Top 5 slovenských online video kurzov, vďaka ktorým sa o teba zamestnávatelia pobijú

Linda Cebrová / 6. decembra 2018 / Lifehacking

  • Nauč sa zruč­nosti 21. sto­ro­čia, ktoré ťa po­sunú v ka­ri­ére alebo pod­ni­kaní na nový le­vel
  • On­line vzde­lá­va­cia plat­forma Le­arn2Code ti v tom vý­razne po­môže
  • Stačí, ak si vy­be­rieš z po­nuky ich on­line kur­zov, ktoré už ab­sol­vo­vali ti­síce spo­koj­ných štu­den­tov
zdroj: pexels.com
  • Nauč sa zruč­nosti 21. sto­ro­čia, ktoré ťa po­sunú v ka­ri­ére alebo pod­ni­kaní na nový le­vel
  • On­line vzde­lá­va­cia plat­forma Le­arn2Code ti v tom vý­razne po­môže
  • Stačí, ak si vy­be­rieš z po­nuky ich on­line kur­zov, ktoré už ab­sol­vo­vali ti­síce spo­koj­ných štu­den­tov

Prvý kom­pletný on­line kurzu web­de­signu

Tento kurz sa skladá z troch mo­du­lov : HTML a CSS, res­pon­zívny web­de­sign a Ja­vaSc­ript/jQu­ery. Všetky tieto tech­no­ló­gie sú po­trebné na tvorbu kaž­dej mo­der­nej we­bo­vej stránky. V na­sle­du­jú­com vi­deu ti tvoj bu­dúci lek­tor Ro­man Hraška alias Ya­blko po­vie, čo je to HTML a CSS, res­pon­zívny di­zajn, Ja­vaSc­ript a čo všetko sa v tomto ob­ľú­be­nom kurze na­učíš. Ok­rem iného do­sta­neš aj cer­ti­fi­kát o ab­sol­vo­vaní kurzu ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva SR ako aj ga­ran­ciu vrá­te­nia pe­ňazí, ak ne­bu­deš s kur­zom spo­kojný. Cena kurzu je 179 eur.

„In­štruk­tor vy­ni­ka­júco po­dáva prob­le­ma­tiku s pri­da­nou štip­kou hu­moru, člo­vek sa vô­bec ne­nudí. A v ne­po­sled­nom rade, spra­vil som si vlastnú web stránku,“ hod­notí kurz je­den z jeho ab­sol­ven­tov.

Ovládni So­cial Me­dia Mar­ke­ting

Fa­ce­book a Ins­ta­gram sa zo so­ciál­nych sietí po­stupne zme­nili na pl­no­hod­notné me­diálne plat­formy, ktoré pri­ná­šajú fir­mám a znač­kám na ce­lom svete úžasné vý­sledky a dnes sú už sú­čas­ťou tak­mer kaž­dej re­klam­nej kam­pane. To je cel­kom dobrý dô­vod na­učiť sa s nimi pra­co­vať.

V tomto kurze za­čneš od ab­so­lut­nych zá­kla­dov ako za­lo­že­nie a na­sta­ve­nie Fa­ce­book Page, lek­tor ti pred­staví for­máty po­stov a sa­moz­rejme sa na­učíš na­sa­dzo­vať re­klamy. Ak máš za se­bou ne­jaké tie skú­se­nosti, ne­musí byť na škodu vy­po­čuť si veci, kto­rým už možno tro­chu roz­umieš, aj od nie­koho iného, ​​za­po­jiť sa do dis­ku­sie, ove­riť si nie­ktoré skills, či vy­uží­vaš po­ten­ciál so­cial me­dia ka­ná­lov na­plno. Cena kurzu je 59 eur.

Mo­derný Ja­vaSc­ript

V roku 2015 pri­šiel ob­rov­ský update do Ja­vaSc­riptu, ktorý zme­nil, ako ho pí­šeš. Opra­vil chyby, upra­vil syn­tax, pri­dal no­vinky, ale jeho hlavná vý­hoda je, že na­pí­šeš me­nej kódu, na­pí­šeš ho rých­lej­šie a bude sa sprá­vať tak, ako ča­káš. A to je špe­ciálne pri Ja­vaSc­ripte po­riadna vý­hoda. Tento kurz je pre teba, ak chceš po­u­ží­vať všetky najš­ťa­va­na­tej­šie no­vinky Ja­vaSc­riptu už dnes. Cena kurzu je 39 eur.

Za­čni sa ži­viť edi­to­va­ním vi­deí

On­line kurz Mo­vie Ma­ker ti po­môže na­hliad­nuť do sveta vi­dea, strihu a po­st­pro­duk­cie. Lek­tor ti ukáže zá­klady práce s prog­ra­mom Adobe Pre­miere Pro, ktorý patrí me­dzi je­den z naj­moc­nej­ších edi­tač­ných prog­ra­mov po­u­ží­va­ných na strih a úp­ravu vi­dea. Do­ká­žeš s ním na­stri­hať vi­deo zo svadby, zá­znam z te­am­bu­il­dingu, ale aj mo­derný hu­dobný vi­deo­k­lip alebo promo vi­deo na web či do TV. Rady, ktoré sa v tomto on­line kurze do­zvieš, ťa po­sunú na v skutku po­kro­čilú úro­veň strihu vi­dea. Cena kurzu je 69 eur.

Zvládni Excel ako pro­fe­si­onál

Tento kurz je ur­čený uží­va­te­ľom, ktorí už s prog­ra­mom Excel majú skú­se­nosti a radi by sa na­učili po­u­ží­vať po­kro­čilé ná­stroje Excelu efek­tívne. Každý ná­stroj Excelu, ktorý v kurze náj­deš je vy­svet­lený na re­ál­nych prí­kla­doch z praxe. Kurz ob­sa­huje aj vzo­rové ta­buľky, tes­to­va­cie za­da­nia, na kto­rých si na­učené veci mô­žeš otes­to­vať a ná­sledne skon­tro­lo­vať vo vi­deu s rie­še­ním. Cena kurzu je 49 eur.

Ak ťa to s Exce­lom mys­líš vážne, vy­skú­šaj aj bo­nu­sový kurz za­me­raný na VBA – prog­ra­mo­va­nie v ExceliDo­zvieš sa aké ob­rov­ské sú mož­nosti prog­ra­mo­va­nia a au­to­ma­ti­zá­cie úko­nov, ktoré by si inak mu­sel v Exceli ro­biť ma­nu­álne a pra­vi­delne. Po kurze tak za­čneš pra­co­vať oveľa efek­tív­nej­šie a rých­lej­šie. Cena kurzu je 49 eur.

 

Ak ešte stále tá­paš čím ob­da­ro­vať tvo­jich blíz­kych na Via­noce, možno by ne­bolo od veci siah­nuť po uži­toč­nom dar­čeku, akým sú aj kurzy od Le­arn2Code.

Pridať komentár (0)