Top 5(+1) smart­fó­nov s naj­lep­ším foto­apa­rá­tom na sve­te

Nikola Tokárová / 29. apríla 2016 / Lifehacking

Smart­fó­no­vá foto­gra­fia zašla do takej doko­na­los­ti, že väč­ši­na ľudí si už ani neku­pu­je digi­tál­ny foto­apa­rát, aby moh­la fotiť kva­lit­né obráz­ky.

Nie všet­ky zaria­de­nia sú rov­na­ké a pokiaľ je dob­rý foťák jed­nou z tvo­jich pod­mie­nok pri výbe­re nové­ho mobi­lu, mož­no ti prá­ve ten­to člá­nok pomô­že roz­hod­núť sa, kto­rý model bude tvoj ďal­ší.

Ako istot­ne vieš, nie je to len o pixe­loch a hod­no­te­nie, kto­ré sa dočí­taš v nasle­du­jú­cich riad­koch berie do úva­hy auto­fo­kus, kva­li­tu šošov­ky a kva­li­tu jej sen­zo­rov.

5. Sony Xpe­ria Z5

Ten­to smart­fón bol vypus­te­ný ako prvá vlaj­ko­vá loď v roku 2016. Sony má svo­ju repu­tá­ciu, čo sa kame­ry týka a strán­ka DXO­Mark ho pova­žu­je dokon­ca za naj­lep­ší foťák v mobi­le na sve­te.

V čase, keď bol uve­de­ný na trh ako nový, čo bolo na začiat­ku feb­ru­ára 2016, pat­ril bez pochýb k špič­ke, ale pova­žo­vať ho za naj­lep­ší je urých­le­né.

Xperia_Z5_1

foto: www.3g.co.uk 

Má 23 mega­pi­xe­lov a 0,03 sekun­do­vý auto­fo­kus, no v sku­toč­nos­ti bol foto­apa­rát tak tro­chu skla­ma­ním. Prob­lém je v tom, že čím viac pixe­lov sa Sony sna­ží napchať do zaria­de­nia s rov­na­ký­mi roz­mer­mi ako pre­doš­lé, tým viac to ide na úkor kva­li­ty obráz­kov.

Z5 má ten­den­ciu foto­gra­fie pre­expo­no­vať a roz­ma­zať osvet­le­né plo­chy a tie­ne. V koneč­nom dôsled­ku je Z5 dob­rý tele­fón s kva­lit­ným foťá­kom, ale exis­tu­jú aj lep­šie voľ­by.

Cena: od 440 eur

4. LG G5

Ako sa zdá, LG rado roz­bie­ha dob­ré nápa­dy ešte pred­tým, ako ich domys­lia do detai­lu. G5 ako prvý smart­fón ponú­ka dva foto­apa­rá­ty s rôz­ny­mi ohnis­ko­vý­mi vzdia­le­nos­ťa­mi.

Ponú­ka aj rôz­ne modu­lár­ne prí­dav­né čas­ti, ako naprí­klad Cam plus. Tomu­to nápa­du sa dote­raz pri­blí­ži­la iba idea Pho­neb­locks, kto­rá sa ale zatiaľ neroz­beh­la.

lg-g5-wide-angle-camera

foto: ibtimes.co.uk

Nápad na via­ce­ro šošo­viek, kto­ré sa dajú využiť rôz­ne, pre čo naj­lep­šie fote­nie v akých­koľ­vek pod­mien­kach a vzdia­le­nos­tiach, je síce fan­tas­tic­ký, ale LG ho nikdy nedo­tiah­lo do kon­ca. Pri­da­nie dru­hej kame­ry a ďal­ších modu­lár­nych čas­tí je tro­chu zavá­dza­jú­ce. Cam plus má veľa bugov a fote­nie je prí­liš kom­pli­ko­va­né.

Cena: od 610 eur

3. HTC 10

So sve­tel­nos­ťou f/1.8 zachy­tá­va šošov­ka tele­fó­nu HTC 10 foto­gra­fie, kto­ré majú výbor­nú kva­li­tu a tex­tú­ru. 12.1. mega­pi­xe­lo­vý sen­zor vie výbor­ne zachy­tiť dyna­mic­ký roz­sah so všet­ký­mi detail­mi tie­ňov a sve­tiel. Auto­fo­kus tak­tiež fun­gu­je veľ­mi svie­žo.

