Toto je 12 mužov, ktorí práve ovlá­dajú Sili­con Val­ley

Timotej Vančo / 23. júla 2016 / Startupy

Správne vod­cov­ské schop­nosti a líder­stvo vedia pomôcť k vytvo­re­niu, ale tak­tiež aj k zni­če­niu úspe­chu spo­loč­nosti, hlavne čo sa týka tech­nic­kých firiem.

Bren­dan Iribe

brendan-iribe

Spo­loč­nosť: Ocu­lus VR

Konečne je to tu! Po 4 rokoch od uve­de­nia na trh a 2 rokoch čaka­nia, po inves­tí­cii 1,8 miliardy eur od Face­bo­oku, Ocu­lus konečne odha­lil svoj Ocu­lus Rift. Dlho oča­ká­vaná vir­tu­álna rea­lita je rea­li­tou. Pro­dukt pri­šiel s cenov­kou 539 €. Prvé pre­dob­jed­návky boli spus­tené v janu­ári, ale o pro­dukt bol prí­liš veľký záu­jem. Spo­loč­nosť teda spus­tila ďal­šie kolo objed­ná­vok v máji, aby dala ďal­šiu šancu pre úspech aj ostat­ným.

Ste­wart But­ter­field

stewart-butterfield

Spo­loč­nosť: Slack

Ľudia sa jed­no­du­cho neve­dia naba­žiť tejto apli­ká­cie pre komu­ni­ká­ciu. Na konci marca mala 3-ročná spo­loč­nosť naj­väč­šie kolo finan­co­va­nia. Slack narai­so­val 180 mili­ó­nov eur, čo zdvihlo jeho hod­notu na úcty­hod­ných 3,41 miliardy eur. Je to jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich star­tu­pov v his­tó­rii. Spo­loč­nosť vytvo­rila iba nie­koľko TV spo­tov a obráz­ko­vých reklám, pred­tým ako dostali túto veľkú inves­tí­ciu. Až do začiatku mája spo­loč­nosť neza­mest­nala ria­di­teľa pre pre­daj a reklamu, dovtedy fun­go­vali sebes­tačne.

Reed Has­tings

reed-hastings

Spo­loč­nosť: Netf­lix

Netf­lix a ich nebo­jácny vodca Has­tings domi­nujú, zapô­so­bili a pote­šili kaž­dého v tomto roku. Vša­dep­rí­tomná plat­forma pre stre­a­mo­va­nie fil­mov alebo seriá­lov je jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tech star­tu­pov v minu­lom roku. Toho dôka­zom je aj vysko­če­nie na 95 priečku v toh­to­roč­nom zozname Fotune 500. S agre­sív­nym plá­nom stať sa celo­sve­tovo zná­mym a pri­da­ním viac ako 600 hodín ich vlast­ného ori­gi­nál­neho obsahu do kniž­nice v tomto roku, Netf­lix pred­po­kladá zís­ka­nie inves­tí­cii vo výške 0,9 miliardy. Netf­lix dosia­hol v apríli už 81 mili­ó­nov odbe­ra­te­ľov, napriek tomu pred­po­kladá stratu viac ako 480 000 odbe­ra­te­ľov kvôli postup­nému naras­ta­niu cien, ktoré by sa im ale malo vrá­tiť v sume 468 mili­ó­nov eur.

Dan Schul­man

dan-schulman

Spo­loč­nosť: Pay­Pal

Po 13-roč­nom ‘man­žels­tve’ Pay­Palu a eBayu sa ich cesty roz­de­lili v roku 2015. Schul­man bol hlav­ným CEO od začiatku. Pod jeho vede­ním sa Pay­Pal stal naj­do­mi­nan­tnej­šou a naj­pou­ží­va­nej­šou mož­nos­ťou platby na celom svete (s aktív­nymi 173 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov v roku 2015). V apríli dokonca ozná­mil, že Pay­Pal má naj­lepší štvrť­rok v his­tó­rii, čo sa týka príj­mov.

