Toto je 7 „zdravých“ jedál, ktoré za určitých okolností nemajú so zdravou stravou mnoho spoločného

Richard Vitkovský / 9. augusta 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Nie je zdravé jedlo ako zdravé jedlo. Množ­stvo na­oko zdra­vých je­dál má aj svoje temné stránky
  • Prí­kla­dom je na­sle­du­jú­cich se­dem chut­ných je­dál, ktoré však nie sú úplne zdravé

Sushi

Po­zos­táva z ryže, mor­ských rias a ry­bieho mäsa. Na prvý po­hľad zdravá kom­bi­ná­cia. Sushi je zdravé, po­kiaľ sa jedná o typ ni­giri sushi alebo sas­himi. U nás však po­známe sushi v po­dobe akejsi pl­ne­nej rolky, ktorá sa na­krája na malé kúsky. Tieto kúsky môžu ob­sa­ho­vať až 500 ka­ló­rií. Nie­kedy sa sushi zvykne spes­tro­vať omáč­kami, ktoré ka­lo­rickú hod­notu zvy­šujú.

Pred­prip­ra­vené ša­láty

Tie, ktoré do­sta­neš v re­štau­rá­ciách, ne­mu­sia byť až také zdravé. Áno, náj­deš tu ze­le­ninu, ale tá je ča­sto­krát do­pl­nená o kré­mový dre­sing alebo tor­tilly, a to pekne ukrojí zo zdra­vot­nej ne­zá­vad­nosti.

Send­vič

Na prvý po­hľad ne­musí byť send­vič ne­zdravý. Veď je to kú­sok pe­čiva s ob­lo­hou v po­dobe ze­le­niny alebo syra. Prob­lé­mom je však sa­motné pe­čivo, ktoré je upe­čené z bie­lej múky. Ok­rem toho sú tu kúsky úde­nín, vďaka kto­rým zís­kava send­vič ne­odo­la­teľnú chuť. Údené sa­lámy ob­sa­hujú du­sič­nany a so­dík.

Ome­lety

Ob­sa­hujú množ­stvo va­ječ­ných pro­te­ínov a ze­le­niny. Na prvý po­hľad ho­tový pro­to­typ zdra­vého jedla. Prob­lé­mom sú por­cie. Dobré re­štau­rá­cie sa chcú to­tiž pred zá­kaz­níkmi blys­núť, a tak to pre­há­ňajú s veľ­kos­ťou. Vzniká  ka­lo­rická bomba, ktorú ešte spes­trujú mas­lom alebo sy­rom.

Ve­ge­ta­rián­ske ham­bur­gery

Mali by byť zdravé. Predsa ne­ob­sa­hujú mäso a na­miesto toho ob­sa­hujú množ­stvo ze­le­niny. Je tu však jedno „ale“. Nie každý ve­ge­ta­rián­sky ham­bur­ger je ve­ge­ta­rián­sky ham­bur­ger. Nie­kedy je to iba ná­zov a na­miesto ze­le­niny tu náj­deš spra­co­vanú sóju, ktorá nie je zdra­viu pros­pešná ako ne­spra­co­vaná sója.

Zá­vitky

Sú po­va­žo­vané za zdravú náh­radu ob­lo­že­ného send­viča. Predsa len tu chýba pe­čivo. Je to však na­ozaj tak? Sku­toč­nosť je taká, že zá­vi­tok je tvo­rený zo stu­že­ných tu­kov, čo pred­sta­vuje po­riadne ne­zdravý kok­tejl.

Ve­ge­ta­rián­ska pizza

Všetko, čo má v názve slovo ve­ge­ta­rián­ske, je po­va­žo­vané za zdrav­šie, av­šak pizza to ur­čite nie je. Aj keď je ve­ge­ta­rián­ska pizza na­ozaj o kú­so­ček zdrav­šia, stále sa jedná o pizzu. Je tu cesto, roz­to­pený syr a ze­le­nina je ča­sto­krát po­krytá lac­ným ole­jom. Sa­moz­rejme, kto chce, pri­praví si zdrav­šiu al­ter­na­tívu z ce­lo­zrn­nej múky s mi­ni­mom syra a oleja.

zdroj: thi­si­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)