Top appky, ktoré musíš vyskú­šať!

Alexandra Dulaková / 23. september 2015 / Business

Trh s novými mobil­nými apli­ká­ciami neus­tále ras­tie závrat­ným tem­pom a denno-denne na ňom pri­búda množ­stvo viac aj menej kva­lit­ných novi­niek. Tu je top 10 apli­ká­cií za posled­ných pár mesia­cov, ktoré stoja za to. Skva­lit­nia čas, zjed­no­du­šia život a prácu, pop­rí­pade zaženú nudu — a k tomu sú všetky zadarmo.

Rizon

Apli­ká­cia vhodná pre všetky foto­gra­fické duše vie presne pove­dať, kedy je naj­lepší čas na fote­nie. Keďže dĺžka den­ného svetla sa mení podľa období, nie je ľahké vždy odhad­núť, kedy nastane povestná zlatá hodina. Rizon to ale vie a dokáže o tom svo­jich pou­ží­va­te­ľov infor­mo­vať. Dá sa nasta­viť, kedy by člo­vek pri­bližne rád fotil (doobe­die, poobe­die) a apli­ká­cia ho podľa toho upo­zorní, kedy by sa mal pri­pra­viť. 

Paper

Paper má v sebe všetko, čo sa bežne robí v zošite — aku­rát je to rých­lej­šie, kraj­šie a dá sa to zdie­ľať. Či už ide o poznámky, grafy, tabuľky, nák­resy, je to mul­ti­tas­king s veľmi pôso­bi­vým dizaj­nom a jed­no­du­chým ovlá­da­ním. 

Giphy Cam

Veľmi jed­no­du­ché a veľmi zábavné — vytvá­ra­nie gif videí z tých najo­by­čaj­nej­ších vtip­ných momen­tov kaž­do­den­ného života. Môžeš si vybrať fil­ter a poza­die, kto­rých je naozaj požeh­nane, pop­rí­pade sa o video cez sociálne siete pode­liť s ostat­nými. 

Snap­chat

Snap­chat síce nie je žiadna novinka, ale v posled­nom čase si vzal na paš­kál sve­tový feno­mén sel­fie a roz­ho­dol sa ho zme­niť na nepoz­na­nie. Ich prí­da­vok “Len­ses” ti z tváre vyča­ruje dúhu grca­jú­ceho paná­čika, démona, či star­čeka, pri­čom sa mož­nosti pra­vi­delne obmie­ňajú. Okrem toho zavie­dol aj sys­tém online odmien, tzv. “Trop­hies” a dokonca aj pokus o prvú mož­nosť nákupu priamo cez apli­ká­ciu — “Replays.” 

Say­What

Niečo, čo by si určite oce­nil aj ty. Aj keď sa s cudzím jazy­kom, v tomto prí­pade anglič­ti­nou, kama­rá­tiš už neje­den rok, pokiaľ to nie je tvoj mate­rin­ský jazyk a pokiaľ v anglicky hovo­ria­com pro­stredí neži­ješ, vždy ti bude niečo uni­kať. Naprí­klad slan­gová reč, ktorá je pre väč­šinu nezas­vä­te­ných neroz­lúš­ti­teľná. No a práve to ti pekne vysvetlí Say­What dokonca aj pomo­cou krát­kych ilus­trač­ných videí. Je to akýsi lexi­kón naj­nov­ších slan­go­vých výra­zov a fráz. 

Angry Birds 2

Legen­dárny súboj exo­tic­kých vtá­kov a neha­neb­ných pra­siat si už od roku 2009 zís­kal naše srd­cia a per­centá baterky. Mal síce veľa prí­dav­kov, ako naprí­klad Sea­sons, Rio, či Star Wars, ale tento krát pri­chá­dza s úplne novou ver­ziou. Sľu­buje slušnú dávku návy­ko­vých a pasívno-agre­sív­nych leve­lov, kde samorz­rejme pôjde o to isté — nahne­vanú pomstu a masívnu demo­lá­ciu.

Hooked 

Ak máš krátke a nevy­užité úseky času, môžeš ich naprí­klad vypl­niť číta­ním krát­kych povie­dok rôz­nych žán­rov a moder­ných foriem. Kon­krétne ide o fik­tívnu koreš­pon­den­ciu dvoch ľudí, ktorá sa podľa žánru môže ube­rať vtip­ným, napí­na­vým, či horo­ro­vým sme­rom. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)