Toto je 5 zamest­naní, ktoré ti umož­nia ces­to­vať po svete

Dominika Kováčová / 22. november 2016 / Business

Aj ty rád ces­tu­ješ a nech­ceš si dať vziať svoju slo­bodu vyse­dá­va­ním v kan­ce­lá­rii? Máš rád voľ­nosť a si dosť ambi­ci­ózny na to, aby si sa stal sám sebe pánom? Chceš aj ty nav­šte­vo­vať tie najk­raj­šie miesta na svete a doká­zať si pop­ri­tom zaro­biť? Pohrá­vaš sa s myš­lien­kou nechať prácu a pod­ni­kať na diaľku? 

Takýto odvážny krok sa odvá­žila uro­biť aj Aileen Ada­lid, 21-ročná blo­gerka z Fili­pín. Odhod­lala sa opus­tiť dobre pla­tenú prácu v inves­tič­nej banke, aby sa mohla veno­vať naplno svo­jej vášni. V jej živote sa udialo mnoho zmien, ktoré spo­čiatku spre­vá­dzal strach o budúc­nosť, ale dnes roz­hodne neľu­tuje svoje roz­hod­nu­tie. Žije svoj sen a užíva si každú sekundu života.

Aileen: „Toto je život, ktorý som vždy chcela! Nemohla som pra­co­vať od 9:00 do 17:00 – nie­kedy aj viac! Byť celý deň zavretá v kan­ce­lá­rii? Samoz­rejme, že toto mi nevy­ho­vo­valo a už vôbec ma to nemo­ti­vo­valo! Dobre, musím sa pri­znať, že spo­čiatku to vyze­ralo dobre – mať prácu vo firme, najmä to súvi­selo s “poci­tom bez­pe­čia”, ktorý mi dávala, rov­nako ako myš­lienka na “kari­érny postup” v pro­stredí inves­tič­nej banky a to vo veku len 19 rokov. Ale ako ply­nul čas, uve­do­mila som si, že by som chcela:

 1. Pre­vziať kon­trolu nad svo­jim časom (kto nie?)
 2. Doká­zať zará­bať podľa reál­nej hod­noty svo­jich zruč­ností. (čerství absol­venti, podľa môjho názoru, budú vždy pod­hod­no­tení)
 3. Zba­viť sa zby­toč­ných zlo­de­jov času (roz­ho­vo­rov na pra­co­visku, hro­mad­nej dopravy a obrov­ského stresu !)

… spolu s cie­ľom roz­ví­jať moju kari­éru a pod­ni­ka­nie, som chcela ces­to­vať po svete, stre­tá­vať sa s rôz­nymi ľuďmi a vyskú­šať nové veci…“

V súčas­nosti okrem blo­go­va­nia o svo­jich ces­tách v Ázii a v Európe, Aileen pra­cuje ako gra­fička na voľ­nej nohe, ako web desig­ner, SEO mana­žérka a mar­ke­tin­gová asis­tentka. Aileen a jej pria­teľ ria­dia vlastné pod­ni­ka­nie na Ama­zone s pro­duk­tami Ada­lid Gear. Väč­ši­nou pra­cuje len 4 hodiny denne — čo jej posky­tuje veľa hodín na ces­to­va­nie a veci, ktoré sa vždy chcela naučiť (ako hrať na kla­vír, naučiť sa plá­vať, naučiť sa ďalší cudzí jazyk, spie­vať v kapele atď).

Pomo­cou tohto článku ti dá Aileen svoje vlastné nápady, ako môžeš aj ty napl­niť svoj ces­to­va­teľ­ský sen a byť pri­tom finančne nezá­vislý. Zdieľa v ňom nie­len svoje vlastné skú­se­nosti, ale aj rady jej pria­te­ľov, ktorí sú blo­germi na voľ­nej nohe.

aileen-adalid-banaue-rice-terraces-jonas-van-baelen

foto: iamaileen.com

1. Pra­cuj ako digi­tálny nomád

Takto začala Aileen potom, ako podala výpo­veď v práci. Byť “digi­tál­nym nomá­dom” jed­no­du­cho zna­mená plné využi­tie tech­no­ló­gie okolo teba za úče­lom práce na diaľku. Dovolí ti to zará­bať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Po pravde, ak si čo i len tro­cha kre­a­tívny, môžeš tak­mer aké­koľ­vek zamest­na­nie pre­me­niť na digi­tálne.

