

foto: ikea.com

Roboc­rop

Spo­loč­nosť Cam­brid­ge Con­sul­tants vytvo­ri­la toh­to špe­ciál­ne­ho robo­ta, kto­rý môže spô­so­biť revo­lú­ciu vo far­már­če­ní. Doká­že určiť kedy pres­ne je ovo­cie vhod­né na zber.

5

foto: reuters.com

Edge Desk

Toto je Edge Desk. Je to plne skla­da­teľ­ný stôl, kto­rý sa môže usklad­niť prak­tic­ky kde­koľ­vek. Jeho tvor­co­via tvr­dia, že špe­ciál­ne sede­nie, kto­ré je pri ňom umož­ne­né, zni­žu­je zaťa­že­nie chrb­ti­ce a nespô­so­bu­je boles­ti.

6

foto: techinsider.com

MD Crutch

Spo­loč­nosť Mobi­li­ty Desig­ned vytvo­ri­la nové špe­ciál­ne bar­le pre star­ších ľudí a pacien­tov po úra­zoch. Nebo­lia pri nich ruky, lak­te a pod­pa­zu­šie — ako pri kla­sic­kých dre­ve­ných. Kiež by som také mal, keď som si dolá­mal nohy.

7

foto: techinsider.com

Lapač pavú­kov

Keď­že som mier­ny arach­no­fób, tak toto je môj obľú­be­ný pro­dukt z reb­ríč­ka. Otec v Írsku vyro­bil takú­to pomôc­ku pre svoj­ho syna, kto­rý sa bál chy­tať pavú­kov a nech­cel ich ani zabí­jať. Šte­tin­ky pavú­ka zachy­tia bez toho, aby mu ublí­ži­li, a udr­žia ho až do momen­tu, kedy sa vypus­tí v prí­ro­de.

spider-catcher-n

foto: Ton­ny Allen

Here Buds

Bez­drô­to­vé slú­chad­lá Here Buds sa pokú­ša­jú o revo­lú­ciu v audio sve­te. Doká­žu totiž­to zvý­šiť basy na kon­cer­te ale­bo stl­miť plač die­ťa­ťa v lie­tad­le.

9

foto: businessinsider.com

Pos­tieľ­ka Hatch Baby

Špe­ciál­na pos­tieľ­ka Hatch Baby umož­ní rodi­čom, v pre­po­je­ní s apli­ká­ci­ou, sle­do­vať napr. váhu a výš­ku die­ťa­ťa, spo­lu s frek­ven­ci­ou mene­nia plie­nok.

10

foto: businessinsider.com

Urna Bios

Pro­dukt Bios Urn sa sna­ží o revo­lú­ciu v pocho­vá­va­ní našich blíz­kych. Ide o to, ako zasa­diť a násled­ne vypes­to­vať strom z pozos­tat­kov našich blíz­kych. Snom je spo­loč­nos­ti je to, aby boli cin­to­rí­ny nahra­de­né les­mi, kde kaž­dý strom bude pred­sta­vo­vať jed­né­ho člo­ve­ka.

11

foto: businessinisider.com

Dres “Pro­fi­lic Sink”

Spo­loč­nosť Koh­ler vytvo­ri­la Pro­fi­lic Sink — špe­ciál­ny drez, kto­rý v sebe spá­ja bam­bu­so­vú krá­ja­ciu dosku, cedid­lo, rošt, rôz­ne ďal­šie výsuv­né regá­ly, kôš a odtok špe­ciál­ne urče­ný na jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie umý­va­nie a zba­vo­va­nie sa odpa­du.

12

foto: businessinisider.com

Chi­rur­gic­ký sys­tém Da Vin­ci Xi

Da Vin­ci Xi Sur­gi­cal Sys­tem sa sna­ží o zme­nu a uľah­če­nie tých naj­men­ších chi­rur­gic­kých zákro­kov pomo­cou špič­ko­vej robo­ti­ky. Pohodl­ne usa­de­ný chi­rurg môže obslu­ho­vať bio­nic­ké ruky, kto­ré doká­žu vyko­ná­vať tie najp­res­nej­šie rezy.