Ak by bol HTC 10 vypus­te­ný na trh v iný čas, mohol by sa pokoj­ne jeho foťák stať čís­lom 1, avšak v súčas­nos­ti má prí­liš sil­nú kon­ku­ren­ciu.

htc-10-5-reasons-3

foto: droid-life.com

2. iPho­ne 6s/6s Plus/SE

V roku 2016 spa­dol iPho­ne zo svo­jej prvej prieč­ky vo foto­apa­rá­toch niž­šie. Foťá­ky, kto­rý majú mode­ly 6s, 6s Plus, či SE už majú svo­je roky. Avšak, keď­že sa tech­no­ló­gia veľ­mi nevy­vi­nu­la, stá­le sa jed­ná o top foto­apa­rát.

Sve­tel­nosť šošo­viek f/2.2 už dáv­no nie je pre iné smart­fó­ny vzdia­le­ná hra­ni­ca. Foto­gra­fie zachy­te­né iPho­nom máva­jú prob­lém so sla­bým kon­tras­tom, napriek tomu však jed­no­du­cho kon­ku­ro­va­li pre­svet­le­ným, ale­bo prí­liš fareb­ným foto­gra­fiám z iných tele­fó­nov.

iPhone_6_PLUS_preview_MG_1753

foto: pcadvisor.co.uk

Výho­dou fotiek z iPho­nov stá­le ostá­va dyna­mic­ký roz­sah svet­la a tmy, ostrosť a tex­tú­ra. Napriek drob­ným muchám je však iPho­ne na dru­hej prieč­ke a svo­je pub­li­kum urči­te tak sko­ro nestra­tí.

6s: od 650 eur

6s Plus: od 790 eur

SE: od 440 eur

1. Sam­sung Gala­xy S7/S7 Edge

Dá sa deba­to­vať o tom, či je Sam­sung Gala­xy S7 naj­lep­ším tele­fó­nom, aký kedy vzni­kol, ale nedá sa deba­to­vať o tom, či má naj­lep­ší foto­apa­rát. Pre­to­že má. Prek­va­pi­vo iba 12 mega­pi­xe­lo­vý foto­apa­rát so sve­tel­nos­ťou f/1.7 pora­zil foto­apa­rát iPho­nov.

Ponú­ka naj­lep­ší dyna­mic­ký roz­sah, naj­šir­šiu clo­nu, tex­tú­ru a kon­trast. Medzi naj sa môže zara­diť aj fote­nie v sla­bom osvet­le­ní a prá­ve pri ňom mož­no vidieť dras­tic­ký roz­diel medzi fot­kou z iPho­nu a Sam­sun­gu. Ďal­šou úžas­nou novin­kou je, že je vode­odol­ný, čo ti umož­ní robiť aj pod­vod­né fot­ky.

maxresdefault

foto: youtube.com

Ak si teda vybe­ráš tele­fón pod­ľa kva­li­ty foto­apa­rá­tu, môžeš si pred defi­ni­tív­nym roz­hod­nu­tím ešte porov­nať foto­gra­fie fote­né pro­fe­si­onál­mi.

S7: od 560 eur

S7 Edge: od 690 eur

Špe­ciál­ne oce­ne­nie: Huawei P9

Foto­apa­rát nové­ho Huawei-u má tiež duál­ne šošov­ky, kto­ré spo­lu pri fote­ní spo­lu­pra­cu­jú. Chvá­li sa dob­rým zazna­me­ná­va­ním foto­gra­fií v tme a pri vývi­ne toh­to foto­apa­rá­tu stá­la aj zná­ma spo­loč­nosť Lei­ca.

huawei_p9_handson_0018

foto: pcadvisor.co.uk

Obe šošov­ky majú sve­tel­nosť f/2.2 a 12 mega­pi­xe­lov. Dru­há šošov­ka fotí v čier­no-bie­lom móde a výsled­ný obrá­zok pos­kla­dá soft­vér z oboch zázna­mov.

Cena: od 530 eur

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: pixpa.com

Pridať komentár (0)