Top 5 naj­lep­ších star­tu­po­vých kníh

Kika Besedičová / 6. decembra 2015 / Tools a produktivita

Ak si vo fáze hľa­da­nia prvých inves­tí­cií pre tvoj star­tup, príp­rava je kľú­čová. Čo je lep­šou príp­ra­vou než pre­čí­tať si tie naj­lep­šie knihy. Vys­kla­dali sme zoznam 5 naj­lep­ších kníh, ktoré ti pomôžu pri­pra­viť kva­litný a vecný pitch, zvý­šiť tvoje seba­ve­do­mie a tým aj schop­nosť vedieť Pre­dať.

The Art of the Pitch,” od Peter Cough­ter

Cough­te­rová kniha pomôže vybu­do­vať si schop­nosť — Pre­dať pro­dukt alebo ideu. Odha­ľuje širokú paletu nástro­jov, ako zlep­šiť pitch pre­zen­tá­cie, tak aby ti bola pri­ro­dzený a vecný.


The Lean Star­tup,” od Eric Ries

Táto kniha naučí star­tupy ako uspieť v neis­tých časoch. Demon­štruje nut­nosť ich fle­xi­bi­lity, rých­lej adap­tá­cie na zmeny, nepretr­žité tes­to­va­nie a vali­dá­ciu myš­lie­nok a v nepo­sled­nom rade, držať fókus na tie naj­zá­klad­nej­šie veci, ktoré robia pro­dukt pro­duk­tom.


Mas­te­ring the VC Game: A Ven­ture Capi­tal Insi­der Reve­als How to Get From Start-up to IPO on Your Terms,” od Jeff­rey Buss­gang

So skú­se­nos­ťami na obi­dvoch str­nách. Jeff­rey Bus­sa­gang rozo­berá jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších aspek­tov pit­cho­va­nia pre ven­ture capi­tal fondy a angel inves­to­rov. Hlavná otázka ktorú v knihe kla­die a aj na ňu odpo­vedá: Who will not only be the best bac­ker, but best par­tner?

The Star­tup Game,” od Wil­liam H. Dra­per

S viac ako 40 roč­nými skú­se­nos­ťami ven­ture kapi­ta­listu pou­ka­zuje na pro­ces akým ven­ture kapi­ta­listi ohod­no­cujú star­tupy. Dáva tak zakla­da­te­ľom star­tu­pov veľmi cennú radu, na čo sa sku­točne zame­ria­vať.

The Founder’s Dilem­mas: Anti­ci­pa­ting and Avo­iding the Pit­falls That Can Sink a Star­tup,” od Noam Was­ser­man

Was­ser­man v tejto knihe pokladá nie­ktoré z naj­taž­ších otá­zok, kto­rým každý star­tup môže čeliť. Pra­co­vať s blíz­kym kama­rá­tom? Ivens­to­vať za pomoci finan­cií od rodiny? A množ­stvo ďal­ších otá­zok a odpo­vedí na blbé situ­ácie, ktoré ťa môžu pos­ti­hnúť.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)