Toto je 10 naj­co­olo­vej­ších budov v Európe

Martin Halada / 16. augusta 2016 / Zaujímavosti

Európa nie je iba Big Ben a Kolo­seum. Pozri sa, aké rôz­no­rodé stavby na našom kon­ti­nente náj­deš.

1. Kto pove­dal, že cen­trála medzi­ná­rod­nej firmy musí byť umiest­nená na vrch­ných poscho­diach nudne pôso­bia­ceho rov­ného mra­ko­drapu? Voda­fone nesú­hlasí!

55-the-bizarre-looking-vodafone-headquarters-in-portugal-shrugs-off-the-conventional-straight-lines-you-might-expect-from-a-corporate-entity

2. Brit­ská archi­tek­túra vždy vyža­ro­vala neza­me­ni­teľný pokoj a pôvab. Chcel by si si aj ty dobiť ener­giu v okolí zrú­ca­niny kated­rály St. Andrew’s v Škót­sku?

54-the-remains-of-st-andrews-cathedral-in-scotland-provide-a-haunting-setting-for-a-brisk-walk

3. Je to vzdu­cho­loď??? Nie, iba vchod do želez­nič­nej sta­nice vo švéd­skom meste Malmö

53-the-triangeln-station-in-malm-sweden-looks-more-like-a-portal-into-the-future-than-a-train

4. Žev­raj his­to­rické budovy vyze­rajú všetky rov­nako? To nie je pravda! Pre­svedčí ťa o tom budova v tvare ana­násu z 18. sto­ro­čia! Náj­deš ju vo Švéd­skom meste Dun­more

52-the-playful-dunmore-pineapple-building-in-scotland-has-been-entertaining-visitors-since-its-creation-in-1761

5. Aqu­adukt v špa­niel­skej Sego­vii, po kto­rom rím­ski vojaci viedli vodu v 1. sto­ročí nášho leto­počtu, patrí do zoznamu kul­túr­neho dedič­stva UNESCO

50-the-aqueduct-of-segovia-in-central-spain-was-built-by-the-roman-empire-in-the-first-century-and-dominates-the-central-square

6. Viete, čo je toto? Áno, presne tak, vínna piv­nica!

46-frank-gehry-transformed-the-marques-de-riscal-winery-in-spains-basque-country-into-a-visual-spectacle

7. Chceš pre­žiť roz­právku? Vyskú­šaj hrad Mira­mare na pobreží neďa­leko talian­skeho mesta Trieste

42-the-spectacular-miramare-castle-overhangs-the-italian-coast-near-trieste

8. A ak chceš zažiť leto ako ruskí cári, nav­štív Kata­rín­sky palác pri Pet­roh­rade

38-the-catherine-palace-just-south-of-st-petersburg-was-where-the-russian-tsars-spent-their-summer-months

9. List­naté výš­kové budovy? Prečo nie! Pove­dali si milán­ski archi­tekti a posta­vili Bosco Ver­ti­cale (čo zna­mená „zvislý les”)

Bosco_verticale,_milan,_italy

10. Kos­tol vyte­saný do skaly náj­deš v Hel­sin­kách. Volá sa Temp­pe­liau­kio

5-temppeliaukio-church-in-the-finnish-capital-of-helsinki-was-built-into-a-rock-by-architect-brothers-timo-and-tuomo-suomalainen-before-opening-in-1969

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)