TOP 5 kníh o biz­nise, ktoré si nečí­tal (no mal by si)

Filip Mosnár / 19. mája 2016 / Tech a inovácie

Keď sa povie, že je nejaká kniha o biz­nise, väč­šine ľuďom napadne 400 strán textu o pod­ni­kaní, eko­no­mike atď. Ale tieto knihy sú iné. 

Zoznam týchto kníh ti dá viac než len kla­sické poučky, tipy a triky zná­mych pod­ni­ka­te­ľov. Každá z nich ti dá iný insight, každá ti povie svoj vlastný prí­beh. Aby si sa aj ty mohol posu­núť ďalej, či už ako pod­ni­ka­teľ, alebo ako osob­nosť.

1. Out­liers

outliers_image

Inte­lek­tu­álna púť, ktorá ťa pre­ne­sie sve­tom úspeš­ných či výni­moč­ných ľudí a postaví ťa pred jeden nevy­rie­šený prob­lém, ktorý väč­šina ľudí ani nevidí. V čom sú vysoko úspešní ľudia iní? Odpo­veď sa dozvieš, keď budeš sle­do­vať ich pôvod, ich kul­túru, rodinu či gene­rá­ciu. Touto ces­tou nahliad­neš aj do tajom­stiev soft­vé­ro­vých mili­oná­rov, dozvieš sa, čo to stojí – byť skve­lým fut­ba­lis­tom, ako aj to, prečo sú Aziati naj­lepší v mate­ma­tike.

2. Give and Take

Give_and_take

Celé gene­rá­cie sme sa na pôvod úspe­chu poze­rali z jed­not­li­vých oblastí potreb­ných na pre­ra­ze­nie vo svete biz­nisu. V tejto knižke však dochá­dza k roz­de­le­niu ľudí na tri sku­piny, Takers, ktorí sa sna­žia čo naj­viac zís­kať a nahro­ma­diť, Mat­chers, ktorí sa sna­žia o to, aby boli so všet­kými vyrov­naní a Givers, ktorí neoča­ká­vajú nič na oplátku. Pre­čí­taj si knihu a zisti, ku kto­rej sku­pine pat­ríš.

3. The ten faces of inno­va­tion

ten-faces-of-innovation-by-tom-kelley

S tak­mer dvad­sať roč­nou pra­xou ako mana­žér IDEO, roz­de­ľuje Tom Kel­ley desať rolí, ktoré môže zamest­na­nec hrať vo firme, aby jej pomo­hol rásť a záro­veň ju uchrá­nil pred “hej­termi”. Určite jedna z kníh, ktorú by si mal mať vo svo­jom reper­to­ári.

4. Dis­ney War

disneywar-by-james-stewart

Želaj si, keď padá hviezda, spie­vaj si v práci, naj­šťast­nej­šie miesto na svete. Toto napadne väč­šinu ľudí pri slove Dis­ney. Ale prí­beh Roya Dis­ne­yho, synovca Walta Dis­ne­yho a chair­mana Walt Dis­ney Ani­ma­tion, ktorý začal vojnu s Micha­lom Eis­ne­rom (chief-exe­cu­ti­vom), nepozná tak­mer nikto. A roz­hodne ti ho môžem odpo­ru­čiť.

5. The Big Short

the-big-short-by-michael-lewis

Žiadny aktu­álny fil­mový hit nesiaha ani po členky kva­lite knihy (ako je tomu koniec kon­cov vždy). Kniha o prask­nutí bub­liny s rea­li­tami v dneš­nej dobe naberá na váž­nosti stále viac, keďže všetko nasved­čuje tomu, že trh je pred ďal­ším kolap­som. Rad­šej si ju pre­čí­taj a sprav si poznámky, nech vieš, čomu sa vyva­ro­vať.

Ani jedna z týchto kníh nie je strata času, každá má pre teba prí­nos. Je len na tebe, ktorú si vybe­rieš.

books-glasses-hipster-photography-reading-Favim.com-333678

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: amazon.com,favim.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: oatsandsugar.com

Pridať komentár (0)