Brian Chesky

brian-chesky

Spo­loč­nosť: Airbnb

Airbnb sa stal jed­ným z naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov na svete v decem­bri minu­lého roka. Vtedy pri­jali inves­tí­ciu vo výške 1,35 miliardy eur a dokopy teda jeho hod­nota stúpla až na neuve­ri­teľ­ných 22,92 miliardy eur. Ale to stále nie je dosť pre zakla­da­te­ľov, ktorí majú so star­tu­pom vysoké ambí­cie. Z Airbnb plá­nujú spra­viť celo­sve­tovo známu a pou­ží­vanú plat­formu pre booko­va­nie a pre­na­jí­ma­nie býva­nia po inves­tí­cii, kto­rou sa dvihne ich hod­nota na 26,96 miliardy eur, čo je troj­ná­so­bok hod­noty, akú mali iba 2 roky dozadu. Spo­loč­nosť pre pre­na­jí­ma­nie izieb sa práve teraz už pou­žíva v 191 kra­ji­nách sveta a do konca roka plá­nujú dovŕ­šiť cieľ 129 mili­ó­nov pre­na­ja­tých izieb na 1 noc. Je tu len jedna vec, ktorá brzdí Airbnb v raste — vláda. V júni v San Fran­ciscu bol Airbnb zatla­čený do kúta, keďže mesto povo­lilo pre­na­jí­mať iba byty, ktoré sú regis­tro­vané v ich zozname. Airbnb ale mesto zaža­lo­valo, aby ochrá­nilo pre­na­jí­ma­te­ľov, ktorí majú z toho dobrý biz­nis.

Sun­dar Pichai

sundar-pichai

Spo­loč­nosť: Google

Po reštruk­tu­ra­li­zá­cii Google v minu­lom roku a vytvo­rení spo­loč­nosti Alp­ha­bet s cie­ľom väč­šej kon­troly nad ich naras­ta­jú­cim impé­riom, sa Pichai stal CEO Google. To zna­mená, že má tak­tiež pod sebou aj You­Tube a Android. Pichai sa veľmi špe­cia­li­zuje a zame­riava na umelú inte­li­gen­ciu a ‘botov’ odo­sie­la­jú­cich správy, čo by umož­nilo rých­lej­šie a jed­no­duch­šie komu­ni­ko­va­nie pre všet­kých uží­va­te­ľov. Pichai sa stal jed­ným z naj­lep­šie pla­te­ných CEO v tech svete, so zárob­kom cez 89,8 mili­óna eur (v roku 2015).

Tim Cook

tim-cook

Spo­loč­nosť: Apple

Za posled­ných 12 mesia­cov vie­dol Cook tohto tech­nic­kého giganta a uvie­dol na trh Apple Music, ktoré zaro­bilo cez 6,5 mili­óna eur len za prvý mesiac. Neskôr uve­rej­nil Apple TV 4, ktoré môže spúš­ťať aj apli­ká­cie tre­tích strán a sprí­stup­nil im aj Siri. A samoz­rejme netreba zabú­dať na uve­de­nie iPadu Pro, ktorý sa stal naj­väč­ším tab­le­tom spo­loč­nosti a sna­žia sa ním ukon­čiť éru PC a note­bo­okov. Pod vede­ním Cooka Apple tak­tiež inves­to­valo 0.9 miliardy eur do Didi Chu­xing (čín­ska spo­loč­nosť zame­raná na pre­pravu, ktorá už znep­rí­jem­ňuje život Uberu v Číne).

Jeff Wei­ner

jeff-weiner

Spo­loč­nosť: Lin­ke­dIn

V marci dal Wei­ner jeho 12,58 mili­ó­nový bonus späť zamest­nan­com Lin­ke­dInu, lebo dúfal, že to zvýši moti­vá­ciu a morálku vo firme. V júni sa stala cenová hod­nota firmy dosť dis­ku­ta­bilná. Tech svet sa otria­sol keď Winer a jeho kolega, spo­lu­za­kla­da­teľ Reid Hoff­man, pre­dali svoju sociálnu sieť Mic­ro­softu za ohro­mu­jú­cich 23,54 miliárd eur! CEO Mic­ro­softu Satya Nadella plá­nuje zosynch­ro­ni­zo­vať sieť Lin­ke­dInu a Mic­ro­soft Office dokopy a v ide­ál­nom prí­pade posil­niť cel­kovú spo­koj­nosť uží­va­te­ľov na oboch stra­nách.

