Top 5 bratislavských podnikov vhodných na biznis obed

Marianna Mikešová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Tie naj­lep­šie veci sa zvy­čajne dejú pri jedle. Spo­ločný obed či ve­čera spája ľudí, a to nie len pri ro­din­nej uda­losti, ale aj pri pra­cov­nom stret­nutí. Po­zri sa, kde sa dá v Bra­ti­slave naj­lep­šie na­jesť a v pon­de­lok tam vziať svojho biz­nis par­tnera.

Tie naj­lep­šie veci sa zvy­čajne dejú pri jedle. Spo­ločný obed či ve­čera spája ľudí, a to nie len pri ro­din­nej uda­losti, ale aj pri pra­cov­nom stret­nutí. Po­zri sa, kde sa dá v Bra­ti­slave naj­lep­šie na­jesť a v pon­de­lok tam vziať svojho biz­nis par­tnera.

Keď chceme rie­šiť uzat­vá­ra­nie no­vých zmlúv, spon­zo­ring a spo­lu­práce s par­tnermi, stret­nu­tie pri jedle alebo káve je zvy­čajne pr­vou voľ­bou. Káva však nie­kedy až prí­liš ne­for­málna, rýchla a málo nóbl. Po­zva­nie do re­štau­rá­cie môže na kli­enta či po­ten­ciál­neho par­tnera za­pô­so­biť lep­ším doj­mom. Zá­ro­veň po­sky­tuje viac času na pre­kon­zul­to­va­nie všet­kého, čo treba.

Sa­moz­rejme je vhodné po­znať nie­ktoré zá­sady ta­kýchto pra­cov­ných stret­nutí, aby všetko pre­behlo hladko a bez tráp­nosti. Tipy, ako na­prí­klad po­čkať na par­tnera, kým si ob­jed­náš, po­zvať ho, keď stret­nu­tie ini­ciu­ješ, či na­plá­no­vať si zá­kladné body kon­ver­zá­cie, sú úpl­ným zá­kla­dom. No to, čo ta­kéto stret­nu­tie naj­viac ovplyvní, je práve vý­ber vhod­ného pod­niku a sa­moz­rejme jedla, ktoré si dáš. Re­štau­rá­cia by ne­mala spa­dať do ka­te­gó­rie vý­va­rovne a zá­ro­veň ani nad­mieru lu­xusný pod­nik ne­musí byť kom­fortný. Ktoré pod­niky ti od­po­rú­čame?

Edo­kin

Čo môže byť so­fis­ti­ko­va­nej­šie, než pravé ja­pon­ské sushi. Táto voľba je vhodná, ak je tvo­jim par­tne­rom nie­kto, kto vy­zerá, že pre­fe­ruje ľahkú zdravú stravu. Zau­jí­mavé môže byť vziať na sushi pod­ni­ka­teľa z Ázie, no zá­ro­veň ris­ku­ješ, že ho málo au­ten­tic­kým ja­pon­ským jed­lom ura­zíš. Preto vsaď na is­totu a zo­ber ho na­prí­klad do bra­ti­slav­ského sushi baru Edo­kin v Cu­bi­cone alebo v Bory Mall, kde si na príp­rave poc­ti­vého jedla dajú zá­le­žať. Obed v tejto exo­tic­kej re­štau­rá­cii bude rýchly, so­fis­ti­ko­vaný a zá­ro­veň nie pre­dra­žený. Ne­hrozí ti ani to, že sa z neho prí­liš pre­ješ. To všetko pod­trhne štý­lový in­te­riér, v kto­rom aj za­bud­neš, že si v Bra­ti­slave a nie v To­kiu.

13315601_849500405196711_2872499682475560150_n 14457475_928100330670051_8083507869436187267_n

D.Ste­ak­house

Poc­tivý kus mäsa v kom­bi­ná­cii s pr­vo­tried­nym ví­nom od­mietne má­lo­ktorý biz­nis­men, pre­dov­šet­kým muž­ského po­hla­via. Skve­lou voľ­bou je v tom prí­pade lu­xusný bra­ti­slav­ský D.Ste­ak­house na Hviez­do­sla­vo­vom ná­mestí. Pro­stre­die re­štau­rá­cie ula­hodí mi­lov­ní­kom lu­xusu a nadš­tan­dard­ného prí­stupu, zaujme gi­gan­tický ob­raz hviezd­nej ob­lohy na strope a vý­ho­dou je tiež po­loha v cen­tre mesta. Sa­moz­rej­mos­ťou je príp­rava mäsa presne podľa vášho že­la­nia. Za to všetko sa však lo­gicky platí, preto by sme tento pod­nik za­ra­dili do drah­šieho spek­tra. Ne­za­budni si ove­riť, či tvoj hosť ná­ho­dou nie je ve­ge­ta­rián, aby si sa vy­hol faux pas.

