Top 4 donášky jedla do 5 eur aj s dovozom v Bratislave

Linda Cebrová / 5. marca 2019 / Food biznis

  • Ob­jed­nať si v hlav­nom meste dobré jedlo do 5 eur aj s do­vo­zom sa pre nie­koho môže zdať ne­re­álne
  • Ak však člo­vek dobre hľadá, nájde aj pre­vádzky, v kto­rých za túto cenu do­stane kva­litné jedlo
zdroj: pixabay.com,wikipedia.org
  • Ob­jed­nať si v hlav­nom meste dobré jedlo do 5 eur aj s do­vo­zom sa pre nie­koho môže zdať ne­re­álne
  • Ak však člo­vek dobre hľadá, nájde aj pre­vádzky, v kto­rých za túto cenu do­stane kva­litné jedlo

Yakuza sushi

Ak práve ne­máš chuť na ťažké a sýte jedlá, ale pre­fe­ru­ješ ľah­kosť a vý­raznú chuť, zvoľ sushi. Na obed sa však uspo­ko­jíš aj s ver­ziou, ktorá ťa ne­bude stáť po­lo­vicu vý­platy. Ta­kýchto do­ná­šok je via­cero, no naj­viac bo­dov si u nás zís­kala Yakuza sushi, ktorá na­ozaj ne­s­klame.


Ich sushi je čerstvé a chutné, fa­vo­ri­tom sú pes­tré sushi sety s množ­stvom chutí. Tvoj ža­lú­dok za­hreje tra­dičný Ra­men či Tom-kha po­lievka a tre­fou do čier­neho sú aj per­fektné udon re­zance, na­prí­klad s ka­ča­cím mä­som či s tofu pre ve­ge­ta­riá­nov.

Ak chceš skú­siť niečo nové, je tu aj sushi bur­rito, ktoré je niečo ako veľká sushi rolka. Každý deň po­nú­kajú aj zvý­hod­nené denné menu. Ob­jed­návky sú možné od 10:00 do 14:00. Ak chceš ob­jed­návku vy­slo­vene do 5-tich eur a ani o cent viac, bu­deš mu­sieť tro­chu hľa­dať, no vy­s­kla­dať si chutný obed za túto sumu je re­álne. Ide­álne je, ak sa na ich stránke rovno aj za­re­gis­tru­ješ. Pri kaž­dej ob­jed­návke to­tižto zís­ka­vaš body vďaka kto­rým si ná­sledne mô­žeš uplat­niť aj nie­koľko eurovú zľavu.

Ke­bab Nivy and Grill

Ke­bab Nivy je kla­sika, ktorú buď mi­lu­ješ alebo ne­ná­vi­díš. Tento ke­bab fun­guje už od roku 2001 a v hlav­nom mesta, tak má už dl­ho­ročnú tra­dí­ciu. Podľa po­pisu tejto tejto pre­vádzky, je ich ke­bab por­co­vaný ručne, podľa tra­dič­ných po­stu­pov. Bez­platná do­náška je­dál fun­guje v okolí AS Mlyn­ské Nivy, v Sta­rom meste a Ru­ži­nove.


Ku­rací ke­bab v tu­rec­kej žemli tu do­sta­neš za 3,50 eur, ľu­dia si po­chva­ľujú najmä veľkú por­ciu. Ak sa ti bude má­liť, v po­nuke je aj ku­rací ke­bab v placke XL s ce­nov­kou 4,90 eur. Ak pre­fe­ru­ješ skôr te­ľací ke­bab, za ten za­pla­tíš 4,60 eur.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: wi­ki­pe­dia.org

Ur­čite sa oplatí vy­skú­šať aj takz­vané pidé, ktoré je tu tak­tieź v po­nuke. Ide o kla­sickú tu­reckú špe­cia­litu na­zý­vanú aj ako tu­recká pizza, ktorá má tvar lo­dičky. Tu­recké pide je kus pe­čiva dlhý okolo  30 cm, pl­nený je zme­sou. Tou môže byť mäso, ze­le­nina či syry. Jeho cena je 5 eur. Roz­voz je v čase od 10:00 do 23:30 a to s do­náš­kou do 75 mi­nút na stránke bis­tro.sk.

