TOP 9 naj­lep­ších wire­less slú­cha­diel na trhu

Timotej Vančo / 15. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vadí ti kábel a neko­nečné roz­mýš­ľa­nie nad tým, ako sa ti znova mohli zamo­tať slú­chadlá vo vrecku? V tomto výbere naj­lep­ších wire­less slú­cha­diel určite náj­deš rie­še­nie svojho prob­lému.

Vyzerá to tak, že nie každá spo­loč­nosť má záu­jem zru­šiť 3.5 mm jack a zaviesť nový Ligh­ting alebo USB-C port pre slú­chadlá. Toto možno bude prob­lém pre budú­cich maji­te­ľov iPhonu 7, do kto­rého už oby­čajný jack ani nestr­číte.

Ak ale máš bez­drô­tové, čiže Blu­e­to­oth slú­chadlá, nemal by si mať naj­menší prob­lém s akým­koľ­vek mobi­lom. No aj takéto slú­chadlá majú svoje plusy a mínusy. Nega­tívny bod pri týchto slú­chad­lách je roz­hodne vyš­šia cena a nie­kedy slabší výkon v porov­naní so slú­chad­lami s káb­lom.

Oči­vid­nou výho­dou bez­drô­to­vých slú­cha­diel ale je, že sa nemôžu zamo­tať, roz­tr­hnúť alebo nejako inak poru­šiť ich spo­je­nie s mobi­lom alebo iným zaria­de­ním.

Vyzerá to tak, že budúc­nosť slú­cha­diel je v bez­drô­to­vosti. Preto den­ník Busi­ness Insi­der dal dokopy tento zoznam momen­tálne naj­lep­ších bez­drô­to­vých slú­cha­diel.

Cre­a­tive Sound Blas­ter Jam

the-creative-sound-blaster-jam-is-one-of-the-few-respectable-bluetooth-headphones-available-for-less-than-50 (1)

Saound Blas­ter Jam sú jedny z naj­reš­pek­to­va­nej­ších slú­cha­diel v ich kate­gó­rii a záro­veň stoja menej ako 50€. Za nízku cenu majú veľmi dobrý výkon, sú ľahké a ich zvuk je čis­tejší a sil­nejší, ako v tejto ceno­vej kate­gó­rii zvykne byť. Naopak, ak nasta­víš hla­si­tosť pri­veľmi vysoko, to čo počú­vaš bude počuť aj tvoj kama­rát.

Jabra Move Wire­less

the-jabra-move-wireless-is-a-fun-listen-and-not-terribly-expensive-to-boot (1)

Za Jabra Move Wire­less zapla­tíš pri­bližne 30 dolá­rov. Sú tak­tiež veľmi kom­fortné a pohodlné na ušiach. Naopak, výkon nemajú prí­liš kva­litný a preto ich neod­po­rú­čam hudob­ní­kom alebo iným, ktorí potre­bujú počuť veľmi kva­litnú hudbu, basy a výšky atď. Pre nás oby­čaj­ných ľudí by mali sta­čiť a cena je tak­tiež veľmi priaz­nivá.

Skull­candy Grind Wire­less

the-skullcandy-grind-wireless-has-a-dynamic-sound-that-belies-its-low-price-point (1)

Skull­candy ti sadnú na hlavu ako keby boli robené na mieru. Výdrž baté­rie majú veľmi solídnu, 10 až 12 hodín. Výkon a zvuk majú kva­lit­nejší ako kon­ku­ren­cia. Suma 90 dolá­rov je adek­vátna k para­met­rom, ktoré ponúka.

Plan­tro­nics Back­beat Sense SE

the-plantronics-backbeat-sense-se-is-lightweight-water-resistant-and-natural-sounding (1)

Nízka hmot­nosť, vode odol­nosť a pri­ro­dzený zvuk. Tieto vlast­nosti cha­rak­te­ri­zujú tieto vysoko kom­fortné, krásne slú­chadlá, ktoré môžeš s kľu­dom nosiť aj v daždi alebo počas kúpa­nia v lete. Tak­tiež sní­majú, kedy ich máš na hlave a po zlo­žení z hlavy auto­ma­ticky zasta­via pes­ničku. Baté­ria ti pri plnom nabití vydrží niečo cez 15 hodín. S týmito super para­met­rami ťa Back­beat Sense SE vyjdú 160 dolá­rov.

V-Moda Cross­fade Wire­less

the-v-moda-crossfade-wireless-are-super-sturdy-and-great-for-bass-lovers (1)

Ak si veľ­kým fanú­ši­kom Hip-Hopu, elek­tro hudby alebo milu­ješ dune­nie bás, tieto slu­chátka sú určite pre teba a pre tých ozaj­st­ných milov­ní­kov kva­lit­nej hudby nebude ani 300 dolá­rov zby­točne vyho­dený peniaz. V-Moda sú tak­tiež veľmi kom­fortné a spĺňajú armádne špe­ci­fi­ká­cie pre dlhú život­nosť. Takže sa nemu­síš báť ich len tak hodiť do tašky medzi rôzne iné veci.

Sony MDR-1ABT

the-sony-mdr-1abt-are-a-superlatively-comfortable-pair-that-dont-get-much-wrong (1)

Tieto slú­chadlá sú pri­márne robené pre tvoje pohod­lie. Síce ťa vyjdú 400 dolá­rov, ale to, že ich budeš mať na hlave, si skoro ani neuve­do­míš. Život­nosť baté­rie majú cez 30 hodín a podľa recen­zií sú to slú­chadlá, pri kto­rých je vysoká cena pri­me­raná kva­lite.

Bose Quiet­Com­fort 35

the-bose-quietcomfort-35-are-the-most-effective-noise-cancelling-bluetooth-headphones-on-the-market

QC35 sa zame­ria­vajú na čo naj­lep­šie odfil­tro­va­nie oko­li­tého zvuku. To ťa dostane do tro­chu inej rea­lity, kde si nebu­deš vší­mať nebez­pe­čen­stvo na ces­tách, čo môže byť nie­kedy veľmi nebez­pečné. Slú­chadlá tiež ponú­kajú živé výšky a silné basy, ktoré robia z počú­va­nia doslova záži­tok. QS35 ti budú pri­pa­dať na hlave veľmi vzne­šene, ľahko a pohodlne. Ak hľa­dáš kva­litu a odstrá­ne­nie oko­li­tého šumu, musia byť tvo­jou prvou voľ­bou.

Senn­he­i­ser PXC 550 Wire­less

the-sennheiser-pxc-550-wireless-arent-quite-as-strong-from-a-noise-cancelling-standpoint-but-they-have-the-superior-sound

Senn­he­i­ser PXC 550 sú ďal­šie slu­chátka, kto­rých pri­ori­tou je potla­če­nie oko­li­tého šumu. Robia to tro­chu kva­lit­nej­šie ako vyš­šie spo­me­nuté QC35 a záro­veň pri­ná­šajú viac vyvá­žený zvuk medzi výš­kami a basami. Bohu­žiaľ stoja ešte o ďal­ších 50 dolá­rov viac.

Plan­tro­nics Back­beat Fit

the-plantronics-backbeat-fit-are-well-rounded-and-convenient-for-runners (1)

Ak si milov­ník športu a rád cho­díš behá­vať, Back­beat Fit ti ponúka kva­litné slu­chátka s čis­tým zvu­kom bez skres­le­nia. Sú robené kon­krétne na šport, preto sa nemu­síš báť, že by ti pri behu padali z hlavy. Cena sa pri nich vyšpl­hala na 130 dolá­rov.

zdroj článku: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)