Našla som si sta­bilnú, dobre pla­tenú on-line prácu vo švéd­skej firme. Išlo o zákaz­nícky ser­vis, kon­trolu nad pro­duk­tami, kla­sický mar­ke­ting a mar­ke­ting na sociál­nych sie­ťach. Po fun­go­vaní v tejto firme, kde som nabrala skvelé skú­se­nosti, sme sa s pria­te­ľom roz­hodli zalo­žiť si vlastné pod­ni­ka­nie. Ide o online obcho­do­va­nie na Ama­zone s vlast­nými pro­duk­tami. “

Ďal­šie mož­nosti, kde sa uplat­niť ako digi­tálny nomád:

 1. Kon­zul­tá­cie a kou­čo­va­nie

Ak si odbor­ník v urči­tej oblasti (finančný manaž­ment, orga­ni­zo­va­nie uda­lostí, práca s nehnu­teľ­nos­ťami), môžeš ponú­kať kon­zul­tá­cie on-line. Na strán­kach ako je www.skillshare.com môžeš budo­vať svoj pasívny prí­jem pomo­cou príp­ravy kur­zov v oblasti, kto­rej roz­umieš.

 1. On-line pod­ni­ka­nie

Vlast­nému on-line pod­ni­ka­niu cez www.amazon.com sa venu­jem aj Aileen, na pre­daj sa dá využiť aj stránka www.etsy.com alebo www.ebay.com. Ďal­šou mož­nos­ťou je vybu­do­vať si vlastnú značku, pod kto­rou budeš pre­dá­vať e-knihy, hry, apli­ká­cie alebo ponú­kať služby ako je prog­ra­mo­va­nie, tvo­re­nie webo­vých strá­nok, plá­no­va­nie dovo­le­niek, úprava blo­gov.

 1. Blo­go­va­nie + vlog­ging o ces­to­vaní, móde, život­nom štýle…

Blo­go­va­nie si vyža­duje veľa práce a kre­a­ti­vity, ale úsi­lie pri­náša mnohé pla­tené prí­le­ži­tosti. Spo­loč­nosti a značky ti časom zapla­tia za ich pro­pa­gá­ciu, alebo ti darujú zdarma službu, naprí­klad pobyt, letenku či dobrú večeru. Môžeš využiť affi­liate mar­ke­ting (finančná odmena za pri­ve­de­nie zákaz­ní­kov) , na kto­rom sa dá tiež pekne pri­vy­ro­biť.

Pokiaľ ide o “vlog­ging”, hovo­ríme o súčas­nom a popu­lár­nom spô­sobe video-blo­go­va­nia. Keď sa sta­neš par­tne­rom You­Tube, návrat­nosť vlog­go­va­nia môže byť obrov­ská. Medzi najob­ľú­be­nej­šie pat­ria make-up tuto­riály, videá o móde, celeb­ri­tách a vtipné scénky. Neve­rili by ste, ale zaro­biť mili­óny sa dá aj nahrá­va­ním sa pri hraní hier( šia­lené, ale ak si pozrieš www.twitch.tv, uve­ríš).

 1. Vir­tu­álny asis­tent

 • zákaz­nícky ser­vis, vkla­da­nie úda­jov, spra­co­va­nie dát, vyba­vo­va­nie emai­lov, on-line pries­kumy
 • písa­nie obsa­hov / copy­wri­ter (píše reklamné a mar­ke­tin­gové texty), edi­tor , právne a finančné pora­den­stvo, tech­nické služby
 • gra­fický dizajn, HTML, prog­ra­mo­va­nie, Web Design, tvorba webu, video / audio edi­tá­cia

Prague

foto: wanderseekfind.com

2. Dou­čo­va­nie a pora­den­stvo

 1. Výučba anglic­kého jazyka v zahra­ničí

Ak hovo­ríš anglicky, alebo už máš skú­se­nosti s výuč­bou, tak kra­jiny, v kto­rých anglič­tina pre ľudí nie je mate­rin­ským jazy­kom, by sa mali stať tvo­jou nasle­du­jú­cou des­ti­ná­ciou. Nemu­síš sa obá­vať, nie­ktoré školy alebo jazy­kové cen­trá vyža­dujú len baka­lár­sky titul + zna­losť anglic­kého jazyka. Exis­tuje veľa kur­zov a cer­ti­fi­ká­tov, ktoré môžeš zís­kať on-line, naprí­klad na www.premiertefl.com.

