Toto je 15 naj­väč­ších roz­die­lov medzi pro­duk­tív­ny­mi a zanep­ráz­dne­ný­mi ľuď­mi

Henrieta Balázsová / 17. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com

Mys­líš si, že pat­ríš skôr k pro­duk­tív­nym, ale­bo k zanep­ráz­dne­ným ľuďom? Medzi tými­to dvo­mi sku­pi­na­mi je totiž obrov­ský roz­diel. Ak sa na teba momen­tál­ne hodí skôr cha­rak­te­ris­ti­ka zanep­ráz­dne­né­ho člo­ve­ka, skús pop­re­mýš­ľať nad tým, čo by si mohol spra­viť pre­to, aby si svo­ju zanep­ráz­dne­nosť pre­me­nil na pro­duk­ti­vi­tu.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)