Top 5(+1) smart­fó­nov s naj­lep­ším foto­apa­rá­tom na svete

Nikola Tokárová / 29. apríla 2016 / Tools a produktivita

Smart­fó­nová foto­gra­fia zašla do takej doko­na­losti, že väč­šina ľudí si už ani neku­puje digi­tálny foto­apa­rát, aby mohla fotiť kva­litné obrázky. 

Nie všetky zaria­de­nia sú rov­naké a pokiaľ je dobrý foťák jed­nou z tvo­jich pod­mie­nok pri výbere nového mobilu, možno ti práve tento člá­nok pomôže roz­hod­núť sa, ktorý model bude tvoj ďalší.

Ako istotne vieš, nie je to len o pixe­loch a hod­no­te­nie, ktoré sa dočí­taš v nasle­du­jú­cich riad­koch berie do úvahy auto­fo­kus, kva­litu šošovky a kva­litu jej sen­zo­rov.

5. Sony Xpe­ria Z5

Tento smart­fón bol vypus­tený ako prvá vlaj­ková loď v roku 2016. Sony má svoju repu­tá­ciu, čo sa kamery týka a stránka DXO­Mark ho pova­žuje dokonca za naj­lepší foťák v mobile na svete.

V čase, keď bol uve­dený na trh ako nový, čo bolo na začiatku feb­ru­ára 2016, pat­ril bez pochýb k špičke, ale pova­žo­vať ho za naj­lepší je urých­lené.

Xperia_Z5_1

foto: www.3g.co.uk 

Má 23 mega­pi­xe­lov a 0,03 sekun­dový auto­fo­kus, no v sku­toč­nosti bol foto­apa­rát tak tro­chu skla­ma­ním. Prob­lém je v tom, že čím viac pixe­lov sa Sony snaží napchať do zaria­de­nia s rov­na­kými roz­mermi ako pre­došlé, tým viac to ide na úkor kva­lity obráz­kov.

Z5 má ten­den­ciu foto­gra­fie pre­expo­no­vať a roz­ma­zať osvet­lené plo­chy a tiene. V koneč­nom dôsledku je Z5 dobrý tele­fón s kva­lit­ným foťá­kom, ale exis­tujú aj lep­šie voľby.

Cena: od 440 eur

4. LG G5

Ako sa zdá, LG rado roz­bieha dobré nápady ešte pred­tým, ako ich domys­lia do detailu. G5 ako prvý smart­fón ponúka dva foto­apa­ráty s rôz­nymi ohnis­ko­vými vzdia­le­nos­ťami.

Ponúka aj rôzne modu­lárne prí­davné časti, ako naprí­klad Cam plus. Tomuto nápadu sa dote­raz pri­blí­žila iba idea Pho­neb­locks, ktorá sa ale zatiaľ neroz­behla.

lg-g5-wide-angle-camera

foto: ibtimes.co.uk

Nápad na via­cero šošo­viek, ktoré sa dajú využiť rôzne, pre čo naj­lep­šie fote­nie v akých­koľ­vek pod­mien­kach a vzdia­le­nos­tiach, je síce fan­tas­tický, ale LG ho nikdy nedo­tiahlo do konca. Pri­da­nie dru­hej kamery a ďal­ších modu­lár­nych častí je tro­chu zavá­dza­júce. Cam plus má veľa bugov a fote­nie je prí­liš kom­pli­ko­vané.

Cena: od 610 eur

3. HTC 10

So sve­tel­nos­ťou f/1.8 zachy­táva šošovka tele­fónu HTC 10 foto­gra­fie, ktoré majú výbornú kva­litu a tex­túru. 12.1. mega­pi­xe­lový sen­zor vie výborne zachy­tiť dyna­mický roz­sah so všet­kými detailmi tie­ňov a sve­tiel. Auto­fo­kus tak­tiež fun­guje veľmi sviežo.

Ak by bol HTC 10 vypus­tený na trh v iný čas, mohol by sa pokojne jeho foťák stať čís­lom 1, avšak v súčas­nosti má prí­liš silnú kon­ku­ren­ciu.

htc-10-5-reasons-3

foto: droid-life.com

2. iPhone 6s/6s Plus/SE

V roku 2016 spa­dol iPhone zo svo­jej prvej priečky vo foto­apa­rá­toch niž­šie. Foťáky, ktorý majú modely 6s, 6s Plus, či SE už majú svoje roky. Avšak, keďže sa tech­no­ló­gia veľmi nevy­vi­nula, stále sa jedná o top foto­apa­rát.

Sve­tel­nosť šošo­viek f/2.2 už dávno nie je pre iné smart­fóny vzdia­lená hra­nica. Foto­gra­fie zachy­tené iPho­nom mávajú prob­lém so sla­bým kon­tras­tom, napriek tomu však jed­no­du­cho kon­ku­ro­vali pre­svet­le­ným, alebo prí­liš fareb­ným foto­gra­fiám z iných tele­fó­nov.

iPhone_6_PLUS_preview_MG_1753

foto: pcadvisor.co.uk

Výho­dou fotiek z iPho­nov stále ostáva dyna­mický roz­sah svetla a tmy, ostrosť a tex­túra. Napriek drob­ným muchám je však iPhone na dru­hej priečke a svoje pub­li­kum určite tak skoro nestratí.

6s: od 650 eur

6s Plus: od 790 eur

SE: od 440 eur

1. Sam­sung Galaxy S7/S7 Edge

Dá sa deba­to­vať o tom, či je Sam­sung Galaxy S7 naj­lep­ším tele­fó­nom, aký kedy vzni­kol, ale nedá sa deba­to­vať o tom, či má naj­lepší foto­apa­rát. Pre­tože má. Prek­va­pivo iba 12 mega­pi­xe­lový foto­apa­rát so sve­tel­nos­ťou f/1.7 pora­zil foto­apa­rát iPho­nov.

Ponúka naj­lepší dyna­mický roz­sah, naj­šir­šiu clonu, tex­túru a kon­trast. Medzi naj sa môže zara­diť aj fote­nie v sla­bom osvet­lení a práve pri ňom možno vidieť dras­tický roz­diel medzi fot­kou z iPhonu a Sam­sungu. Ďal­šou úžas­nou novin­kou je, že je vode­odolný, čo ti umožní robiť aj pod­vodné fotky.

maxresdefault

foto: youtube.com

Ak si teda vybe­ráš tele­fón podľa kva­lity foto­apa­rátu, môžeš si pred defi­ni­tív­nym roz­hod­nu­tím ešte porov­nať foto­gra­fie fotené pro­fe­si­onálmi.

S7: od 560 eur

S7 Edge: od 690 eur

Špe­ciálne oce­ne­nie: Huawei P9

Foto­apa­rát nového Huawei-u má tiež duálne šošovky, ktoré spolu pri fotení spo­lu­pra­cujú. Chváli sa dob­rým zazna­me­ná­va­ním foto­gra­fií v tme a pri vývine tohto foto­apa­rátu stála aj známa spo­loč­nosť Leica.

huawei_p9_handson_0018

foto: pcadvisor.co.uk

Obe šošovky majú sve­tel­nosť f/2.2 a 12 mega­pi­xe­lov. Druhá šošovka fotí v čierno-bie­lom móde a výsledný obrá­zok pos­kladá soft­vér z oboch zázna­mov.

Cena: od 530 eur

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: pixpa.com

Pridať komentár (0)