Naj­lep­šie des­ti­ná­cie kam môžeš zamie­riť:

ÁZIA

Japon­sko, Čína, Kórea a Thaj­sko sú kra­jiny, kde práve teraz naj­viac potre­bujú uči­te­ľov anglič­tiny. Ak nevieš, kde sa máš uplat­niť, tak skús stránku: www.eslcafe.com.

JUŽNÁ AME­RIKA

Ak sa chys­táš ces­to­vať po Latin­skej Ame­rike, odpo­rú­čam ostať ako uči­teľ anglič­tiny na voľ­nej nohe. Dobré infor­má­cie náj­deš na www.volunteerlatinamerica.com.

EURÓPA

Špa­niel­sko, Turecko, Rusko, Nemecko a Česká repub­lika sú kra­jiny, ktoré stále potre­bujú nových uči­te­ľov jazyka. Pomôže ti www.goabroad.com/teach-abroad.

foto: elitedaily.com

 1. On-line uči­teľ

Skvelé webové stránky na začia­tok sú www.tutor.com, www.verbling.com, www.kukuspeak.com. Vlastnú výučbu môžeš viesť aj pro­stred­níc­tvom video hovoru, kde môžeš viesť svoju hodinu z pohod­lia hoj­da­cej siete nie­kde na pláži :)

 1. Vedúci v let­nom tábore

Pokiaľ máš rád prácu s deťmi, kem­po­va­nie a rôzne hry, môže byť práve toto to pravé pre teba! Okrem toho, že dosta­neš zapla­tené, tiež zís­kaš bez­platnú stravu a uby­to­va­nie. Ak chceš nájsť prí­le­ži­tosti vyskú­šaj www.supercamps.co.uk, www.pgl.co.uk, www.eurocamp.com alebo www.actionquest.com

 1. Pre­kla­da­teľ

Hodinka alebo dve strá­vené pre­kla­dom denne ti pri­vedú do peňa­ženky viac peňazí a ako bonus sa zdo­ko­na­líš v cudzom jazyku!

hipster-fashion

foto: trendhunter.com

3. Opat­ro­va­teľka

Aileen pozná osobne nie­koľko blog­ge­riek, ktoré pri ces­to­vaní alebo štú­diu v zahra­ničí robia opat­ro­va­teľku detí. Rodina im samoz­rejme posky­tuje uby­to­va­nie, stra­vo­va­nie a plat. Kra­jiny, v kto­rých sa uplat­níš ako opat­ro­va­teľka, sú USA, Kanada, Aus­trá­lia a Nový Zéland, či Veľká Bri­tá­nia.

Ak však hľa­dáš niečo krát­ko­dobé, toto nemusí byť pre teba ide­álne, pre­tože väč­šina zmlúv je robe­ných na 6 a viac mesia­cov. Ale stojí to za pokus! Okrem toho, orga­ni­zá­cie, ktoré zabez­pe­čia prácu opat­ro­va­teľky, ti dokonca pomôžu dostať víza. Viac infor­má­cií náj­deš na www.greataupair.com, www.iapa.org www.europa-pages.com/au_pair/ alebo na www.transitionsabroad.com.

HowIWishIWasAFish-Shandra-Munk-Pack-6

foto: munkpack.com 

4. Nepla­tená práca a akti­vity

Výme­nou za prácu, ktorú uro­bíš, ti bude poskyt­nuté zdarma uby­to­va­nie a strava. To znie cel­kom fajn, ak chceš pre­ces­to­vať svet a už máš čosi vo vačku, všakže? Ak ešte nemáš naspo­rené, môžeš nepla­tené práce kom­bi­no­vať s on-line pod­ni­ka­ním a ušet­ríš si na náklady spo­jené s hotelmi a dra­hými reštau­rá­ciami.