13

foto: businessinisder.com

Hrač­ky Mons­tas

Mons­tas sú inte­rak­tív­ne hrač­ky pre deti trpia­ce napr. artri­tí­dou a iný­mi pohy­bo­vý­mi ocho­re­nia­mi. Hrač­ky sú pre­po­je­né s apli­ká­ci­ou, kto­rá mení tvar hra­čiek a silu, kto­rá je potreb­ná na mani­pu­lá­ciu s nimi. Deti si tak môžu posil­niť ruky, prs­ty a zápäs­tia.

14

foto: businessinsider.com

August Smart Lock

August Smart Lock nahrá­dza kla­sic­ké zám­ky a kľú­če špe­ciál­nym zaria­de­ním, kto­ré je ovlá­da­né apli­ká­ci­ou z mobil­né­ho tele­fó­nu. Pomo­cou nej môžu byť nasta­ve­né náv­šte­vy iných osôb ale­bo roz­ší­re­ný prí­stup pre ďal­ších. S dver­mi od tvoj­ho domu teda môžeš komu­ni­ko­vať neus­tá­le a chrá­niť si tak svo­je býva­nie.

15

foto: businessinisider.com

Pro­té­zy Prost­he­tic Cre­a­ti­ve Sys­tems

Spo­loč­nosť IKO vytvo­ri­la špe­ciál­ne pro­té­zy pre deti — Prost­he­tic Cre­a­ti­ve Sys­tems. Tvor­ca Car­los Artu­ro Tor­res sa pri ich vývo­ji inšpi­ro­val prá­cou v LEGO a roz­ho­dol sa pre­to vniesť aj tro­chu zába­vy do inak smut­nej rea­li­ty a živo­ta bez kon­ča­ti­ny.

16

foto: businessinsider.com

Synch­ro­ny

Synch­ro­ny je vecič­ka, pomo­cou kto­rej môže rodič so svo­jim autis­tic­kým die­ťa­ťom vytvá­rať har­mo­nic­kú hud­bu bez ohľa­du na to, aký majú hudob­ný sluch a schop­nos­ti. Také­to deti sú cit­li­vé na zvu­ky a Synch­ro­ny ich ukľud­ní pomo­cou prí­jem­né­ho zvu­ku, kto­rý budú samé vytvá­rať.

17

foto: businessinsider.com

Blu­e­to­oth repro­duk­tor Rug­ged Rukus

Spo­loč­nosť Eton vytvo­ri­la Rug­ged Rukus, čo je vlast­ne solár­nou ener­gi­ou napá­ja­ný blu­e­to­oth spe­a­ker — ide­ál­ny na sta­no­vač­ku a zába­vu von­ku.

18

foto: businessinsider.com

Mic­ro Kit­chen

Mic­ro Kit­chen od GE sa sna­ží o to, aby moh­li ľudia aj v malej kuchy­ni žiť “veľ­ko”. Kom­pakt­ná lin­ka obsa­hu­je chlad­nič­ku, umý­vač­ku ria­du a mik­ro­vln­ku, a všet­ky tie­to zaria­de­nia majú veľ­mi níz­ky škod­li­vý dopad na život­né pro­stre­die.

19

foto: businessinsider.com

Edyn Sen­zor do záh­ra­dy

Gar­den Sen­sor od spo­loč­nos­ti Edyn je zaria­de­nie, kto­ré v reál­nom čase meria kva­li­tu pôdy, úro­veň slneč­né­ho žia­re­nia a cel­ko­vé poča­sie. Záh­rad­ník dosta­ne pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie sprá­vy o prí­pad­ných prob­lé­moch, resp. bude mu odpo­ru­če­né, čo má robiť, aby o jeho rast­lin­ky bolo čo naj­lep­šie posta­ra­né.

20

foto: businessinsider.com

Hre­beň DAF­NI

Hre­beň od talian­skej spo­loč­nos­ti DAF­NI doká­že vyrov­nať kuče­ra­vé vla­sy jedi­ným ťahom.

21

foto: businessinsider.com

Xstat prvá pomoc pri rane

XStat je zaria­de­nie, kto­ré doká­že len za pár sekúnd zapl­niť ranu po guľ­ke ale­bo bod­nu­tí nožom tým, že sa pomo­cou injekč­nej strie­kač­ky napl­ní veľ­kým počtom malých špon­gií, kto­ré ihneď zväč­šia svoj objem.

22

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)