Elon Musk

elon-musk

Spo­loč­nost: Tesla a Spa­ceX

Elon Musk sa stále drží na hor­ných prieč­kach najvp­lyv­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov tejto doby. Musk má svoje oči v dvoch domi­nant­ných sfé­rach — zem (Tesla Motors) a ves­mír (Spa­ceX). Sú to dve domi­nantné spo­loč­nosti s pred­po­kla­dom na to mať rýchly prog­res vo svo­jich odvet­viach. V apríli Musk pred­sta­vil nové auto, Tesla Model 3, ktoré si pre­dob­jed­nalo viac ako 375 000 ľudí za jediný mesiac. Spo­loč­nosť sa údajne snaží robiť všetko preto, aby tento dopyt zvládla uspo­ko­jiť. V júni bol Musk vysoko kri­ti­zo­vaný za pre­po­je­nie Tesly a Solar­CIty, kde je 22% maji­te­ľom a zastu­puje ju ako jej pred­seda. Aby toho nebolo málo, tak­tiež vymys­lel nový spô­sob pre­pravy, Hyper­loop, ktorý vie pre­pra­viť ľudí z LA do San Fran­cisca za menej ako hodinu. Spo­loč­nosť, ktorá sta­via na tomto nápade už zís­kala inves­tí­ciu vo výške 71,89 mili­óna eur a začala už prak­tické tes­to­va­nie.

Tra­vis Kala­nick

travis-kalanick

Spo­loč­nosť: Uber

Hod­nota Uberu je už 61,11 miliárd eur. Uber v minu­lom mesiaci dostal naj­väč­šiu inves­tí­ciu vo svete star­tu­pov, presne to bolo niečo cez 3,15 miliardy eur z verej­ného fondu zo Saud­skej Ará­bie. Uber pokra­čuje v expan­do­vaní a pri­náša aj nové služby ako naprí­klad Ube­rE­ats, ktorá nosí jedlo všet­kým zákaz­ní­kom, ale zatiaľ len v NewY­orku. Tak­tiež je tu nová fun­kcia Uber­Rush, ktorá pomáha posie­lať balíky.. Kala­nick sa snaží expan­do­vať s Ube­rom ako to len pôjde, a to aj napriek ťaž­kos­tiam s kon­ku­ren­ciou v Číne.

Larry Page

larry-page

Spo­loč­nosť: Alp­ha­bet

Na začiatku to bol len vyhľa­dá­vací prog­ram, neskôr ale Google pre­rás­tol do nie­čoho oveľa väč­šieho. Page sa teda roz­ho­dol, že vytvorí novú spo­loč­nosť, ktorá bude mať všetky zvyšné pod sebou. Týmto kro­kom vznikla Alp­ha­bet. Ako CEO Alp­ha­bet sa Page môže sústre­diť na akvi­zí­cie v nových tech­no­ló­giách, budo­va­nie nových rôz­no­ro­dých pro­jek­tov a roz­ví­ja­nie talen­tov iných, čoho prvým kro­kom bolo pred­sta­ve­nie nového CEO Google Sun­dara Pichaia. V júni sa zis­tilo, že Page osobne pra­cuje na ďal­ších pro­jek­toch. Kon­krétne sú to firmy, ktoré vytvá­rajú lie­ta­júce auto. Necháme sa prek­va­piť, či sa aj tieto spo­loč­nosti dostanú pod krídla Alp­ha­bet.

Mark Zuc­ker­berg

mark-zuckerberg

Spo­loč­nosť: Face­book

Bol to naozaj veľký rok pre Marka Zuc­ker­berga — na výroč­nej kon­fe­ren­cii vývo­já­rov F8 v apríli pred­sta­vil plán pre nasle­du­jú­cich 10 rokov Face­bo­oku. Naprí­klad popí­sal krát­ko­dobé plány, čo sa týkalo videa a lives­tre­amu, vyhľa­dá­va­nia a apli­ká­cií ako Ins­ta­gram alebo What­sApp. Plány do vzdia­le­nej­šej budúc­nosti zahŕňali umelú inte­li­gen­ciu, drony a vir­tu­álnu rea­litu. Zuc­ker­berg sa minulú jeseň stal otcom a sľú­bil, že počas celého života dá 99% majetku z jeho 44,96 miliárd eur na cha­ritu. Urobí to pomo­cou jeho novej orga­ni­zá­cie, ktorú vytvo­ril spolu s man­žel­kou a nazval Chan Zuc­ker­berg.

zdroj, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)