10300248_884384258253713_1586905536015284738_n 1743551_1020622847963186_8445008875654476449_n

Ur­ban Bis­tro

Ak je tvo­jím obe­do­vým par­tne­rom člo­vek z kre­a­tív­neho pro­stre­dia, ktorý ne­musí drahé po­krmy, in­špi­ra­tívny pries­tor Ur­ban Bis­tra by mu mo­hol pad­núť do nôty. Možno by si pod­nik de­fi­no­val ako hips­ter­ský, a my sa tomu neb­rá­nime, no mu­síš, uznať že jeho fun­kci­ona­lis­tický di­zajn má niečo do seba. Ne­ho­vo­riac o skve­lom jedle v bis­tro štýle, ktoré ur­čite ne­bude nudné. Veď kto už by pri biz­nis stret­nutí vy­hľa­dá­val so­cia­lis­tickú kom­bi­ná­ciu mäso plus ryža s re­zan­co­vou po­liev­kou? S Ur­ba­nom za­bo­du­ješ aj v prí­pade fancy biz­nis ra­ňa­jok, va­jíčka be­ne­dict alebo brus­cheta s ko­zím sy­rom znie cel­kom cool, nie? K ra­ňaj­kám patrí aj káva a Ur­ban má skvelú spe­cialty cof­fee.

12038562_1675906652627756_3939341965628856732_n 12321685_1731097197108701_3670851099257550619_n

Green Buddha

Špe­ciálne prí­le­ži­tosti si vy­ža­dujú špe­ciálne miesto, a táto exo­tická re­štau­rá­cia, si­tu­ovaná príz­načne na Ze­le­nej ulici, ním ur­čite je. Už pri vstupe ťa očarí ori­gi­nálny a vkusný in­te­riér, po­zdraví ťa nad­roz­merný zlatý buddha na stene a ova­nie vôňa ďa­le­kej Ázie. Ľahké jedlá sú ide­álne pre pra­covný obed aj ve­čeru a z menu si vy­be­rie mi­lov­ník mäsa aj ve­ge­ta­rián. Ako prí­lohu možno rad­šej zvoľ ryžu, ne­bu­deš tak ris­ko­vať, že ti pred par­tne­rom budú z úst tr­čať re­zance. Od­po­rú­čame orien­to­vať sa aj podľa iko­niek čili pap­ri­čiek v menu, pre­tože kto by chcel kaš­ľať a sl­ziť pri roz­ho­vore o fi­nan­co­vaní dô­le­ži­tého pro­jektu?

14203293_1359700710725593_6257965190084561800_n 14183875_1360775870618077_3220097937402827692_n

Zy­lin­der

V prí­pade, že obe­du­ješ so za­hra­nič­ným kli­en­tom či par­tne­rom, možno by pre neho bolo zau­jí­mavé okú­siť niečo z chut­nej slo­ven­skej ku­chyne, no vo väč­šom štýle. Do ka­riet mu hrá opäť po­loha v cen­tre na Hviez­do­sla­vo­vom ná­mestí. Na tvojho hosťa ur­čite za­pô­sobí ča­ro­vný in­te­riér evo­ku­júci starý pre­špor­ský pod­nik, ktorý ke­dysi nav­šte­vo­vala smo­tánka, rov­nako ako menu po­nú­ka­júce pr­vo­triedne ha­lušky, pi­rohy, kačku aj chutné de­zerty. Nie každé stret­nu­tie je však vhodné spo­jiť s kon­zu­má­ciou ťaž­ších do­mác­kej­ších je­dál, preto zváž, či to tvojmu stret­nu­tiu pros­peje. Ne­mu­síš sa však báť, že náv­števa Zy­lin­dra ex­trémne od­ľahčí tvoju pe­ňa­ženku, je to skôr su­per stredná voľba.

12509735_1024146617646521_2912295478666835596_n 1377360_857964707598047_1178297236216964218_n

zdroj fo­tiek: fa­ce­book.com, zdroj ti­tul­nej fotky: fa­ce­book.com, bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)