TOP slávne osob­nosti, ktoré sú záro­veň skvelé v biz­nise

Lýdia Repová / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Pre­slá­vili sa hra­ním vo fil­moch, špor­tom či hud­bou, no len málo­kto vie, že majú prsty aj vo svete biz­nisu.

Práve herci či hudob­níci sa často venujú okrem svojho “fachu” aj iným akti­vi­tám a svoje zvučné meno využí­vajú naprí­klad pri náz­voch reštau­rá­cií, alko­holu alebo v biz­nise. Aj týchto 15 celeb­rít si uve­do­milo, že svoje peniaze si nemu­sia len uží­vať, ale môžu aj inves­to­vať.

Ash­ton Kut­cher

foto: businessinsider.com

Práve jemu ďakuje za spo­zo­ro­va­nie Uber, Aurbnb, Spo­tify či Sha­zam. V roku 2010 zalo­žil spolu s mana­žé­rom Guy Ose­a­ryom kapi­tá­lovú firmu, ktorá inves­tuje do star­tu­pov. Pri­tom v roku 2011 The New York Times zve­rej­nil, že inves­to­va­nie vynieslo spo­loč­nosť z 50 000 dolá­rov na 200 000 dolá­rov a v roku 2014 sa hovorí už o 100 mili­ó­noch.

Magic John­son

foto: denverpost.com

Legenda NBA zalo­žil svoju spo­loč­nosť v roku 1987 s misiou záchrany komu­nít. His­tó­ria uka­zuje, že jeho spo­loč­nosť sa dohodla s Pepsi, Sony Retail, Enter­tain­ment, Bur­ger King, Best Buy a ďal­šími. V roku 2010 pre­dal svoj podiel Los Ange­les Lakers a spolu s výno­som z jeho 125 Star­bucks pre­dajní dosia­hol zisk 100 mili­ó­nov dolá­rov. V roku 2010 sa stal spo­lu­ma­ji­te­ľom LA Dodgers.

Kevin Cost­ner

foto: canada.com

Body­gu­ard” sa roz­ho­dol, že nebude zachra­ňo­vať životy len na plátne, ale aj tie ozaj­stné a vďaka inves­to­va­niu do zaria­de­nia, ktoré vie roz­de­liť olej od vody pri rop­ných havá­riách, sa mu to aj darí. Zaria­de­nie dokáže odde­liť olej z 200 galó­nov vody za necelú minútu.

Jes­sica Alba

foto: amazonaws.com

V roku 2011 zalo­žila spo­loč­nosť Honest Com­pany, ktorá ponúka domáce pro­dukty bez toxí­nov. V roku 2015 dosiahla zisk 1.7 miliardy dolá­rov.

Serena Wil­liams

foto: gannett-cdn.com

Pokiaľ ju nevi­díme na teni­so­vom kurte či v klipe Bey­oncé, Serena sa venuje aktívne svo­jej značke HSN. Táto značka bola pre­zen­to­vaná na New York Fas­hion Week a pod svoje krídla si ju zobrala edi­torka Voque, Anna Win­tour, ktorá sa stala men­to­rom značky. Ceny sa pohy­bujú okolo 30 či 70 dolá­rov, čo je pri­ja­teľné.

Bono

foto: abcnews.com

Známy svo­jimi typic­kými oku­liarmi, hviezda sku­piny U2, no málo kto však vie, že je spo­lu­za­kla­da­teľ Ele­va­tion Par­tners, spo­loč­nosti, ktorá inves­tuje do nových médií a tech­no­ló­gií. Firma je pri­tom pome­no­vaná podľa piesne U2 — Ele­va­tion. Podľa Blo­om­bergu, inves­to­vala už spo­loč­nosť 1.76 miliardy do rôz­nych firiem. Do ich port­fó­lia patrí naprí­klad For­bes, Yelp či samotný Face­book.

George Clo­oney

foto: turner.com

Po tom, čo si s man­že­lom Cindy Cra­wford naraz kúpili suse­diace vilky v Mexiku, sa roz­hodli, že si zalo­žia spo­loč­nosť vyrá­ba­júcu ich vlastný alko­hol. Dokonca spo­lu­pra­co­vali s uzná­va­ným des­ti­lá­to­rom, aby dosiahli doko­nalú chuť. V roku 2013 zís­kali opráv­ne­nie na pre­daj a ich tequ­illa sa stala veľ­kým trhá­kom a zís­kala nie­koľko oce­není z rôz­nych súťaží. Stala sa najob­ľú­be­nej­šou aj u Oprah.

