Toto je 15 najbezpečnejších aerolínií na svete

Richard Vítkovský / 7. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Web Air­li­ne­Ra­tings kaž­do­ročne zve­rej­ňuje reb­rí­ček naj­bez­peč­nej­ších aero­lí­nií sveta
  • Ani tento rok nie je vý­nim­kou a opäť tu máme zo­znam tých naj­lep­ších, ktoré by ti mali za­ru­čiť bez­pečné ces­to­va­nie po ce­lom svete
zdroj: flickr
  • Web Air­li­ne­Ra­tings kaž­do­ročne zve­rej­ňuje reb­rí­ček naj­bez­peč­nej­ších aero­lí­nií sveta
  • Ani tento rok nie je vý­nim­kou a opäť tu máme zo­znam tých naj­lep­ších, ktoré by ti mali za­ru­čiť bez­pečné ces­to­va­nie po ce­lom svete

15. Qa­tar Air­ways

Vznikli v roku 1993 a pat­ria nie­len me­dzi naj­bez­peč­nej­šie, najvp­lyv­nej­šie, ale zá­ro­veň naj­lep­šie aero­lí­nie sveta.

14. Luft­hansa

Ne­mecké aero­lí­nie Luft­hansa pat­ria me­dzi to naj­lep­šie v Európe. Vznikli v roku 1955 a od roku 1993 ne­mali žiadne smr­teľné ha­vá­rie.

13. KLM

Je jed­ným z naj­sil­nej­ších mien v le­tec­kom prie­mysle. Aero­lí­nie vznikli už v roku 1919. KLM sa síce zlú­čili v roku 2004 s Air France, ale fun­gujú ako od­de­lené značky. Ne­mali žiadnu fa­tálnu ha­vá­riu už viac ako 40 ro­kov.

12. Ha­wai­ian Air­li­nes

Vznikli v roku 1929 a prá­vom pat­ria me­dzi naj­lep­šie le­tecké spo­loč­nosti v Ame­rike. S let­kou, ktorá má viac ako 50 stro­jov, ne­boli ni­kdy váž­nej­šie ťaž­kosti. Vý­sled­kom je nu­lový po­čet ka­ta­strof.

11. Fin­nair

Fín­ske ná­rodné aero­lí­nie nie sú síce sve­tovo známe, av­šak pat­ria me­dzi tie naj­bez­peč­nej­šie na svete. Od roku 1960 ne­mali žiadnu váž­nej­šiu ne­hodu.

10. Eva Air

V Tai­wane sa zro­dili aero­lí­nie, ktoré sa pre­slá­vili lie­tad­lami v štýle Hello Kitty. Ok­rem toho však pat­ria me­dzi to naj­lep­šie v Ázii. Ne­mali žiadnu ne­hodu od svojho za­lo­že­nia v roku 1988.

9. Emi­ra­tes

Emi­ra­tes sa v prie­behu 20-tich ro­kov stali naj­sil­nej­šou le­tec­kou spo­loč­nos­ťou. Nie­lenže po­nú­kajú top služby, ale sú bez­pečné. Za 31 ro­kov fun­go­va­nia sa stala iba jedna ne­hoda.

8. Cat­hay Pa­ci­fic

Cat­hay Pa­ci­fic je de­via­tou naj­lep­šou le­tec­kou spo­loč­nos­ťou sveta a zá­ro­veň ôs­mou naj­bez­peč­nej­šou. Od šesť­de­sia­tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia sa ne­stala žiadna vážna ne­hoda.

7. Bri­tish Air­ways

Brit­ské aero­lí­nie vznikli v roku 1974 po zlú­čení Bri­tish Over­seas Air­ways Cor­po­ra­tion a Bri­tish Euro­pean Air­ways. V prie­behu po­sled­ných troch de­sia­tok ro­kov sa ne­stalo nič vážne.

6. Aus­trian Air­li­nes

Vznikli v roku 1957. Dnes sú dcér­skou spo­loč­nos­ťou Luft­hansa Group. Spo­loč­nosť má sídlo vo Viedni a za­tiaľ ne­mala žiadne váž­nej­šie ha­vá­rie.

5. Ame­ri­can Air­li­nes

Ame­rické aero­lí­nie fun­gujú od roku 1926. V roku 2013 sa spo­jili s US Air­ways. Bez váž­nych ne­hôd fun­gujú tak­mer 20 ro­kov.

4. All Nip­pon Air­ways

Sa pre­slá­vili hlavne vy­ni­ka­jú­cimi služ­bami, a preto im patrí siedma priečka me­dzi naj­lep­šími le­tec­kými spo­loč­nos­ťami sveta. Po­sled­ných 45 ro­kov ne­mali žiadne lety s fa­tál­nymi kon­cami.

3. Alaska Air­li­nes

Aj na­priek tomu, že táto le­tecká spo­loč­nosť má v názve slovo Al­jaška, nemá s ňou nič spo­loč­ného. Sídli v meste Se­attle. V roku 2016 kú­pila kon­ku­renčnú spo­loč­nosť Vir­gin Ame­rica. Od roku 2000 ne­mala žiadne fa­tálne ne­hody.

2. Air New Ze­a­land

Sú naj­lep­šími aero­lí­niami sveta už piaty rok po sebe. Tento ti­tul ne­získa len tak nie­kto. Nie je preto prek­va­pe­ním ani nu­lový po­čet ne­hôd.

1. Qan­tas

Aus­trál­ske aero­lí­nie majú okolo seba rúšku ta­jom­nosti. Exis­tujú pri­tom 96 ro­kov. Od roku 1951 ne­mali žiadnu fa­tálnu ne­hodu.

Zdroj: www.air­li­ne­ra­tings.com

Pridať komentár (0)