TOP 5 Slo­ve­niek, ktoré posu­nuli sladké remeslo na inú úro­veň

Linda Cebrová / 19. marca 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/odadky/ Anna Cagala — Caga­love pho­tog­raphy

Aj keď sa každá z týchto diev­čat pôvodne veno­vala oblas­tiam cel­kom vzdia­le­ných od cuk­rár­stva, napo­kon sa aj tak roz­hodli pre sladkú životnú cestu plnú kre­a­ti­vity, ruč­nej práce a kolá­čov. Dnes sa dokážu uži­viť prá­cou, ktorá ich nie­len baví ale aj napĺňa. Každá z týchto diev­čat je skve­lým prí­kla­dom toho, že ak máš záľubu, kto­rej doká­žeš obe­to­vať dosta­tok času a ener­gie, môžeš to dotiah­nuť naozaj ďaleko a mať sladký život.

Lenka Porub­ská — Mmmore

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Lenka Porub­ská si pred 7 rokmi zalo­žila firmu Mmmore, v kto­rej sa všetko točí okolo raw kolá­či­kov, zdra­vých dob­rôt a pro­te­íno­vých kolá­čov. Biz­nis začala vo svo­jej domá­cej kuchyni na Slo­ven­sku, no pre­pra­co­vala sa až do Syd­ney. Svoje koláče dodáva do rôz­nych kaviarní, má svoj online obchod a navyše robí aj roz­voz po Syd­ney. Svoju prácu miluje a užíva si každý jeden deň, keď sa venuje pod­ni­ka­niu.

Vždy ju fas­ci­no­valo skĺbe­nie zdra­vých potra­vín a chut­ných kolá­čov a aj preto vzni­kol ori­gi­nálny kon­cept domá­cej raw cuk­rárne s kre­a­tív­nym náz­vom Mmmore.

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Je to vzru­šu­júce sle­do­vať obchodný rast firmy a vidieť, ako sa všetká tá tvrdá práca vypláca. Ešte kraj­šie na tom je, že je to práca, ktorá ma baví a robím ju pre komu­nitu ľudí, ktorá ma pod­po­ruje.“

Mladá Slo­venka na svo­jej práci miluje pre­dov­šet­kým inte­rak­ciu so zákaz­níkmi. „Uží­vam si, keď sa ľudia zau­jí­majú o moje koláče a pýtajú sa ma na ingre­dien­cie, ktoré pou­ží­vam. Teším sa, že aj moje výrobky vedia ľuďom vyča­riť úsmev na tvá­rach, naprí­klad keď nie­kto ako dar­ček dostane moju raw tortu.“

Od Aďky

foto:facebook.com/odadky

Podobne ako Lucia, aj Andrea z Lip­tova sa tvrdo­hlavo pus­tila do biz­nisu s peče­ním kolá­čov a tort, a je zrejmé, že nešliapla vedľa. Fotky jej nád­her­ných jed­lých výtvo­rov môžeš nájsť na jej face­bo­oko­vom pro­file. Pečie nie­len poscho­dové sva­dobné torty v naked štýle, ktorý je typický absen­ciou akých­koľ­vek fon­dá­nov a poťa­ho­va­cích hmôť, ale tiež kolá­čiky od výmyslu sveta.

foto:facebook.com/odadky

Celý pod­ni­ka­teľ­ský nápad s peče­ním sa zro­dil len tak náho­dou, keď známi videli zopár Aďki­ných výtvo­rov na fot­kách a zapá­čili sa im. Teraz okrem indi­vi­du­ál­nych objed­ná­vok spo­lu­pra­cuje aj s nie­kto­rými kaviar­ňami v Lip­tove, kde na jej kolá­čik môžeš natra­fiť.

Soňa Cho­van­cová a Kris­tína Hup­ková — Mar­lotka

foto:kavickari.sk

Kolá­čiky a torty z dielne týchto dvoch šikov­ných diev­čat si roz­hodne nepo­mý­liš. Je v nich cítiť nie­len celo­ži­votná vášeň pre dobré jedlo a kva­litné suro­viny, ale aj inšpi­rá­cia z ciest po celom svete. Soňa Cho­van­cová a Kris­tína Hup­ková sú maji­teľ­kami pezin­skej kolá­či­kovne Mar­lotka a záro­veň jej jediné cuk­rárky. Každá pôvodne vyštu­do­vala niečo iné, avšak keďže obi­dve rady ces­tujú a obja­vujú, ešte rad­šej expe­ri­men­tujú a úplne naj­rad­šej pečú a tvo­ria, otvo­rili si vlani kolá­či­kovňu Mar­lotka.