Gwen Ste­fani

foto: intouchweekly.com

Táto popová spe­váčka sa roz­hodla ponúk­nuť fanú­ši­kom svoj štýl, ktorý pre­zen­to­vala na pódiu a preto zalo­žila spo­loč­nosť L.A.M.B, ktorá ponúka obuv či dopl­nky. Jej obuv nosia aj také známe hviezdy ako Came­ron Diaz, Reese Wit­her­spoon a ďal­šie.

Nas

foto: billboard.com

Aj keď už dávno nevy­dal album, roz­hodne neza­háľa. Jeho kapi­tá­lová spo­loč­nosť spon­zo­ruje naprí­klad Drop­box alebo Lyft. Okrem iného zalo­žil aj svoju vlastnú značku HSTRY, ktorá v máji vydala limi­to­vanú kolek­ciu oble­če­nia Ghots­bus­ters.

Robert De Niro

foto: inquirer.net

Herec uka­zuje, že okrem talentu má aj skvelý vkus na jedlo. Preto spolu s ďal­šími dvoma pánmi inves­to­val do reštau­rá­cie, kto­rej šéf­ku­chá­rom sa stal Nobu­y­uki Mat­su­hisa, uzná­vaný kuchár. Reštau­rá­cia Nobu Fifty Seven sa otvo­rila v roku 2005. Teraz majú sieť reštau­rá­cií na 30 mies­tach po celom svete. Správa uka­zuje, že táto sieť zaro­bila okolo pól mili­óna dolá­rov.

Will Fer­rell

foto: moviehole.net

Známy komik sa pre­slá­vil nie­len vďaka svo­jim rolám vo fil­moch, ale aj vďaka stránke Funny or die, kde zve­rej­ňujú humorné videá. Medzi hostí účin­ku­jú­cich na tejto web stránke pat­ria Char­lize The­ron či Jen­ni­fer Lawrence. Spo­loč­nosť však zažila veľký otras, keď sa pre­dala a zavrela pobočku v Kali­for­nii, čo zna­me­nalo pre­pus­te­nie okolo 30% zamest­nan­cov.

Sammy Hagar

foto: exasmotorspeedway.com

Spe­vák roko­vej sku­piny Van Halen sa pre­slá­vil vďaka piesni Cabo Wabo. Tento vtipný názov však nepatrí len piesni, ale je aj sieti reštau­rá­cií. Aj keď pat­rila medzi Haga­rove skla­ma­nia, pozvie­chal sa zís­kal nového par­tnera a v roku 1994 začal odznova. Cabo Wabo bol aj názov tequ­ily, ktorú však Hagar v roku 2007 pre­dal za 80 mili­ó­nov dolá­rov.

Mark a Don­nie Wahl­berg

foto: onionstatic.com

(Možno poznáš skôr ich sláv­neho brata Paula Wahl­berga.) Bra­tia si zalo­žili sieť rých­leho občerstve­nia Wahl­bur­ger v roku 2011. Zatiaľ majú otvo­re­ných pár pre­vá­dzok v USA. No podľa Busi­nes­sIn­si­der sa v prie­behu 5 až 7 rokov roz­rastú do 118 miest.

Kate Hud­son

foto. fashionista.com

Pre­slá­vil ju nie­len film “Ako prísť o chlapa za 10 dní”, no tak­tiež jej značka atle­tic­kého oble­če­nia Fab­le­tics od Just­Fab. Podľa Blo­om­bergu je práve Fab­le­tics naj­rých­lej­šie ras­tú­cou súčas­ťou Just­Fab. Veľký úspech zažíva hlavne vďaka online pre­daju.

Glo­ria a Emi­lio Este­fan

foto: forbes.com

Stali sa legen­dami v hudob­nom prie­mysle, no neza­há­ľajú ani teraz. Od reštau­rá­cií, ktoré povy­hrá­vali nie­koľko oce­není cez hotely Costa d’Este a The Car­dozo až po vlast­ne­nie Miami Dolp­hins. To všetko len doka­zuje, že man­že­lia nie sú len skvelí spe­váci, ale aj úspešný biz­nis­meni.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: startupdaily.net

Pridať komentár (0)