 1. Couch­Sur­fing

Medzi najob­ľú­be­nej­šiu stránku na hľa­da­nie hos­ti­te­ľov je www.couchsurfing.org. Dôvo­dom je to, že pro­fil kaž­dého hos­ti­teľa je komen­to­vaný skú­se­nos­ťami ľudí, ktorí u neho boli uby­to­vaní. Takže, čo je to Couch­Sur­fing? Je to v pod­state ter­mín, kto­rým sa ozna­čuje pobyt zadarmo. Môže to byť noc­ľah na pohovke, na zemi v spa­cáku, alebo aj samos­tatná izba. Ako couch­sur­fer tak spoz­náš miest­nych ľudí, ktorí ti radi venujú svoj čas a povo­dia ťa po okolí.

 1. Výmena domov

Doslova to zna­mená, že u teba doma zostane rodina, alebo len jed­not­li­vec na pár dní a na oplátku sa u nich môžeš uby­to­vať ty. Dobré infor­má­cie zís­kaš www.homeexchange.com.

 1. Práca v hos­teli

V nie­kto­rých uby­tov­niach ti poskytnú uby­to­va­nie zadarmo za to, že im pomô­žeš upra­tať, vyprať, nava­riť. Infor­muj sa e-mai­lom u kon­krét­neho hos­telu, alebo skús stránky: www.hosteltraveljobs.comwww.hosteljobs.net.

 1. Dob­ro­voľ­níc­tvo

Exis­tuje prí­le­ži­tosť zapo­jiť sa do cha­ri­ta­tív­nych sku­pín, tie však majú vysoké regis­tračné poplatky, čo je v roz­pore s ich myš­lien­kou. Alebo môžeš dob­ro­voľne pra­co­vať v hote­loch, reštau­rá­ciách, baroch či na far­mách výme­nou za uby­to­va­nie a stravu. Takúto formu dob­ro­voľ­níc­tva ponú­kajú na strán­kach: www.workaway.info, www.anyworkanywhere.com, www.overseasjobs.com, www.fruitfuljobs.com, alebo www.pickingjobs.com.

 1. Opat­ro­va­nie zvie­rat a strá­že­nie domác­nosti

Dosta­neš k dis­po­zí­cii dom alebo domá­ceho milá­čika na strá­že­nie a je ti k dis­po­zí­cii uby­to­va­nie, zatiaľ čo je rodina odces­to­vaná. Takúto prí­le­ži­tosť dosta­neš na www.trustedhousesitters.com, www.mindmyhouse.com alebo na www.housecarers.com.

aileen-adalid-funny-ideas

foto: iamaileen.com

5. Tra­dičné zamest­na­nia ces­to­va­te­ľov

 1. Ume­lec, módny návrhár, vizá­žista, výtvar­ník, hudob­ník
 2. Pou­ličný ume­lec
 3. Bio­lóg , Geológ
 4. Kari­éra vo filme, reži­sér, herec, pro­du­cent
 5. Práca na výlet­nej lodi
 6. Letuška , Pilot
 7. Foto­graf na voľ­nej nohe
 8. Sprie­vodca , Dele­gát
 9. Inštruk­tor tanca, jógy

digital-nomad-office-big

foto: virtuallynomadic..com

Ak si si už našiel svoju vysní­vanú des­ti­ná­ciu, dúfame, že tento člá­nok ti pomo­hol s výbe­rom zamest­na­nia, ktoré ti umožní veno­vať čas na spoz­ná­va­nie, a tak­tiež ti zabez­pečí prí­jem na pohodlný život dob­ro­druha. Či už si vybe­rieš dráhu pod­ni­ka­nia, mar­ke­tingu, uče­nia jazyka, odhod­láš sa na dob­ro­voľ­nícku čin­nosť, alebo sa z teba stane blo­ger, ak máš v sebe silu a moti­vá­ciu, doká­žeš to!

zdroj: www.iamaileen.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Too Many Adap­ters/favim.com

Pridať komentár (0)