Pizza Ita­liana

Ak pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí sú toho ná­zoru, že na dobrú pizzu nie je ni­kdy zlý čas, po­tom si už zrejme po­čul o bra­ti­slav­skej pre­vádzke Pizza Ita­liana. Táto piz­ze­ria sa radí me­dzi top do­nášky pizze v rámci hlav­ného mesta. Sved­čia o tom aj re­cen­zie na stránke Bis­tro, kde si vy­slú­žila 4,8 hviez­di­čiek. Možno nejde do po­sled­ného de­tailu o do­ko­nalú pizzu ako z ta­lian­skej ri­vi­éry, no pri­naj­men­šom ide o veľmi slušný štan­dard, ktorý ur­čite ne­urazí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: pi­xa­bay.com- Ilus­tračný ob­rá­zok

Ka­pi­to­lou sa­mou o sebe je čas do­ru­če­nia, ktorý je mimo obeda 15 mi­nút. Do­náška jedla je za­darmo a cena pizze za­čína na sume 4,85 eur. Ak máš chuť na niečo ľah­šie, v po­nuke je na­prí­klad aj grécky ša­lát za 4,95 eur. Ob­jed­nať si tu mô­žeš od 10:30 do 22:15.

Nočné menu

Možno si sa už aj ty do­stal do si­tu­ácie, kedy si si za me­sač­ného svitu spo­me­nul, že by sa zišlo dať si niečo teplé pod zub. Ak však v chlad­ničke nič ne­náj­deš, v hlav­nom meste máš v ta­kejto si­tu­ácii len pár mož­ností. Buď pre­ko­náš le­ni­vosť a vy­beh­neš von, do nie­kto­rých z non-stop fast fo­odov alebo si ob­jed­náš pizzu či ke­bab, kto­rého si sa pre­je­dol už mi­nulý týž­deň.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: pi­xa­bay.com- Ilus­tračný ob­rá­zok

Pre všet­kých noč­ných gur­má­nov na­šťas­tie vznikla do­náška s náz­vom Nočné menu. Ne­bu­deme si kla­mať, nejde o žiadne ve­gán­ske bis­tro s po­nu­kou raw tor­ti­čiek a bez­lep­ko­vých tor­tíl. Nočné Menu po­núka do­nášku za­darmo s roz­vo­zom od 19:00 do 2:00. Každý deň sa denná po­nuka je­dál mení. Ob­jed­nať si zväčša mô­žeš kla­siky ako vy­prá­žaný re­zeň či syr, ale aj sle­pačí vý­var alebo per­kelt, ku­lajdu a do­konca aj hus­pe­ninu. Ceny noč­ného menu sa po­hy­bujú okolo 3,80 eur.

Pre­vádzka si vy­slú­žila aj veľmi slušné hod­no­te­nie na Bis­tro.sk, a to 4,5 hviez­di­čiek. Čas do­ru­če­nia je do 90 mi­nút a re­cen­zie sú pre­važne po­zi­tívne: „Veľmi chvá­lim za­ra­de­nie ta­ké­hoto druhu do­nášky do po­nuky a hlavne nočný roz­voz. Člo­vek do­te­raz ne­mal na vý­ber v noci čo jesť, ok­rem pizze a po­dobne. Dr­žte si kva­litu, čo naj­dl­h­šie, ste vý­borní,“ od­ka­zuje je­den zo zá­kaz­ní­kov.

Z akej re­štau­ráci či bis­tra si zvyk­neš naj­čas­tej­šie ob­jed­ná­vať ty? 

Pridať komentár (0)