Toto je 10 naj­co­olo­vej­ších budov v Euró­pe

Martin Halada / 16. augusta 2016 / Zaujímavosti

Euró­pa nie je iba Big Ben a Kolo­se­um. Pozri sa, aké rôz­no­ro­dé stav­by na našom kon­ti­nen­te náj­deš.

1. Kto pove­dal, že cen­trá­la medzi­ná­rod­nej fir­my musí byť umiest­ne­ná na vrch­ných poscho­diach nud­ne pôso­bia­ce­ho rov­né­ho mra­ko­dra­pu? Voda­fo­ne nesú­hla­sí!

55-the-bizarre-looking-vodafone-headquarters-in-portugal-shrugs-off-the-conventional-straight-lines-you-might-expect-from-a-corporate-entity

2. Brit­ská archi­tek­tú­ra vždy vyža­ro­va­la neza­me­ni­teľ­ný pokoj a pôvab. Chcel by si si aj ty dobiť ener­giu v oko­lí zrú­ca­ni­ny kated­rá­ly St. Andrew’s v Škót­sku?

54-the-remains-of-st-andrews-cathedral-in-scotland-provide-a-haunting-setting-for-a-brisk-walk

3. Je to vzdu­cho­loď??? Nie, iba vchod do želez­nič­nej sta­ni­ce vo švéd­skom mes­te Mal­mö

53-the-triangeln-station-in-malm-sweden-looks-more-like-a-portal-into-the-future-than-a-train

4. Žev­raj his­to­ric­ké budo­vy vyze­ra­jú všet­ky rov­na­ko? To nie je prav­da! Pre­sved­čí ťa o tom budo­va v tva­re ana­ná­su z 18. sto­ro­čia! Náj­deš ju vo Švéd­skom mes­te Dun­mo­re

52-the-playful-dunmore-pineapple-building-in-scotland-has-been-entertaining-visitors-since-its-creation-in-1761

5. Aqu­adukt v špa­niel­skej Sego­vii, po kto­rom rím­ski voja­ci vied­li vodu v 1. sto­ro­čí náš­ho leto­poč­tu, pat­rí do zozna­mu kul­túr­ne­ho dedič­stva UNES­CO

50-the-aqueduct-of-segovia-in-central-spain-was-built-by-the-roman-empire-in-the-first-century-and-dominates-the-central-square

6. Vie­te, čo je toto? Áno, pres­ne tak, vín­na piv­ni­ca!

46-frank-gehry-transformed-the-marques-de-riscal-winery-in-spains-basque-country-into-a-visual-spectacle

7. Chceš pre­žiť roz­práv­ku? Vyskú­šaj hrad Mira­ma­re na pobre­ží neďa­le­ko talian­ske­ho mes­ta Tries­te

42-the-spectacular-miramare-castle-overhangs-the-italian-coast-near-trieste

8. A ak chceš zažiť leto ako rus­kí cári, nav­štív Kata­rín­sky palác pri Pet­roh­ra­de

38-the-catherine-palace-just-south-of-st-petersburg-was-where-the-russian-tsars-spent-their-summer-months

9. List­na­té výš­ko­vé budo­vy? Pre­čo nie! Pove­da­li si milán­ski archi­tek­ti a posta­vi­li Bos­co Ver­ti­ca­le (čo zna­me­ná „zvis­lý les”)

Bosco_verticale,_milan,_italy

10. Kos­tol vyte­sa­ný do ska­ly náj­deš v Hel­sin­kách. Volá sa Temp­pe­liau­kio

5-temppeliaukio-church-in-the-finnish-capital-of-helsinki-was-built-into-a-rock-by-architect-brothers-timo-and-tuomo-suomalainen-before-opening-in-1969

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)