foto:kavickari.sk

Prí­beh kolá­či­kovne Mar­lotka sa začal písať kvôli štý­lo­vým fran­cúz­skym maka­rón­kam. Ele­gantné a tren­dové kolá­čiky z mand­ľo­vej múky sú aj vlaj­ko­vou loďou kolá­či­kovne. Mladé cuk­rárky si kvôli nim odtr­peli svoje. Stále si živo pamä­tajú tie pre­bdené noci, keď bojo­vali s ich tva­rom, štruk­tú­rou a chu­ťou, aby ich pri­viedli k doko­na­losti. Maka­rónky totiž nič iné nepri­púš­ťajú. V kolá­či­kovni Mar­lotka ich pečú s pln­kami na báze čoko­lády zná­mej fran­cúz­skej značky Valr­hona alebo masla, ktoré dopĺňajú zau­jí­mavé prí­chute sla­ného kara­melu, pis­tá­cií, malín, cit­rónu, levan­dule či kávy.

Petra Zvá­čová Tót­hová — Art Cakes

foto:facebook.com/ArtCakes.sk

Petre sa poda­rilo pre­me­niť cuk­rár­ske remeslo na doko­nalé ume­nie. Pri jej práci nasle­duje naj­nov­šie trendy, ktoré odpo­zo­ro­vala od tých najús­peš­nej­ších ľudí z jej oboru. Vo Veľ­kej Bri­tá­nií zís­kala za prácu s cuk­rá­ren­skými hmo­tami titul Mas­ter PME. Pet­ri­nou špe­ci­li­zá­ciou je krá­ľov­ská poleva a ručne robené kvety z cukru. Tieto uni­kátne kúsky sa naučila vyrá­bať pod dohľa­dom reno­mo­va­ného autora Tonyho War­rena.

foto:facebook.com/ArtCakes.sk

Pýšiť sa môže aj ovlá­da­ním špe­ciál­nej tech­niky Lam­berth, ktorá bola využitá pri zdo­bení kolá­čov pre brit­skú krá­ľov­skú rodinu. Petra je aj absol­vent­kou kurzu Peggy Pors­chen s pro­mi­nent­nými kli­entmi ako je Kate moss, Elton John, Sting alebo Madonna. Potrebné zruč­nosti na peče­nie ume­lec­kých sva­dobný tort sa zase naučila u Zoe Clark drži­teľky titulu Best Wed­ding Cake.

Lucia Gažová — Lulus Bakery

foto: Anna Cagala — Caga­love pho­tog­raphy

Lucia Gažová, mladá pod­ni­ka­teľka a cuk­rárka z Trnavy, je dôka­zom toho, že piecť sa dá aj moderne, štý­lovo a chutne. Jej Lulus bakery, malú cuk­rá­ren­skú výrobňu, ktorá sa nachá­dza v Trnave, opúš­ťajú len poc­tivé kolá­čiky a torty, ktoré sú nie­len mimo­riadne lahodné, no sú pas­tvou aj pre oči.Lucia sa v minu­losti veno­vala mode­ling, ktorý ju však naplno nepo­hl­til. Časom sa jej však poda­rilo nájsť malú medzierku na trhu, v kto­rej bolo miesto pre jej vášeň pre peče­nie, nad­še­nie a kre­a­ti­vitu.

foto: Anna Cagala — Caga­love pho­tog­raphy

Zau­jí­mave je, že Lucia neab­sol­vo­vala vôbec žiadne kurzy . Piecť som sa naučila úplne sama. Aj tento fakt je dôka­zom toho, že ak niečo naozaj veľmi, ale veľmi chceš, dá sa to! Dnes sú jej zákusky natoľko obľú­bené, že nie na každú obejd­návku je výjde čas.

Často musím zákaz­ní­kov odmie­tať pre nedos­ta­tok času, či rúk. Mohla by som sa roz­rásť, mohla by som mať nie­koľ­ko­krát väč­šiu výrobu a nie­koľko zamest­nan­cov. Časom to určite aj spra­vím, no teraz sa ešte nech­cem vzdať toho, že každý jeden kolá­čik a každá jedna torta je naozaj moja — venu­jem jej čas, hrám sa s ňou, a teším sa z kaž­dej jed­nej, ktorá opustí moju výrobňu.”

Pridať komentár (0)